FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Muun johtoryhmän palkitseminen

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön HR-toiminto valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä (vuositulospalkkio) sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä.

Yhtiön hallitus päättää vuositulospalkkioiden ehdot vuosittain. Vuodelle 2023 hallitus on määritellyt liikevaihdon kasvun lisäksi ansaintakriteereiksi konsernin oikaistun liikevoiton sekä painottanut kunkin johtoryhmän jäsenen oman vastuualueen mittareita.

 

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustaman yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2021–2023

Järjestelmä alkoi vuoden 2021 alusta ja se on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon.

Järjestelmän mahdollisen palkkion maksu perustuu hallituksen asettaman yhtiön liikevaihtotavoitteen saavuttamiseen vuositasolla. Palkkion maksaminen järjestelmän perusteella edellyttää, että yhtiön kannustinpalkkioille asettama oikaistu liikevoittoraja on saavutettu. Lisäksi järjestelmässä on yhtiön markkina-arvon kasvuun perustuva lisäosa, jonka perusteella muilla johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada lisäosakkeita vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Kamux tiedotti 3.3.2023, että yhtiön hallitus on päättänyt lisätä vuoden 2023 ansaintakriteeristöön yhtiön vastuullisuusohjelmaan kytkeytyvän ESG-kriteerin. Lisäksi vuoden 2023 ansaintakriteeristössä liikevoittokriteeri painottuu aiempia ansaintajaksoja voimakkaammin.

Mahdollinen palkkio suoritetaan ensisijaisesti Kamuxin osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä, ja mahdolliset lisäosakkeet maksetaan vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 30.4.2024. Johtoryhmän jäsenten on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Lopullinen oikeus palkkioihin edellyttää työsuhteen jatkumista Kamuxissa huhtikuuhun 2024 saakka.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Alla olevassa taulukossa esitetään muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä:

Kiinteät peruspalkat (1) Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 2021 (2)
Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2021Yhteensä
1 460 822210 243120 9361 792 002

1) Sisältäen luontoisedut ja maksuperusteiset eläkekulut.
2) Bonuspalkkio vuonna 2021 oli korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2022 alusta bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä rahapalkasta.

Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakepalkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2022 Kamuxille palautui yhteensä 759 omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2020 ja 2021 ehtojen mukaisesti johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättymisen johdosta.

 

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot

Johtoryhmän jäsenten työeläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Ruotsin maajohtaja Kerim Nielsen on vuoden 2022 alusta alkaen oikeutettu lisäeläkejärjestelyyn.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun ja puhelinetuun. Muita verotettavia etuuksia ei ole maksettu johtoryhmän jäsenille vuonna 2022.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on 3–6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.