Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Muu johtoryhmä

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Hallituksen palkitsemisvaliokunta valmistelee yhdessä yhtiön HR-toiminnon kanssa ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä (vuositulospalkkio) sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, vuositulospalkkio

Kamuxin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä on suunniteltu erityisesti johtoryhmän jäsenten motivointiin ja palkitsemiseen heidän vuosittaisista liiketoiminnallisten tavoitteiden saavutuksista. Tämän järjestelmän kautta yhtiö edistää strategian toteuttamista, vahvistaa tuloshakuista yrityskulttuuria ja palkitsee henkilöstöä heidän konkreettisista saavutuksistaan.

Vuositulospalkkion ansaintakriteerit vahvistaa vuosittain yhtiön hallitus. Nämä kriteerit perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Palkkio, joka maksetaan vuoden mittaisen ansaintajakson päätteeksi, on rahallinen ja sen suuruus voi olla korkeintaan 60 % johtoryhmän jäsenen vuosiansioista (laskettuna rahapalkasta ilman lomarahaa ja luontaisetuja).

Vuoden 2024 vuositulospalkkion ansaintakriteerinä on tilikaudelle asetettu oikaistuun liikevoittoon liittyvä tavoite sekä konsernin johtoryhmän jäsenten henkilökohtaiset tavoitteet. Johtoryhmän lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä heijastaa Kamuxin sitoutumista tulokselliseen johtamiseen ja on keskeinen osa palkitsemiskulttuuriamme.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2024–2026

Järjestelmä alkoi vuoden 2024 alusta ja se on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon.

Järjestelmän mahdollisen palkkion maksu perustuu hallituksen asettaman yhtiön liikevaihtotavoitteen saavuttamiseen vuositasolla. Palkkion maksaminen järjestelmän perusteella edellyttää, että hallituksen kullekin ansaintajaksolle erikseen asettamat ansaintakriteerit täyttyvät. Ansaintajaksolle 2024 asetetut kriteerit ovat yhtiön liikevoiton raja-arvon ylittäminen sekä osakekohtaisen tuloksen (ESP) ja osakkeen kokonaistuottotavoitteen (TSR) kehitys ja tietyn ESG-tavoitemittarin ylittäminen. Mikäli ansaintajakson 2024 ansaintakriteereille asetetut enimmäistavoitteet saavutetaan, järjestelmän nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on ansaintajakson 2024 osalta arviolta 2,5 milj. euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 456 000 kappaletta Kamuxin osaketta, kun arvo lasketaan Kamuxin osakkeen tammikuun 2024 osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella.

Mahdolliset palkkiot suoritetaan ensisijaisesti Kamuxin osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu suomalaisten ja saksalaisten osallistujien osalta luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy kahden vuoden kuluttua sen alkamisesta. Ruotsalaisille osallistujille palkkiona annettavat netto-osakkeet maksetaan kahden vuoden odotusjakson, joka alkaa palkkion vahvistamisesta, päättymistä seuraavan huhtikuun loppuun mennessä.

Johtoryhmän jäsenten on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Lopullinen oikeus palkkioihin edellyttää myös työsuhteen jatkumista Kamuxissa sitouttamisjakson loppuun saakka.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot 

Johtoryhmän jäsenten työeläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. 

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun ja puhelinetuun. Johtoryhmän jäsenille ei ole maksettu muita verotettavia etuuksia vuonna 2022.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on 3–6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2023

Alla olevassa taulukossa esitetään muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuonna 2023 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä: 

Kiinteät peruspalkat (1) Maksetut bonuspalkkiot vuodelta 2022  Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2022 Yhteensä
1 351 021 euroa 0 euroa  0 euroa  1 351 021 euroa

1) Sisältäen luontoisedut 

Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakepalkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. 

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää