FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Vastuullisuus Kamuxissa

Vastuullista käytettyjen autojen kauppaa

Päivitimme kolmeen vastuullisuusteemaamme liittyviä näkökohtia. Itse teemat pysyivät ennallaan. Näkökohtien osalta toimme yhä vahvemmin esille asiakasnäkökulmaa. Läpinäkyvyys eli luotettavat tiedot autoista ovat meille ja asiakkaille olennaisia. Nettovaikutusten mallinnus osoitti, että vaikutuksistamme merkittävimpiä on liikkumisen ja yhteiskunnan infrastruktuurin tukeminen, ja mallinnuksen myötä arvonluonti yhteiskunnassa sai lisää painoarvoa. Henkilöstön osalta uramahdollisuudet ja osaamisen kehittäminen ovat vahvasti agendallamme.

VASTUULLISUUSTEEMAT PERUSTUVAT vuonna 2019 toteutettuun olennaisuustarkasteluun. Siinä käytimme sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja kysymyksiä, haastattelimme analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilasimme henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja päättäjät sekä autoala laajasti.

 

Pääteemojen tarkemmat erittelyt vasemmalla alavalikossa.

KAMUXIN VASTUULLISUUDEN TAVOITTEET JA MITTARIT

VUONNA 2020 TARKENSIMMETAVOITTEITA JA MITTAREITA. Johtoajatuksemme on, että mittarit keskittyvät olennaisimpaan ja antavat pätevän kokonaiskuvan toimintamme vastuullisuudesta. Jatkamme mittareiden seurannan ja datankeruun kehittämistä myös tulevina vuosina.

Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Erityisesti tavoitteet 4, 8 ja 12 ovat Kamuxille keskeisiä.

Vastuullisuuden johtaminen ja riskienhallinta

Kamuxin johtoryhmä vastaa yritysvastuu-ohjelman teemojen, tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta sekä seurannasta. Kamuxin hallitus hyväksyy vastuullisuusohjelman sekä työn tulokset ja käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kokouksissaan. Viestintäjohtaja ja yritysvastuun työryhmä koordinoivat eri aihepiirien asiantuntijoiden kanssa päivittäistä vastuullisuustyötä.

Vastuullisuuteen liittyviä riskejä tunnis-tetaan ja hallitaan osana Kamuxin kokonaisvaltaista riskienhallintatyötä. Lisäksi vastuullisuusasiat myös riskien näkökulmasta käydään läpi jokaisessa johtoryhmän kokouksessa, ja ne ovat osa hallituksen raportointipakettia.

KAMUXIN NETTOVAIKUTUKSIA MALLINNETTU

UPRIGHT PROJECT ON KEHITTÄNYT nettovaikutusmallin, jolla mitataan yrityksen liiketoiminnan nettovaikutusta yhteiskuntaan, tietoon, terveyteen ja ympäristöön. Upright tarkastelee kokonaisvaikutusta ja arvonluontia, eli mitä yritys saa tuotteidensa ja palveluidensa kautta ai-kaan, ei siis ainoastaan negatiivisia vaikutuksia. Teetimme Uprightilla Kamuxin nettovaikutusanalyysin ja hyödynnämme sen tuloksia yhtiön strategisessa suunnittelussa ja vastuullisuusohjelman kehittämisessä.

Uprightin työ perustuu koneoppimista hyödyntävään tekoälymallinnukseen, jolla kartoitetaan ja kvantifioidaan taloudellisten toimintojen vaikutuksia läpi arvoketjujen. Upright analysoi suuren määrän dataa tieteellisistä artikkeleista analyysin pohjaksi.

Kamuxin vaikutusprofiili

Kamuxin vaikutuksia tarkasteltiin yhtiön tuotteiden ja palveluiden kautta huomioiden yhtiön liikevaihto ja työntekijöiden määrä.

Yhteiskunta

Kamuxin vaikutusten kannalta erityisen merkittävää on ihmisten liikkumisen, tavaroiden kuljettamisen ja yhteiskunnan infrastruktuurin tukeminen. Teemme tuoreemman auton hankinnasta mahdollista monille. Lisäksi yhtiö tukee yhteiskunnan toimintaa tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla veroja.

Tieto

Kamux tarvitsee monipuolista osaamista toiminnassaan. Käytettyjen ajoneuvojen kaupan tieto- ja osaamisprofiili on kuitenkin erilainen, kuin uusien ajoneuvojen suunnittelussa ja valmistuksessa.

Terveys

Terveyden osalta Kamuxin toiminnan vaikutukset ovat suurelta osin epäsuoria. Tieliikenteen onnettomuudet ja autojen päästöt ovat terveyskysymys. Samaan aikaan ihmiset kokevat ajamisen olevan heille tärkeää ja se tuottaa iloa. Autoillessa tosin ilmenee myös niin sanottua liikenneraivoa ja turhaumaa, joka näkyy ihmissuhteet-kuvaajassa.

Ympäristö

Kamuxin toiminnan suurin vaikutus ympäristöön syntyy epäsuorasti, kun ajoneuvot ovat käytössä liikenteessä. Myönteisiä ympäristövaikutuksia käytettyjen ajoneuvojen kaupalla on erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Kamux mahdollistaa osaltaan jo tuotettujen ajoneuvojen käytön niiden järkevän elinkaaren ajan.

Tulevaisuuden näkymää

Upright Project mallinsi myös tulevaisuuden skenaarioita Kamuxin vaikutusprofiilin suhteen. Kamuxin toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit megatrendit ja -ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja digitalisaatio sekä lyhyemmällä tähtäimellä esimerkiksi koronapandemia. Yhtiö tekee toiminnassaan strategisia valintoja, joihin vaikuttavat megatrendien ohella sidosryhmien arvot ja odotukset. Niitä ovat muun muassa näkemykset liikkumisesta ja liikenneinfrastruktuurista.

Kamuxin vaikutusprofiilin kannalta keskeistä on vähäpäästöisten autojen kehitys ja osuus käytettyjen ajoneuvojen kaupasta. Liikenteen päästöjen pienentämisellä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa.

Kamux Vastuullisuus 2021