FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Järkeviä valintoja

Järkeviä valintoja

Vähäpäästöisten autojen osuus kasvussa
Kamuxin toiminnan suurin vaikutus ympäristöön syntyy epäsuorasti, kun ajoneuvot ovat käytössä liikenteessä. Kamuxin vaikutusprofiilin kannalta keskeistä on vähäpäästöisten autojen kehitys ja osuus käytettyjen ajoneuvojen kaupasta. Liikenteen päästöjen pienentämisellä on tärkeä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Päästövähennystavoitteet, niiden toteuttamisen tavat ja mahdolliset kustannukset autoilulle vaihtelevat eri maissa. Ne muovaavat myös Kamuxin nettovaikuttavuutta.

Kiertotalouden merkitys korostuu
Myönteisiä ympäristövaikutuksia käytettyjen ajoneuvojen kaupalla on erityisesti kiertotalouden näkökulmasta. Kamux mahdollistaa osaltaan jo tuotettujen ajoneuvojen käytön niiden järkevän elinkaaren ajan. llmastohaaste, luonnon köyhtyminen sekä uusiutumattomien raaka-aineiden käyttö korostavat kiertotalouden merkitystä. Kamuxin toiminta on kierrätystä ja osa kiertotaloutta, jossa uusiutumattomia luonnonvaroja säästetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja
kierrätyksen kautta.

Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia
Kamux tukee kansallisia energia- ja ilmastostrategioita sekä päästövähennystavoitteita. Uudistamme Suomen autokantaa maahantuomalla tuoreempia ja matalampipäästöisiä autoja, kuin Suomen teillä keskimäärin liikkuu.

Liikenteen osuus on noin neljännes kaikista kasvihuonekaasupäästöistä sekä Euroopassa että globaalisti (Euroopan komissio ja SLOCAT Transport and Climate Change Global Status Report). Henkilöautoliikenteen osuus puolestaan tieliikenteen päästöistä on maailmanlaajuisesti noin 41 prosenttia (statista.com). Suomessa liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuodesta 2005 vuoteen 2019 vähentyneet noin 13 prosenttia (Liikennefakta). Myös autonvalmistuksen hiilidioksidikuorma on iso, ja siksi jo tuotetut ajoneuvot kannattaa käyttää järkevällä tavalla elinkaarensa ajan ja hyödyntää sen jälkeen niiden materiaalit kiertotaloudessa.

Kamux tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman autoja ja myös uuden teknologian vähäpäästöisiä polttomoottoriautoja sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia. Kuitenkin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot sekä ihmisten ajotarpeet ja asuinpaikat määrittävät sen, millaisia autovalintoja ihmiset tekevät ja minkä hintakategorian ajoneuvoja useimmilla ihmisillä on mahdollisuus hankkia.

Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä suhteellisesti kasvaa, ovat absoluuttiset määrät edelleen melko vähäiset ja autokanta Euroopassa muuttuu hitaasti. Suomessa niin rekisterissä kuin liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on vuodesta 2007 lähtien noussut (Tilastokeskus).

Kiertotalouden toimija
Teemme käytettyjen autojen vähittäiskauppaa ostamalla autoja hankintaverkostomme kautta sekä yksittäisiltä kuluttajilta ja myymällä niitä eteenpäin. Autojen hankinta tehdään aina Kamuxin hankintaohjeen mukaisesti. Toteutimme vuonna 2021 huolto-, korjaus- ja varustelutoimenpiteitä 52 prosentille (56) myymistämme ajoneuvoista, jotta niiden käytettävyys on mahdollisimman hyvä huomioiden auton ikä. Tämä tukee myös auton käytettävyyttä ajatellen sen jäljellä olevaa järkevää elinkaarta.

Tehokasta toimintaa
Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa kumppaneiltamme. Oman toimintamme keskeisin ympäristövaikutus syntyy autojen siirtämisestä liikkeidemme välillä. Autojen siirtoja pyritään optimoimaan reittien ja siirtotapojen valinnoilla. Investoimalla tiedolla johtamiseen pyrimme yhdistämään kysynnän ja tarjonnan. Siten pystymme sijoittamaan autot myymälöihimme niin, että niiden siirtely on vähäisempää. Olemme ohjeistaneet henkilöstömme ympäristötietoiseen ja taloudelliseen ajotapaan. Autoihimme tankataan vain välttämätön määrä polttoainetta. Kamuxin polttoaineen kulutus vuonna 2021 oli 32 (29) litraa myytyä autoa kohden.

Huolto-, korjaus- ja puhdistustyöt teetetään paikallisilla kumppaneilla, jolloin ei synny turhia ajoja. Samalla tuetaan yritystoimintaa, jolla työllistetään ihmisiä eri puolilla maata kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Yhteensä kumppaneita on noin viisi tuhatta sisältäen myös autojen ostokanavat ja -kumppanit.

Käytämme laadukkaita kierrätettyjä varaosia mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi moottorit, vaihteistot, turbot, ohjausvaihteet ja muut suuremmat varaosat ovat pääosin ns. uudelleen valmistettuja. Pienemmät varaosat ovat uusia. Edellytämme kumppaneiltamme asianmukaista jätteiden kierrättämistä muun muassa akkujen, renkaiden ja ongelmajätteiden osalta.

Minimoimme jätteen määrän ja kierrätämme jätteet. Maksamme Suomen Autokierrätykselle vuosittain auton osiin liittyvästä asianmukaisesta kierrätyksestä jäsenmaksun. Toimistotiloissamme suosimme myös kierrätettyjä kalusteita. Jätteen määrä vuonna 2021 oli 37,14 tonnia (25,86). Hyötykäyttöaste oli 83 prosenttia (95) ja kierrätysaste 10 prosenttia (12). Jätteen määrään ja hyötykäyttöasteeseen vaikuttavat toiminnan volyymi ja jätejakeiden määrien vaihtelut. Vuoden 2021 tiedot kattavat kaikki Suomen 50 myymälää (45). Hillitsemme liikkeidemme energiankulutusta erityisesti kiinteistöissä, joiden energiaratkaisuihin voimme suoraan vaikuttaa.

Ilmastoasiat sekä liikkuminen ovat vahvasti valtioiden, yritysten ja kuluttajien agendalla. Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus uusista autoista kasvaa, mikä heijastuu käytettyjen autojen kauppaan. Kamux uudistaa autokantaa ja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoisilla käyttövoimilla varustettuja ajoneuvoja, joita Kamux myös tuo muualta Euroopasta Suomeen.

Kamuxin myymälöissä ja online-kanavissa asiakas voi tutustua kätevästi useiden automerkkien malleihin. Olemme halunneet tuoda muutamiin myymälöihin erityisen kattavan valikoiman. Shop-in-shop-konseptimme Kamux Green kokoaa
saman katon alle hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. Kamux Green -shopit toimivat neljässä myymälässä, ja seuraamme mahdollisuuksia laajentaa konseptia.

Hybridimoottorilla varustettu ajoneuvo on nykyisellään toimiva valinta monelle. Sähkö vähentää ajoneuvon polttoaineen kulutusta, mikä on sekä taloudellista että pienentää päästöjä. Täyssähköautojen osalta autoilijat harkitsevat puolestaan toimintamatkoja suhteessa omiin arjen tarpeisiin.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjontamme on hyvin ajan tasalla. Kannustamme asiakkaita kysymään ja kokeilemaan. Tärkeintä on, että valittava ajoneuvo sopii ominaisuuksiltaan kunkin omaan käyttötarpeeseen.