FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Luottamuksen arvoinen

Luottamuksen arvoinen

Luotettavaa tietoa autoista
Pyrimme kaikessa toiminnassamme noudattamaan hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatapoja sekä määrittelemiämme vastuullisen liiketoiminnan periaatteita. Edellytämme Hyvä autokaupan tapa -ohjeemme (Code of Conduct) noudattamista henkilökunnaltamme sekä kumppaneiltamme päivittäisessä työssämme työnkuvasta, toimipisteestä tai asiakaspalvelukanavasta riippumatta.

Päivitetyn strategiamme mukaisesti keskitämme autojen prosessointia ja luomme yhdenmukaista toimintatapaa, jolla esimerkiksi tarkistamme autojen kunnon ja keräämme autoon liittyviä oleellisia tietoja toimipisteestä riippumatta. Keskitetyn toiminnan ja jatkojalostetun toimintamallin ansiosta pyrimme tarjoamaan myynnissä olevista autoistamme yhdenmukaisempaa ja entistä luotettavampaa tietoa asiakkaidemme ostopäätöksen tueksi.

Tarjoamalla mahdollisimman kattavaa ja luotettavaa tietoa myynnissä olevista autoistamme pyrimme entisestään vahvistamaan rooliamme luotettavan autokaupan edelläkävijänä. Autojen keskitetyllä tarkastamisella ja järjestelmällisellä käsittelyprosessilla tavoitteenamme on vastata kuluttajien yhä kasvaneeseen tarpeeseen saada kattavaa ja luotettavaa tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä asiointikanavasta riippumatta. Toiminnassamme noudatamme kuluttajasuojalakia ja kerromme avoimesti myynnissä olevien autojemme mahdollisista puutteista ja todellisesta kunnosta. Avoimella ja luotettavalla käytettyjen autojen kauppatavalla pyrimme kasvattamaan asiakastyytyväisyyttämme ja minimoimaan ristiriitatilanteita sekä kuluttajaneuvonnan ratkaisua vaativien erimielisyystilanteiden määrää toteutuneiden kauppojen jälkeen.

Kamux noudattaa kuluttajaneuvonnan ohjeistuksia myyjän ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa ja pyrimme aina sovittelemaan mahdolliset ristiriitatilanteet kuluttajaneuvonnan suositusten mukaisesti. Vuonna 2021 Kamux myi Suomessa yhteensä 48 660 (45 435) käytettyä autoa. Toteutuneista kaupoista yhteensä 68 (68) eli 0,1 prosenttia päätyi kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn vuonna 2021. Käsittelyyn johtaneiden tapausten määrä pysyi edellisvuoden tasolla huolimatta myytyjen autojen määrän kasvusta. Se tarkoittaa, että onnistuimme vähentämään erimielisyyksien määrää suhteessa myytyihin autoihin. Kuluttajariitalautakunnan päätös puolsi Kamuxin asiakkaalle tekemää ehdotusta 54 prosentissa tapauksista, ja korjaavien päätösten määrä oli 0,08 prosenttia suhteessa myytyihin autoihin. Ruotsissa toimimme paikallisen kuluttajaviranomaisen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) suositusten ja linjausten mukaisesti. Kamuxin 14 361 (10 485) toteutuneesta kaupasta Ruotsissa ARNin käsittelyyn päätyi yhteensä 62 (90) Kamuxin ja asiakkaan välistä vuonna 2021 loppuun saatettua ristiriitatilannetta. Ratkaisuista yhteensä 61,3 prosenttia puolsi Kamuxin ehdotusta asiakkaalle ja korjaavia päätöksiä oli 0,17 prosenttia suhteessa myytyihin autoihin. Saksassa myyjän ja kuluttajan väliset ristiriita – tilanteet ratkaistaan oikeuskäsittelyllä, ja vuoden 2021 loppuun mennessä päätökseen saatuja tapauksia oli yhteensä 17 (11), joista 2 ratkaistiin asiakkaan hyväksi. Seitsemän tapausta päätettiin kompromissiratkaisulla.

Ensiluokkaista asiakaskokemusta kanavasta riippumatta
Palvelemme asiakkaitamme monikanavaisesti ja yhä useampi kuluttaja tutustuu valikoimaan ensin digitaalisissa kanavissa. Monikanavaisen asiakaspalvelun tavoitteena on tarjota asiakkaillemme luotettava ja miellyttävä asiakaskokemus kanavasta ja paikasta riippumatta. Haluamme tehdä asioinnista mahdollisimman helppoa, sujuvaa ja ennen kaikkea asiakkaan tarpeiden mukaista.

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeiden mukaista palvelua heille sopivissa kanavissa myös myymälöiden aukioloaikojen ulkopuolella. Haluamme, että asiointi kanssamme on sujuvaa, läpinäkyvää ja suositteluun kannustavaa. Tavoitteemme on tarjota paras asiakaskokemus käytettyjen autojen vähittäiskaupassa kanavasta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Onnistumistamme asiakaspalvelussa seuraamme tiiviisti asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka lähetämme jokaiselle Kamuxilta auton ostaneelle asiakkaallemme kaikissa toimintamaissamme. Vuoden alusta 2021 laajensimme asiakastyytyväisyyskyselyn koskemaan myös Kamuxilla asioineita, joiden kanssa autokaupat eivät toteutuneet. Muutos tehtiin, jotta asiakastyytyväisyysmittauksessa kerätyistä tiedoista saadaan laajempi hyöty asiakaskokemuksen kehittämiseen. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi yhteensä 7 691 asiakastamme ja saimme kokonaisarvosanaksi 3,8 (aiemman, eri muuttujilla kerätyn asiakastyytyväisyystutkimuksen tulos vuonna 2020: 4,3/5). Tavoitetasoksemme uudessa tutkimustavassa olemme määritelleet arvosanan, joka on yli 4.

Avoimuus ja oikein tekemisen kulttuuri
Kamux on käytettyjen autojen vähittäiskaupan edelläkävijä, ja luomme avointa toimintakulttuuria ja rakennamme luotettavia toimintamalleja käytettyjen autojen kaupan alalla. Panostamme asiakkaidemme sujuvaan asiointiin sekä edistämme henkilöstömme avointa ja turvallista ilmapiiriä läpi organisaatiomme. Konsernissamme on käytössä whistleblowing-ilmoituskanava, jonka kautta jokaisella työntekijällämme on mahdollisuus tehdä nimetön ilmoitus Hyvä autokaupan tapa -toimintaohjeemme vastaisista epäilyksistä tai havainnoista. Sisäisen kanavamme kautta saimme vuoden 2021 aikana yhden ilmoituksen Code of Conductin vastaisesta toiminnasta, joka selvitysten jälkeen käsiteltiin yhtiön HR-prosessin mukaisin toimenpitein. Verkkosivuiltamme löytyvän jokaiselleavoimen yleisen palautesähköpostiosoitteen kautta emme saaneet  toimenpiteisiin johtanutta ilmoitusta vuonna 2021.

Luomme arvoa yhteiskunnalle
Kamux pyrkii pitkäjänteisellä työllä rakentamaan kannattavaa kasvua ja luomaan arvoa osakkeenomistajillemme sekä yhteiskunnalle tekemällä luotettavaa ja avointa käytettyjen autojen kauppaa.

Tavoittelemme uudistetun strategiamme mukaisesti vahvaa kasvua ja panostamme kannattavuuden parantamiseen. Vuoden 2021 verojalanjälki oli pienempi edelliseen vuoteen verrattuna, koska verottajan autoveropäätösten käsittelyssä oli tapahtunut aikataulun muutos ja merkittävä osa Kamuxin tuontiautojen veroista siirtyi vuodelle 2022. Verojalanjälkemme oli vuonna 2021 yhteensä 67,1 (86,4) miljoonaa euroa. Merkittävimmät veromaksujen erät olivat autoverot sekä tilitetyt marginaali- ja arvonlisäverot. Tuloveroja maksoimme yhteensä 5,5 (6,6) miljoonaa euroa vuonna 2021.
Vuonna 2021 maksamiemme palkkojen määrä kasvoi 20,2 prosenttia.

Palkitsemisemme perustuu tasa-arvoiseen ja kannustavaan palkitsemismalliin, jonka mukaisesti henkilöstön palkitseminen koostuu palkan perusosasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Suoritukseen perustuva osuus palkasta perustuu myytyjen autojen määrään, katteeseen sekä myytyjen integroitujen palveluiden määrään. Palkitsemismallimme tavoitteena on tarjota koko henkilöstöllemme reilut ja läpinäkyvät perusteet, joiden mukaan eri tehtävissä toimivien kamuxlaisten kokonaispalkka
rakentuu.

Vuoden 2021 aikana maksoimme yhteensä 39 miljoonaa euroa palkkoina henkilöstöllemme. Maksettujen palkkojen määrä kasvoi 20,2 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto kasvoi 29,5 prosenttia tilikaudella 2021.