FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Innostunut työstään

Innostunut työstään

Reilu palkkaus ja palkkiot

Kamux pyrkii tasa-arvoiseen ja reiluun palkitsemiseen. Tavoitteenamme on läpinäkyvä ja kannustava palkkausmalli, jossa myyjän palkitseminen koostuu palkan perusosasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Suorituksen mukainen palkitseminen on sidottu myytyjen autojen määrään ja katteeseen sekä integroitujen palveluiden myyntiin. Palkkamallia kehitetään avoimessa vuorovaikutuksessa myyntityötä tekevien kamuxlaisten kanssa.

Kamux maksoi henkilöstölle yhteensä 28 miljoonaa euroa palkkoina vuonna 2019. Palkkojen määrä oli 28,5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2018 liikevaihdon kasvun ollessa tilikaudella 2019 24,8 prosenttia.

Turvallinen ja hyvinvoiva

Kamux toimii Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemien työntekijöiden oikeuksien, maakohtaisten työlainsäädäntöjen sekä YK:n määrittämien ihmisoikeuksien mukaisesti. Toteutimme vuonna 2019 työtyytyväisyys- ja -hyvinvointitutkimuksen. Tulokset säilyivät Suomessa edellisen tutkimuksen tasolla (2017) kokonaisarvosanan ollessa 3,93. Ruotsissa ja Saksassa arvosanat paranivat selkeästi: Ruotsissa saimme kokonaisarvosanaksi 4,16 ja Saksassa 3,96. Tutkimuksessa näkyy selkeä panostuksemme lähiesimiestoimintaan ja työyhteisön toimivuuteen, joiden tulokset ovat Kamuxilla tukku- ja vähittäiskaupan vertailuryhmän yläpuolella.

Vuonna 2020 kiinnitämme erityisesti huomiota henkilöstömme toimintakyvyn ja voimavarojen seurantaan. Näitä edistetään muun muassa esimiesten kuukausittaisten webinaari-koulutusten avulla, tarjoamalla työntekijöille uusia työsuoritusta parantavia työkaluja sekä kehittämällä koulutusportaaliamme.

Kamuxilla työtä tehdään pääasiassa myymälä- ja toimisto-olosuhteissa, joissa työtapaturmia sattuu yleensäkin vähän. Tyypillisimpiä tapaturmia toiminnassamme ovat liukastumiset ja kompastumiset. Tavoitteenamme on, että sairauspoissaoloihin johtaneita tapaturmia olisi nolla. Vuoden aikana sattui yhteensä 14 sairauspoissaoloon johtanutta tapaturmaa. Vuonna 2019 ei sattunut yhtään vakavaa työtapaturmaa.

Pyrimme vaikuttamaan sairauspoissa olojen määrään esimerkiksi varhaisen tuen mallilla, jonka tavoitteena on ennaltaehkäistä työkykyhaasteita mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaiken kaikkiaan henkilöstömme terveysprosentti oli 67, mikä tarkoittaa, että noin kahdelle kolmasosaa henkilöstöstä ei kertynyt lainkaan sairauspoissaoloja vuoden aikana. Terveysprosentti nousi edellisvuodesta ja oli yhtiön arvion mukaan hyvällä tasolla. Kamuxin työterveys huollon kumppanina on Terveystalo.

 

Monimuotoinen

Kamux on vastuullinen työnantaja ja haluaa kohdella kaikkia työntekijöitään tasa-arvoisesti, kunnioittaen työntekijöiden yksityisyyttä, uskonnonvapautta, yhdistymisvapautta sekä ammatillisen järjestäytymisen vapautta.

Tavoitteenamme on rakentaa entistä monimuotoisempaa työyhteisöä. Kulttuurista monimuotoisuutta heijastaa myyntityössä käytettyjen kielten määrä. Vuonna 2019 kamuxlaiset palvelivat asiakkaitaan yhteensä 27 eri kielellä. Palveluksessamme oli keskimäärin vuoden aikana henkilötyövuosiksi muutettuna 595 henkilöä (472), joista 91 prosenttia oli miehiä (90) ja 9 prosenttia naisia (10).

Tuemme ja nopeutamme nuorten työelämään pääsyä tarjoamalla automyyjän töitä heti koulusta valmistumisen jälkeen sekä kesätyöpaikkoja vielä opiskeleville. Toisaalta jatkamme työuria esimerkiksi työllistämällä senioreita autolähettien tehtävissä. Vuonna 2019 nuorimmat kamuxlaiset olivat 15 -vuotiaita kesäapulaisia ja vanhimmat 81-vuotiaita autolähettejä.

Osaamista kehittävä

Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö on keskeisessä roolissa pitkäjänteisen ja kansainvälisen menestyksen mahdollistajana. Haluamme olla reilu, innostava ja motivoiva työnantaja joka päivä. Vuonna 2019 panostimme entistä järjestelmällisemmin erityisesti myyjien ja esimiesten koulutukseen, jotta etenkin jokaisella työssään aloittavalla uudella kamuxlaisella on parhaat mahdolliset edellytykset menestyä työssään.

Kamuxin koulutuskeskuksen toiminta jatkui entistä keskitetymmin. Kehitimme myyntityön koulutustapoja ja -materiaaleja ja lanseerasimme verkkoportaalin tukemaan oppimista. Kamuxin myyjien koulutus sisältää lähiopetusta luokkatiloissa, oppimis – ja tehtäväpaketin verkkoportaalissa sekä työssäoppimisjakson myymälässä. Yhteensä 98 prosenttia uusista myyjistämme suoritti Kamuxin uusien myyjien koulutusohjelman vuonna 2019. Verkkokoulutusportaali otetaan käyttöön täysmittaisena vuonna 2020. Jatkossa pystymme seuraamaan verkkokoulutusten kattavuutta, oppimisen edistymistä ja tuloksia aiempaa yksityiskohtaisemmin. Vuoden 2020 koulutuksissa näkyvät myös kunkin kamuxlaisen kanssa käydyt kehityskeskustelut, joiden pohjalta
tavoitteenamme on tarjota aiempaakin tarkemmin kunkin työntekijän kehitystarpeisiin vastaavia koulutuksia.