FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Luottamuksen arvoinen

Luottamuksen arvoinen

Asiakkaillemme luotettavaa tietoa autoista

Liiketoimintamme keskeisiä periaatteita on vastuullinen toiminta. Haluamme toimia autokaupan edelläkävijänä ja tehdä luotettavaa, läpinäkyvää ja avointa autokauppaa. Pyrimme joka tilanteessa tarjoamaan asiakkaillemme kattavasti ja luotettavasti tietoa myynnissä olevista autoista.

Teemme käytettyjen autojen kauppaa aina kuluttajansuojalaki noudattaen ja asiakkaan ostopolun jokaisessa vaiheessa kerromme auton todellisesta kunnosta ja mahdollisista puutteista. Tarjoamalla mahdollisimman kattavasti ja avoimesti tietoa asiakasta kiinnostavasta autosta pyrimme minimoimaan toteutuneiden kauppojen jälkeisiä ristiriitatilanteita ja korjaavaa ratkaisua edellyttävien tapausten määrää.

Suomessa valtaosa kuluttajan ja myyjän välisistä erimielisyyksistä ratkeaa kuluttajaneuvonnan ohjeistuksilla, joita Kamux pyrkii ratkaisuehdotuksissaan noudattamaan. Kuluttajariitalautakunta ottaa ratkaistavakseen vain käsittelyä ja linjausta vaativat tapaukset. Vuonna 2020 kuluttajariitalautakunta käsitteli 68 Kamuxin tekemää autokauppaa vuodelta 2019, jolloin myytyjen autojen määrä oli 43 404 autoa. Kaupoista yhteensä siis 0,16 % johti kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Kuluttajariitalautakunnan päätös puolsi Kamuxin asiakkaalle tekemää ehdotusta puolessa ratkaistuista tapauksista, ja korjaavien päätösten määrä oli 0,08 % suhteessa myytyihin autoihin. Toimintaohjeemme mukaisesti noudatamme aina kuluttajaneuvonnan suositusta.

Ruotsissa Allmänna reklamationsnäm-nden (ARN) käsittelee kaikki kuluttajien ilmoittamat tapaukset. ARN antoi vuonna 2020 yhteensä 90 päätöstä Kamuxilla tehtyihin autokauppoihin. Näistä 97 % puolsi Kamuxin asiakkaalle tekemää ehdotusta ja korjaavia päätöksiä oli 3 %. Toimimme paikallisten kuluttajaviranomaisten suositusten ja linjausten mukaisesti tarjotessamme ratkaisuehdotuksia asiakkaillemme, ja siksi valtaosa päätöksistä on ehdottamamme mukaisia ja korjaavien päätösten määrä on ollut laskussa.

Saksassa ei ole vastaavanlaista kuluttajien ilmoituksiin erikoistunutta tahoa kuten Suomessa ja Ruotsissa, vaan erimielisyydet ratkaistaan aina oikeuskäsittelyllä. Vuonna 2020 loppuun asti käsiteltyjä tapauksia oli 11, ja niistä kaksi johti kompensaatioon asiakkaan hyväksi.

Toimimme lakien ja säännösten mukaisesti ja edellytämme Kamuxin toimintaa määrittävän Hyvä autokaupan tapa -ohjeen (Code of Conduct) noudattamista päivittäisessä työssä myös kumppaneiltamme.

Perehdytämme jokaisen Kamuxin myyjän toimintaohjeen mukaisiin toimintatapoihin, täydennämme koulutusta ja seuraamme toimintaohjeen toteutumista. Kamuxin tavoitteena on olla autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana.

Tarjoamme erinomaista asiakaskokemusta

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme paras asiakaskokemus käytettyjen autojen vähittäiskaupassa. Panostamme monipuoliseen asiointiin eri kanavissa ja haluamme, että kanavasta, ajasta tai paikasta riippumatta asiointi kanssamme on sujuvaa, läpinäkyvää ja suositteluun kannustavaa. Asiakaspalvelun merkitys digitaalisissa kanavissa on kasvanut huomattavasti. Lähes poikkeuksetta digitaaliset kanavat kuuluivat asiakkaan osto-polkuun.

Osana asiakassuhteen hoitoa lähetämme jokaiselle Kamuxilta auton ostaneelle asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avulla mittaamme kuinka olemme onnistuneet palvelussamme ja toiminnassamme. Asiakastyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1-5 ja olemme asettaneet koko vuoden tavoitetasoksi 4,5. Vuonna 2020 asiakas-tyytyväisyyskyselyymme vastasi yhteensä 6 235 Kamuxilta auton ostanutta asiakasta. Asiakastyytyväisyytemme säilyi edellisen vuoden tasolla ja saimme kaikilta markkinoiltamme kokonaisarvosanaksi 4,3 (vuonna 2019: 4,3/5).

Asiakastyytyväisyyden tasoon vaikuttivat muun muassa vuoden aikana myyjillemme järjestetyt koulutukset asiakaspalvelusta ja esimiehillemme pidetyt koulutukset esimiestyöstä myynnin tukena. Vuonna 2020 jälkimarkkinointitiimimme kasvoi ja toteutimme koulutuksia kaikissa toimintamaissamme tukemaan avointa ja nopeaa asiakaspalvelua myös reklamaatiotapauksissa erinomaisen asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi.

Henkilöstöllämme on konsernin laajuisesti käytössään anonyymi whistle blowing -ilmoituskanava, jonka kautta mahdolliset havainnot Code of Conductin vastaisesta toiminnasta, väärinkäytöksestä tai väärinkäytösepäilyistä voidaan ilmoittaa. Verkkosivuiltamme löytyy myös yleinen palautesähköposti. Vuonna 2020 emme vastaanottaneet yhtään whistle blowing -ilmoitusta.

Olemme autokaupan edelläkävijä ja rakennamme luottamusta ja avointa kulttuuria niin sisäisesti kuin asiakkaidemme kanssa. Koronapandemian myötä kiinnitimme erityistä huomiota myymälöiden hygieniaan ja desinfioimme autoja koeajojen yhteydessä työntekijöidemme ja asiakkaidemme turvallisen asioinnin varmistamiseksi. Noudatamme hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatapoja, jotka tukevat toiminnallemme strategisesti tärkeän erinomaisen asiakaskokemuksen toteutumista. Seuraamme aktiivisesti toimenpiteitä vaativia poikkeamia ja pyrimme reagoimaan niihin nopeasti. Tarvittaessa käymme poikkeamat läpi myyjien ja esimiesten kanssa ja järjestämme jatkokoulutusta tarpeen mukaan.

Toiminnassamme emme tavoittele omaa etua tai ota vastaan lahjuksia, emme hyväksy, helpota tai edistä rahanpesua tai harmaata taloutta. Edellytämme samaa myös kaikilta kanssamme yhteistyötä tekeviltä autojen, palveluiden ja tavarantoimittajilta lakien ja säädösten noudattamisen lisäksi.

Arvoa yhteiskunnalle

Luotettava ja avoin käytettyjen autojen kauppa tukee kannattavaa kasvua, jonka myötä luomme arvoa omistajillemme sekä yhteiskunnalle. Kamux pyrkii kasvattamaan arvoa pitkäjän-teisesti ja suunnitelmallisesti. Vuonna 2020 verojalanjälkemme oli 86,4 (74,1) miljoonaa euroa. Verojen maksun merkittävimmät erät olivat autoverot sekä tilitetyt marginaali- ja arvonlisäverot. Tuloveroja aksoimme yhteensä 6,6 (5,0) miljoonaa euroa vuonna 2020.

Kamuxin palkkamallissa pyritään tasa-arvoiseen, reiluun, läpinäkyvään ja kannustavaan palkitsemiseen, jossa myyjän palkitseminen koostuu palkan perusosasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Suorituksen mukainen palkitseminen perustuu myytyjen autojen määrään ja katteeseen sekä integroitujen palveluiden myyntiin. Vuonna 2020 maksoimme henkilöstölle yhteensä 32 miljoonaa euroa palkkoina. Palkkojen määrä kasvoi 15,1 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Vastaavasti liikevaihto kasvoi 10 prosenttia tilikaudella 2020.