FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Luottamuksen arvoinen

Luottamuksen arvoinen

Luotettavaa tietoa autoista

Kamux pyrkii kaikessa toiminnassaan noudattamaan hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatapoja sekä omalle toiminnallemme määrittelemiämme vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Henkilökunnalta sekä kaikilta kumppaneilta edellytämme Hyvä autokaupan tapa -ohjeemme (Code of Conduct) noudattamista.

Olemme tehneet strategiamme mukaisia panostuksia toimintamme ja datalla johtamisen tehostamiseksi osto- ja myyntiprosesseissamme. Sisäisten prosessien kehitystyöllä yhdenmukaistamme autojen prosessointia ja kerättävän datan laatua kaikissa toimipisteissämme. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme mahdollisimman kattavaa ja entistä luotettavampaa tietoa myynnissä olevista autoistamme. Kamux kertoo avoimesti myynnissä olevissa autoissa havaitsemistaan mahdollisista puutteista ja autojen todellisesta kunnosta kuluttajasuojalain edellyttämällä tavalla.

Avoin ja luotettava käytettyjen autojen kauppa edistää Kamuxin asiakastyytyväisyyttä ja vähentää mahdollisia ristiriitatilanteita sekä kuluttajaneuvonnan ratkaisua vaativien erimielisyystilanteiden määrää toteutuneiden kauppojen jälkeen.

Vuonna 2022 Kamux myi Suomessa yhteensä 44 298 (48 660) käytettyä autoa. Toteutuneista kaupoista yhteensä 64 (68) eli 0,1 prosenttia päätyi kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn vuonna 2022. Kuluttajariitalautakunnan päätös puolsi Kamuxin asiakkaalle tekemää ehdotusta 48 prosentissa tapauksista, ja korjaavien päätösten määrä oli 0,07 prosenttia suhteessa myytyihin autoihin.

Ruotsissa toimimme paikallisen kuluttajaviranomaisen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) suositusten ja linjausten mukaisesti. Kamuxin 13 739 (14 361) toteutuneesta kaupasta Ruotsissa ARNin käsittelyyn päätyi yhteensä 74 (62) Kamuxin ja asiakkaan välistä vuonna 2022 loppuun saatettua ristiriitatilannetta. Ratkaisuista yhteensä 60,8 prosenttia puolsi Kamuxin ehdotusta asiakkaalle ja korjaavia päätöksiä oli 0,13 prosenttia suhteessa myytyihin autoihin.

Saksassa myyjän ja kuluttajan väliset ristiriita – tilanteet ratkaistaan oikeuskäsittelyllä, ja vuoden 2022 loppuun mennessä päätökseen saatuja tapauksia oli yhteensä 14 (17), joista 2 ratkaistiin asiakkaan hyväksi. 5 tapausta päätettiin kompromissiratkaisulla.

 

Saumaton monikanavainen asiakaskokemus

Useimmat kuluttajat tutustuvat valikoimaan digitaalisissa kanavissa ennen myymälässä asiointia tai koeajon sopimista. Kamuxin tavoitteena on tehdä asioinnista mahdollisimman luotettavaa, läpinäkyvää, helppoa ja sujuvaa. Lisäksi tavoitteenamme on suositteluun kannustava asiakaskokemus.

Kehitämme asiakaspalvelukanaviamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaiden tarpeita. Chat-palvelumme palvelee myös myymälöiden aukioloaikojen ulkopuolella.

Seuraamme asiakaspalvelutilanteissa onnistumista aktiivisesti ja pyrimme kehittämään toimintaamme saadun palautteen perusteella. Vuonna 2022 saamiemme arvioiden keskiarvo oli 4,0/5 (3,8). Tavoitetasona on yli neljän oleva arvosana.

 

Rakennamme luottamuksen ja avoimuuden kulttuuria

Kamux rakentaa luotettavia toimintamalleja ja avointa toimintakulttuuria käytettyjen autojen kaupan alalla. Haluamme luoda henkilöstöllemme turvallisen ja viihtyisän ilmapiirin työskennellä ja kehittyä työssä. Vuonna 2022 vahvistimme organisaatiota ja palkkasimme turvallisuuspäällikön, jonka vastuulla on muun muassa valvoa toimintatapojen yhdenmukaisuutta ja Hyvä autokaupan tapa -toimintaohjeemme toteutumista toimintamaissamme.

Kamux-konsernissa on käytössä ilmoituskanava, jonka kautta työntekijöillämme sekä ulkoisilla sidosryhmillämme on mahdollisuus tehdä nimetön ilmoitus epäilyistään tai havaitsemistaan mahdollisista toimintaohjeemme vastaisista tapahtumista tai toimintamalleista. Vuonna 2022 saimme ilmoituskanavan kautta yhden ilmoituksen.

 

Taloudellista hyvinvointia yhteiskunnassa

Vuonna 2022 verojalanjälkemme kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, koska verottajan autoverojen käsittelyssä oli tapahtunut aikataulun muutos, ja merkittävä osa Kamuxin tuontiautojen veroista siirtyi vuodelta 2021 vuodelle 2022. Verojalanjälkemme oli yhteensä 74,8 (67,1) miljoonaa euroa. Merkittävimmät veromaksujen erät olivat autoverot sekä tilitetyt marginaali- ja arvonlisäverot. Tuloveroja maksoimme yhteensä 7,5 (5,5) miljoonaa euroa.

Kamux on merkittävä työllistäjä ja luomme taloudellista hyvinvointia paikallisesti. Kamuxin palkitsemismalli on tasa-arvoinen ja kannustava, ja esimerkiksi osto- ja myymälähenkilöstön palkitseminen koostuu palkan perusosasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Vuonna 2022 päivitimme osto- ja myyntihenkilöstömme palkitsemista kannustavuuden lisäämiseksi. Palkkauksen perusteet ovat läpinäkyviä ja myyjien palkkamalli perustuu samoihin periaatteisiin kaikissa Kamuxin toimintamaissa. Vuonna 2022 laajensimme henkilöstöetuja mm. erilaisilla liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointipalveluilla. Tavoitteenamme on tarjota työntekijöille kilpailukykyinen ja motivoiva palkitsemismalli ja houkuttelevat työsuhde-edut kaikissa markkinatilanteissa.

 

Palkitsemisemme perustuu tasa-arvoiseen ja kannustavaan palkitsemismalliin, jonka mukaisesti henkilöstön palkitseminen koostuu palkan perusosasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Suoritukseen perustuva osuus palkasta perustuu myytyjen autojen määrään, katteeseen sekä myytyjen integroitujen palveluiden määrään.

Vuonna 2022 maksoimme palkkoja yhteensä 38 miljoonaa euroa. Maksettujen palkkojen määrä laski 1,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna, kun konsernin liikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia tilikaudella 2022.