FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Toimitusjohtajan katsaus

Katsaus vuoteen 2018

Vuonna 2018 keskityimme kannattavan ja kasvavan liiketoiminnan kehittämiseen kaikissa toimintamaissamme. Suunnannäyttäjän rooli käytettyjen autojen kaupassa oli kaiken tekemisemme ytimessä.

Vuosi 2018 oli Kamuxille haas­tavasta markkinatilanteesta huolimatta jälleen kasvun vuosi ja laajensimme toimin­taamme suunnitellusti.

Toimintaympäristöäm­me leimasi autojen käyttö­voimiin liittynyt keskustelu, Ruotsissa uusia autoja koskeva päästöverotusuudistus sekä Suomessa WLTP-päästömittaustapaan pohjautuva uusien au­tojen autoveromuutos. Nämä loivat hämmennystä kuluttajiin, mikä heijastui yleisesti autokauppaan.

Kasvua haastavassa markkinatilanteessa

Saavutimme 527,8 miljoonan euron liikevaihdon, jossa oli kasvua 16,0 prosenttia edellisvuodesta. Kasvumme oli orgaanista, ja sen lähteitä olivat niin uusien liikkeiden avaukset ja myymälälaajen­nukset kuin vertailukelpoisten liikkeiden myynnin kehitys. Kasvoimme haastavassa markkinatilan­teessa, mikä on jokaisen kamuxlaisen työn tulos. Bruttokatteemme kasvoi 20,5 prosenttia, ja liike­voittomme oli 3,6 prosenttia liikevaihdosta.

Erityisen ilahtunut olen Ruotsin liiketoimin­tamme kasvusta ja kannattavuuskehityksestä. Saavutimme vuonna 2018 Ruotsissa ensimmäis­tä kertaa positiivisen liikevoiton, mikä on osoitus järjestelmällisen kehitystyömme onnistumises­ta. Myös Saksassa kehitys oli oikealla uralla: liikevaihdon kasvu jatkui ja suhteellinen tappio piene­ni edellisvuodesta. Suomessa kasvumme kiihtyi edellisvuodesta.

Myymäläverkosto laajentui edelleen

Jatkoimme strategiamme mukaisesti myymäläver­kostomme laajentamista, ja avasimme vuoden ai­kana kolme myymälää Suomessa. Myös kansainvä­listymisemme eteni suunnitellusti: avasimme kolme myymälää Ruotsissa ja kaksi myymälää Saksassa. Alkuvuoden 2019 myymäläavaukset ovat Oulun Li­mingantulli, Kajaani, Nurmijärven Klaukkala, Norr­tälje, Karlskrona, Göteborg ja Tostedt.

Kaikkiaan kansainvälisten toimintojemme liike­vaihto nousi jo 132 miljoonaan euroon.

Johdon vahvistaminen jatkui

Edellisvuoden tapaan jatkoimme yhtiön johdon vahvistamista kasvun ja kannattavuuden tukemiseksi. Ruotsin ja Saksan maajohtajat aloittivat tehtävissään vuoden 2018 alussa, ja Suomeen ni­mitimme uuden maajohtajan kesäkuussa. Lisäk­si Kamuxin johtoryhmä vahvistui Chief Digital Of­ficerilla, henkilöstöjohtajalla sekä kehitysjohtajalla. Olen luottavainen siihen, että Kamuxin johdos­sa on huippuammattilaisten joukko, joka yhdessä muiden kamuxlaisten kanssa vie yhtiötämme kohti seuraavia kasvun ja kansainvälistymisen askeleita.

Vuoden aikana keskitimme voimavaroja run­saasti myös henkilöstömme kouluttamiseen. Ka­muxin oma koulutuskeskus avautui helmikuussa, ja kamuxlaiset vahvistivat osaamistaan yhteensä 2 070 päivän verran.

Liiketoimintamallimme vahvuudet kantavat

Voin jälleen todeta, että konseptimme ja liike­toimintamallimme kulmakivet – ammattimainen hankinta ja myynti, nopea varastonkierto, alhai­set kiinteät kulut sekä integroidut palvelut – tukivat kasvuamme.

Yhtäaikaisesti olemme ketteriä mukautta­maan toimintaamme asiakkaiden tarpeiden mu­kaisesti. Tästä osoituksena on esimerkiksi mer­kittävä vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien autojen tuontimme Suomeen: vuonna 2018 toim­me yhteensä 703 hybridi-, sähkö- ja kaasuautoa, mikä vastaa noin 13 prosenttia kaikista maahan­tuomistamme autoista. Maahantuomiemme au­tojen määrä oli olennainen osa Suomessa tarjolla olleista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivista autoista. Arvioin, että tämän tarjonnan kasvatta­misen myötä saavutimme myös uusia asiakkaita.

Asiakastyytyväisyys ilahduttaa

Kamuxin haluaa olla asiakkailleen luotettava kumppani, joka pyrkii tarjoamaan parhaan kokonaispalvelun sekä asiakkaita kiinnostavan hinnoit­telun. Samalla haluamme olla autokaupan suunnannäyttäjä sekä digitalisaation edelläkävijä alalla.

Jatkoimmekin monipuolista digitaalisuuteen liittyvää kehitystyötämme – alkavathan asiakas­kohtaamisemme käytännössä aina verkossa. Di­gitaalisuuden rinnalla jatkoimme palvelukehitystämme, kuten myös läpinäkyvyyden lisäämistä asiakaskokemuksen parantamiseksi entisestään.

Kohti kasvun vuotta 2019

Menneenä vuonna keskityimme vahvasti ope­ratiiviseen liiketoimintaan sitä edeltäneen työte­liään listautumisvuoden 2017 jälkeen. Ilolla olen seurannut kamuxlaisten innokasta työskentelyä tänäkin vuonna: tekemisessä näkyy halumme olla edelläkävijä käytettyjen autojen kaupassa.

Vuoden 2019 alussa julkistimme keskipitkän aikavälin, vuoteen 2022 ulottuvat taloudelliset ta­voitteemme. Näiden mukaisesti jatkamme työtä kohti tulevien vuosien kasvua – tavoitteenamme on nousta Euroopan ykköseksi käytettyjen autojen vähittäiskaupassa.

JUHA KALLIOKOSKI

Toimitusjohtaja, Kamux Oyj