Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Hallitus

Hallitus

Kamux Oyj:n hallitukseen kuuluu neljästä kahdeksaan varsinaista jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka.

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölain mukaan huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen tulee myös huolehtia siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksella on kaksi valiokuntaa, tarkastusvaliokunta ja henkilöstövaliokunta, minkä lisäksi se voi perustaa muita valiokuntia, mikäli toteaa sen tarpeelliseksi yhtiökokouksen jälkeen pidettävässä järjestäytymiskokouksessaan.

Hallitus on vahvistanut työjärjestyksen, jossa on selostettu hallituksen tehtäviä ja toimintaa tarkemmin. 

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvan valvontatehtävän hoitamisessa. Hallitus valitsee keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenillä tulee olla tehtävään tarvittava pätevyys. Valiokunnan jäsenten tulee olla yhtiöstä riippumattomia ja vähintään yhden jäsenen tulee olla riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallitus määrittelee tarkastusvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Tarkastusvaliokunta seuraa muun muassa tilinpäätösraportoinnin ja osavuosikatsauksen prosessia, valvoo taloudellista raportointiprosessia sekä seuraa ja arvioi sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta. Lisäksi valiokunta käsittelee kuvaukset taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteistä, seuraa tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta sekä arvioi lakisääteisen tilintarkastusyhteisön resursseja ja riippumattomuutta sekä valmistelee päätösehdotuksen tilintarkastajan valinnasta. Tarkastusvaliokunnan muihin tehtäviin lukeutuu lisäksi yhtiön taloudellisen tilan ja hankintaprosessien seuranta, lakien, normien ja eettisten periaatteiden noudattamisen arviointi sekä yhtiön rahoitustilanteen ja verotuksen seuranta. Tarkastusvaliokunta käsittelee myös yhtiön hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä annetun selvityksen sekä käsittelee ja ratkaisee muut hallituksen mahdollisesti esille nostamat asiat, jotka kuuluvat tarkastusvaliokunnan vastuulle.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsumana. Tarkastusvaliokunta raportoi säännöllisesti valiokunnan kokouksissa päätetyistä toimistaan hallitukselle.

Tarkastusvaliokunnan jäsenet

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan 20.4.2023 valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Harri Sivulan (puheenjohtaja), Juha Kalliokosken ja Jaana Viertola-Truinin. Hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muut tarkastusvaliokunan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta

Hallituksen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii valmistelevana toimielimenä, ja tukee hallitusta ja toimivaa johtoa henkilöstö- ja palkitsemisasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Hallitus päättää vuosittain henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan perustamisesta ja valitsee keskuudestaan valiokuntaan vähintään kolme jäsentä. Valiokunnan jäsenistön enemmistön on oltava yhtiöstä riippumattomia ja suurimman osan tulee olla riippumattomia myös yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Toimitusjohtaja tai yhtiön muuhun johtoon kuuluva henkilö ei saa olla valiokunnan jäsen. Tehtäviä hoitaessaan palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti.

Hallitus on määritellyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävät vahvistamassaan työjärjestyksessä. Valiokunnan pääasiallisena tehtävänä on käsitellä toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemis- ja nimityskysymyksiä sekä yhtiön noudattamia palkitsemisen periaatteita. Toisena painopistealueena valiokunta keskittyy yhtiön koko osaamispääoman ja organisaation kyvykkyyden kehittämiseen sekä avainhenkilöiden seuraajasuunnitteluun. Valiokunnan tehtäviin kuuluvat myös yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin valmistelu sekä niiden esittäminen yhtiökokoukselle. Valiokunta hoitaa myös muita, esimerkiksi henkilöstöpolitiikan ja -käytäntöjen arviointiin liittyviä tehtäviä.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta kokoontuu vähintään kolme kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsumana. Valiokunta raportoi säännöllisesti hallitukselle valiokunnan kokouksissa päätetyistä toimista.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet

Hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan 20.4.2023 valita valiokunnan jäseniksi Reija Laaksosen (puheenjohtaja), Juha Kalliokosken ja Antti Mäkelän. Hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muut henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenet

Terho Kalliokoski

Hallituksen jäsen 2022–, hallituksen puheenjohtaja 2023– Kauppatieteiden maisteri s. 1961, Suomen kansalainen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: hallitusammattilainen
 • Kesko Oyj, johtoryhmän jäsen 2005–2017
 • Kesko Oyj, varatoimitusjohtaja, rakentamisen ja talotekniikan kauppa 2016–2017
 • Kesko Oyj, toimialajohtaja, rauta- ja erikoiskauppa 2015–2016
 • Rautakesko, toimitusjohtaja 2013–2014
 • Ruokakesko, toimitusjohtaja 2005–2013
 • Useissa johdon, myynnin ja taloushallinnon tehtävissä Kesko-konsernin palveluksessa 1985–2017


Luottamustehtävät

 • Lumon Invest Oy, hallituksen jäsen 2018–
 • Jetta-Talo Oy, hallituksen puheenjohtaja 2018–
 • Katri-Antell Oy, hallituksen jäsen 2019, hallituksen puheenjohtaja 2020–
 • European DIY Retail Association EDRA, hallituksen jäsen 2016–2017
 • Päivittäistavarakauppa ry, hallituksen puheenjohtaja 2013, hallituksen jäsen 2010–2012, varapuheenjohtaja 2006–2009
 • Mainostajien Liitto, hallituksen jäsen 2005–2014

Harri Sivula

Hallituksen jäsen 2017−, hallituksen puheenjohtaja 2020−2023, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 2023− Hallintotieteiden maisteri s. 1962, Suomen kansalainen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: hallitusammattilainen
 • Tokmanni Group Oyj, toimitusjohtaja 2017–2018
 • GS1 Finland Oy, toimitusjohtaja 2015–2017
 • Restel Oy, toimitusjohtaja 2011–2014 ja varatoimitusjohtaja 2010
 • Onninen Oy, toimitusjohtaja 2006–2010
 • Useissa johtotehtävissä Kesko Oyj:ssä 1987–2006


Luottamustehtävät

 • Pyroll Oy, hallituksen jäsen 2022–
 • Sievi Capital Oyj, hallituksen jäsen 2022–
 • Indoor Group Oy, hallituksen puheenjohtaja 2020–
 • TylöHelo AB, hallituksen jäsen 2017–2018
 • MyOpt Consulting Oy, hallituksen puheenjohtaja 2017–2018
 • GS1 Finland Oy, hallituksen jäsen 2016–2017
 • Makua Foods Oy, hallituksen jäsen 2016–2021
 • Dieta Group Oy, hallituksen jäsen 2016–
 • Leipurin Oyj, hallituksen jäsen 2010–2013 ja 2014–
 • Tokmanni Group Oyj, hallituksen jäsen 2012– ja puheenjohtaja 2012–2018
 • Atria Oyj, hallituksen jäsen 2009–2021

Juha Kalliokoski

Hallituksen jäsen 2023−, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan jäsen 2023– Poliisi, kauppateknikko s. 1970, Suomen kansalainen Riippuvainen yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Kamux Oyj, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsen 2001–2023
 • Forssan Laatuauto, paikallisjohtaja 2000–2003
 • Skapat Oy, myyntipäällikkö ja osakas 1999
 • Oy Autokuvio Ab, automyyjä ja myyntipäällikkö 1994–1999
 • Forssan nimismiespiiri, nuorempi konstaapeli 1992–1994
 • Edustusliike Juha Kalliokoski, edustaja ja yrittäjä 1990–1991


Luottamustehtävät

 • Stofix Oy, hallituksen jäsen 2014–2019
 • Silmäasema Fennica Oy, hallituksen jäsen 2014–2017

Reija Laaksonen

Hallituksen jäsen 2017–, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 2023– Kauppatieteiden maisteri s. 1973, Suomen kansalainen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: Veikkaus Oy, brändi-ja viestintäjohtaja 2023–
 • Nokian Renkaat Oyj, globaali markkinointijohtaja 2020–2022
 • Fazer-konserni, brändijohtaja 2018–2019
 • Fazer Makeiset Oy, digitaalisten toimintojen johtaja 2015–2018
 • Fazer Makeiset Oy, markkinointijohtaja 2014–2015
 • Fazer-konserni, brändinhallinnasta, markkinoinnista ja mediasta
 • vastaava johtaja 2013–2014
 • Fazer-konserni,  mediasuunnittelusta ja -hankinnasta vastaava johtaja 2012–2013
 • Unilever Nordic, mediajohtaja Tukholmassa 2009–2012
 • Useissa tehtävissä Unilever Nordicissa ja Unilever Finland Oy:ssä 2000–2009


Luottamustehtävät

 • Media Audit Finland Oy, hallituksen jäsen 2013–2015
 • Mainostajien liitto, jäsen 2009–2019 ja hankintaryhmän puheenjohtaja 2017–2019
 • Markkinointijohdon ryhmä ry, hallituksen varapuheenjohtaja 2018–2019
 • Stella Kotipalvelut Oy, hallituksen jäsen 2018–2020

Antti Mäkelä

Hallituksen jäsen 2020–, henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2023– Tekniikan ylioppilas, kauppatieteiden ylioppilas s. 1976, Suomen kansalainen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: Reaktor Group, perustaja, hallituksen puheenjohtaja 2000–; Reaktor Ventures Oy, johtaja, hallituksen puheenjohtaja 2013–


Luottamustehtävät

 • Finitec Oy, hallituksen puheenjohtaja, hallituksen jäsen 2014–
 • Adventure Club Helsinki Oy, hallituksen jäsen 2015–
 • Wunderdog Oy, hallituksen jäsen 2014–
 • Codemate Oy, hallituksen jäsen 2017–
 • Fourkind Global Oy, hallituksen jäsen 2019–
 • Timma Oy, hallituksen jäsen 2019–

Jaana Viertola-Truini

Hallituksen jäsen 2022–, tarkastusvaliokunnan jäsen 2023– Kauppatieteiden maisteri s. 1972, Suomen kansalainen Riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista

Keskeinen työkokemus

 • Päätoimi: Mathem AB, talousjohtaja 2020–
 • Rusta AB, talousjohtaja 2016–2020
 • Bringwell AB (publ.), talousjohtaja; Bringwell Finland, toimitusjohtaja 2013–2016
 • Talousjohdon tehtävissä Mondelez-konserniin kuuluvissa yhtiöissä 1997–2013


Luottamustehtävät

 • Broman Group, hallituksen jäsen 2020–

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää