FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Avainluvut

Avainluvut

31.12. ja 1.1.–31.12.
(tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) (tuhatta euroa, ellei toisin ilmoitettu)

ERÄITÄ KESKEISIÄ TUNNUSLUKUJA2016
Laaja tuloslaskelma
Liikevaihto
404 750 (1)
Liikevaihdon kasvu, prosenttia
30,6
Bruttokate (2)
49 231
Bruttokate, osuus liikevaihdosta, prosenttia
12,2
Käyttökate (EBITDA) (3)
16 478
Käyttökate, osuus liikevaihdosta, prosenttia
4,1
Liikevoitto (EBIT)
15 675 (1)
Liikevoitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia
3,9
Oikaistu liikevoitto (EBIT) (4)
17 998
Oikaistu liikevoitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia
4,4
Tilikauden voitto
11 009 (1)
Tilikauden voitto, osuus liikevaihdosta, prosenttia
2,7
Tase
Oma pääoma
28 913 (1)
Pitkäaikaiset velat yhteensä
25 803 (1)
Lyhytaikaiset velat yhteensä
23 719 (1)
Taseen loppusumma
78 436 (1)
Nettovelka (5)
30 930
Nettokäyttöpääoma (6)
43 332
Vaihto-omaisuus
47 914 (1)
Muita tietoja
Liikevaihto integroiduista palveluista
19 272
Liikevaihto integroiduista palveluista, osuus liikevaihdosta, prosenttia
4,8
Myytyjen autojen lukumäärä
36 290
Bruttokate per myyty auto (7), euroa
1 357
Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu (8), prosenttia
12,2
Vaihto-omaisuuden kierto (9), päivää
43,1
Investoinnit (10)
2 143
Henkilöstö katsauskauden lopussa(11)
552
Muita tunnuslukuja
Oman pääoman tuotto(12), prosenttia
43,8
Sijoitetun pääoman tuotto(13), prosenttia
22,5
Omavaraisuusaste (14), prosenttia
36,9
Nettovelkaantumisaste (15), prosenttia
107,0
Osakekohtaisia tunnuslukuja
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton (16), euroa
0,29 (1)
Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä kauden lopussa(17)
37 016 819


(1)Tilintarkastettu
(2)Bruttokate=Liikevaihto + Liiketoiminnan muut tuotot – Materiaalit ja palvelut
(3)Käyttökate (EBITDA)=Liikevoitto + Poistot
(4)Oikaistu liikevoitto (EBIT)=Liikevoitto oikaistuna Listautumiseen liittyvillä kuluilla, strategiseen suunnitteluun ja strategian toteuttamiseen liittyvillä erityiserillä, maantieteelliseen laajentumiseen liittyvillä erityiserillä sekä omien Osakkeiden lunastukseen liittyvällä osakeperusteisella maksulla.
(5)Nettovelka=Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat – Rahavarat
(6)Nettokäyttöpääoma=Vaihto-omaisuus + Myyntisaamiset ja muut saamiset + Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verosaamiset – Ostovelat ja muut velat – Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verovelat – Pitkä- ja lyhytaikaiset varaukset
(7)Bruttokate per myyty auto=Bruttokate /
Myytyjen autojen lukumäärä
(8)Vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kasvu=(Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti /
Vertailukelpoisten liikkeiden automyynti vertailuvuoden vastaavalla
ajanjaksolla

Uudet liikkeet otetaan mukaan laskentakantaan, kun ne ovat olleet auki 13 kuukautta, jolloin ensimmäinen kerta, kun liike on mukana tunnusluvussa, on sen 25. toimintakuukausi.
- 1) x 100
(9)Vaihto-omaisuuden kierto=Vaihto-omaisuus (keskimäärin ajanjakson aikana) /
Materiaalit ja palvelut
x 365
(10)Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin ja aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin. Investoinnit 31.12.2013 päättyneellä tilikaudella sisälsivät lisäksi 3 048 tuhannen euron lisäkauppahinnan maksun vanhoille osakkeenomistajille liittyen Interan kanssa vuonna 2011 toteutettuun yrityskauppaan.=Rahavirtalaskelman aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat.
(11)Sisältäen myös osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät
(12)Oman pääoman tuotto=Tilikauden voitto /
Oma pääoma (keskimäärin viimeisen 12 kuukauden aikana)
x 100
(13)Sijoitetun pääoman tuotto=(Tilikauden voitto + Rahoituskulut) /
(Oma pääoma + Rahoitusvelka(18)) (keskimäärin viimeisen 12 kuukauden aikana)
x 100
(14)Omavaraisuusaste=Oma pääoma /
(Taseen loppusumma – Saadut ennakot)
x 100
(15)Nettovelkaantumisaste=Nettovelka /
Oma pääoma
x 100
(16)Osakekohtainen tulos, laimentamaton=Tilikauden voitto (Yhtiön omistajille kuuluva) /
Keskimääräinen ulkona olevien osakkeiden painotettu osakeantikorjattu lukumäärä ajanjakson aikana
x 100
(17)Osakeantikorjattuna ja hankitut omat Osakkeet vähennettynä.
(18)Rahoitusvelka =Pitkäaikaiset lainat + Lyhytaikaiset lainat