FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Palkitseminen

Palkitseminen

Kamuxin palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on innostaa työntekijöitä hyviin suorituksiin sekä motivoida ja kannustaa koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain. Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia kiinteästä palkasta muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmät

Valtaosa Kamuxin työntekijöistä kuuluu kannustepalkkion piiriin. Henkilökunnan kannustepalkkiot määräytyvät Kamuxin taloudellisten tavoitteiden ja sovittujen henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

Palkitsemisjärjestelmät

Kamuxin hallitus päätti 27.4.2017 perustaa Kamuxin avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Osakepalkkiojärjestelmä otetaan käyttöön 1.1.2018 ja ansaintajakso on kalenterivuosi alkaen 1.1.2018. Ansaintajakson palkkio maksetaan 31.5.2019 mennessä.

Palkkiona maksettuja osakkeita ei saa luovuttaa ennen osakkeille asetetun sitouttamisjakson päättymistä 31.12.2020. Kamuxin hallitus päättää erikseen osakepalkkiojärjestelmän ansaintaperiaatteista ja siihen osallistuvista henkilöistä. Osakepalkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vastaavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajaksoilla yhtiön hallituksen harkinnan mukaan. Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 12.4.2017 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 300 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Hallitus

Yhtiön 27.4..2017 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiota 36 000 euroa vuodessa ja yhtiön hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa hallituspalkkiota vuodessa (hallituksen jäsenistä Jokke Paananen ja Vesa Uotila eivät ole nostaneet erillistä korvausta hallitustyöstä ennen Kamuxin suunniteltua listautumista).

Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Kamux ja Virtanen Consulting GmbH (hallituksen puheenjohtaja Matti Virtasen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) ovat 1.2.2016 solmineet konsultointisopimuksen, jonka perusteella Virtanen Consulting GmbH:lle maksetaan erillistä sopimuspalkkiota 9 000 euroa kuukaudessa Kamuxin kansainvälistymiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Kamux ja DN Advisory Oy (hallituksen jäsen David Nuutisen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) ovat 5.1.2017 solmineet konsultointisopimuksen, jonka perusteella DN Advisory Oy:lle maksetaan erillistä sopimuspalkkiota 7 500 euroa kuukaudessa Kamuxin Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Kuukausiveloituksen lisäksi yhtiö korvaa DN Advisory Oy:n matkakulut ja osapuolet sopivat erikseen konsulttipalvelujen tuloksellisuuteen perustuvasta bonuksesta. Lisäksi Yhtiö maksaa Listautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle yhteensä enintään 62 tuhatta euroa vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana.

 

Kamuxin hallituksen jäsenten saamat palkkiot 2016

2016

Nimi(tuhatta euroa)
Matti Virtanen(1)137
Reija Laaksonen(2)-
Inka Mero(3)11
David Nuutinen13
Jokke Paananen-
Vesa Uotila(4)-
Alexej von Bagh3
Yhteensä163

(tuhatta euroa)

(1) Yhtiön hallituksen jäsen 29.1.2016 alkaen. Matti Virtasen palkkiot sisältävät Virtanen Consulting GmbH:lle maksetut konsulttipalkkiot.
(2) Yhtiön hallituksen jäsen 10.3.2017 alkaen.
(3) Yhtiön hallituksen jäsen 29.1.2016–12.4.2017.
(4) Yhtiön hallituksen jäsen 3.5.2016 alkaen.
(5) Yhtiön hallituksen jäsen 24.3.2016 asti.

 

Johtoryhmä ja toimitusjohtaja

Kamuxin johtoryhmän jäsenten saamat palkat ja palkkiot (pois lukien toimitusjohtaja)

2016(tuhatta euroa)
Palkat, palkkiot ja etuudet776
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt185
Yhteensä960

 

Kamuxin toimitusjohtajan saamat palkkiot

2016(tuhatta euroa)
Palkat, palkkiot ja etuudet249
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt61
Yhteensä311

Kamuxin toimitusjohtajalla on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen ja toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtajan eläkeikä on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen, toimitusjohtajalla on oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Yhteissijoitusjärjestelyt

Kamux on toteuttanut tietyille sen avainhenkilöille suunnattuja yhteissijoitusjärjestelyjä, joissa järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt ovat sijoittaneet Kamuxin osakkeisiin. Yhteissijoitusjärjestelyjä on toteutettu vuosina 2011−2017 Kamuxin palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten kanssa. Yhteissijoitusjärjestely sisältää osakkaita, jotka ovat olleet osakkeenomistajia jo ennen nykyisen omistusrakenteen syntymistä joulukuussa 2011 ja osakkaita, jotka ovat Kamuxin palvelukseen tulleita avainhenkilöitä vuoden 2011 järjestelyn jälkeen.

Niiden avainhenkilöiden omistukset, jotka ovat sijoittaneet osakkeisiin vuoden 2011 järjestelyn jälkeen, ovat IFRS 2 – Osakeperusteiset maksut -standardin soveltamisalan piirissä. Avainhenkilöiden tekemät sijoitukset on toteutettu samalla arvonmääritysperiaatteella ja olennaisilta osin samoin ehdoin kuin Interan tekemät sijoitukset. Yhtiö on päättänyt, ettei uusia yhteissijoitusjärjestelyjä tulla toteuttamaan ennen Kamuxin suunniteltua listautumista ja järjestely päättyy listautumisen yhteydessä.

Avainhenkilöt merkitsivät suunnatuissa osakeanneissa osakkeita alkuvuodesta 2017 676 tuhannella eurolla, 3 231 tuhannella eurolla 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella, 845 tuhannella eurolla 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella ja 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella osakkeita ei merkitty. Omia osakkeita lunastettiin avainhenkilöiltä 31.12.2016 päättyneellä tilikaudella 5 390 tuhannella eurolla, josta osakeperusteisena maksuna kuluksi tilikaudella 2016 kirjattiin 304 tuhatta euroa, sekä 2 882 tuhannella eurolla 31.12.2015 päättyneellä tilikaudella ja 80 tuhannella eurolla 31.12.2014 päättyneellä tilikaudella.