Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Muu johtoryhmä

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön HR-toiminto valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmästä (vuositulospalkkio) sekä pitkän aikavälin osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, vuositulospalkkio

Kamuxin lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä on suunniteltu erityisesti johtoryhmän jäsenten motivointiin ja palkitsemiseen heidän vuosittaisista liiketoiminnallisten tavoitteiden saavutuksista. Tämän järjestelmän kautta yhtiö edistää strategian toteuttamista, vahvistaa tuloshakuista yrityskulttuuria ja palkitsee henkilöstöä heidän konkreettisista saavutuksistaan.

Vuositulospalkkion ansaintakriteerit vahvistaa vuosittain yhtiön hallitus. Nämä kriteerit perustuvat strategisiin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Palkkio, joka maksetaan vuoden mittaisen ansaintajakson päätteeksi, on rahallinen ja sen suuruus voi olla korkeintaan 60 % johtoryhmän jäsenen vuosiansioista (laskettuna rahapalkasta ilman lomarahaa ja luontaisetuja).

Vuoden 2023 vuositulospalkkion ansaintakriteerinä on tilikaudelle asetettu oikaistuun liikevoittoon liittyvä tavoite. Tämä kannustinjärjestelmä heijastaa Kamuxin sitoutumista tulokselliseen johtamiseen ja on keskeinen osa palkitsemiskulttuuriamme.

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustaman yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2021–2023 
Järjestelmä alkoi vuoden 2021 alusta ja se on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon.

Järjestelmän mahdollisen palkkion maksu perustuu hallituksen asettaman yhtiön liikevaihtotavoitteen saavuttamiseen vuositasolla. Palkkion maksaminen järjestelmän perusteella edellyttää, että yhtiön kannustinpalkkioille asettama oikaistu liikevoittoraja on saavutettu. Lisäksi järjestelmässä on yhtiön markkina-arvon kasvuun perustuva lisäosa, jonka perusteella muilla johtoryhmän jäsenillä on mahdollisuus saada lisäosakkeita vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeen.

Kamux tiedotti 3.3.2023, että yhtiön hallitus on päättänyt lisätä vuoden 2023 ansaintakriteeristöön yhtiön vastuullisuusohjelmaan kytkeytyvän ESG-kriteerin. Lisäksi vuoden 2023 ansaintakriteeristössä liikevoittokriteeri painottuu aiempia ansaintajaksoja voimakkaammin.
Mahdollinen palkkio suoritetaan ensisijaisesti Kamuxin osakkeina tai rahana tai näiden yhdistelmänä ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä, ja mahdolliset lisäosakkeet maksetaan vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 30.4.2024. Johtoryhmän jäsenten on omistettava vähintään puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Lopullinen oikeus palkkioihin edellyttää työsuhteen jatkumista Kamuxissa huhtikuuhun 2024 saakka.

Muiden johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden keskeiset ehdot 

Johtoryhmän jäsenten työeläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Ruotsin maajohtaja Kerim Nielsen on vuoden 2022 alusta alkaen oikeutettu lisäeläkejärjestelyyn.

Johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun ja puhelinetuun. Johtoryhmän jäsenille ei ole maksettu muita verotettavia etuuksia vuonna 2022.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on 3–6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2022

Alla olevassa taulukossa esitetään muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuonna 2022 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä: 

Kiinteät peruspalkat (1) Maksetut bonuspalkkiot vuodelta 2021 (2) Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2021 Yhteensä
1 460 822 euroa 210 243 euroa  120 936 euroa 1 792 002 euroa

1) Sisältäen luontoisedut ja maksuperusteiset eläkekulut.
2) Bonuspalkkio vuonna 2021 oli korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2022 alusta bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä rahapalkasta.

Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde päättyy ennen osakepalkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2022 Kamuxille palautui yhteensä 759 omaa osaketta yhtiön osakepalkkiojärjestelmän 2020 ja 2021 ehtojen mukaisesti johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättymisen johdosta.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää