Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivitetty 3.2.2023

Me Kamux-konsernissa (”Kamux tai me”) arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojaamaan henkilötietojasi. Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä, miten käsittelemme henkilötietoja.

Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteeseen tai henkilötietojen käsittelyyn liittyen voit olla yhteydessä: privacy@kamux.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asioissa:
Kamux Oyj / Tietosuoja-asiat
Parolantie 66
13130 Hämeenlinna

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@kamux.fi 

Kamux käsittelee henkilötietojasi sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste antaa sinulle kattavat tiedot Kamuxin suorittamasta henkilötietojen käsittelystä. Tietosuojaselosteessa kerrottua voidaan täydentää paikallisesti, sillä esim. rekisteröidyn oikeudet voivat vaihdella sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä ja maasta riippuen. Tietosuojaselosteemme esittää rekisteröidyn oikeudet ja tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti (”GDPR”). Kansallista pakottavaa lainsäädäntöä noudatetaan, mikäli se sisältää tiukempia rajoituksia verrattuna tähän tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojainformaatio on jaettu tietosuojaselosteisiin, jotka liittyvät Kamuxin eri henkilötietojen käsittelytoimintoihin.

Tietosuojaseloste: Asiakassuhteet, myynti ja markkinointi

Päivitetty 30.1.2023

1. Yleistä tietoa
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, kuinka Kamux-konserni (jäljempänä ”me” tai ”Kamux”) käsittelee henkilötietoja; mitä henkilötietoja Kamux kerää, kuinka tietoja käytetään ja kenelle tietoja luovutetaan, sekä kuinka rekisteröity voi valvoa tietojen käsittelyä.

Kamuxin liiketoimintakonsepti keskittyy käytettyjen autojen myyntiin. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan kaikkiin Kamuxin liikkeissä, esittelytiloissa, verkkosivuilla tai markkinoinnin välityksellä tarjottaviin tuotteisiin ja palveluihin (jäljempänä ”Tuotteet” ja ”Palvelut”) sekä Kamuxin tiloissa tapahtuvaan tallentavaan kameravalvontaan. Tämä tietosuojaseloste kattaa kaikki henkilöt, joiden henkilötietoja käsitellään (jäljempänä ”rekisteröidyt”, ”sinä”) yllä mainittujen Tuotteiden tai Palveluiden taikka tallentavan kameravalvonnan yhteydessä. Soveltuvin osin tietosuojaselostetta sovelletaan myös liiketoiminnassa mukana oleviin kumppaneihin ja sidosryhmiin.

Kamux suojelee rekisteröityjen yksityisyyttä ja sitoutuu käsittelemään heidän henkilötietojaan Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) (jäljempänä ”GDPR”) sekä muiden sovellettavien tietosuoja- lakien ja säännösten mukaisesti.

Henkilötiedoilla tarkoitetaan tietoja, joiden perusteella henkilö on suoraan tai epäsuorasti tunnistettavissa yksittäiseksi henkilöksi, kuten GDPR:ssä määritellään. Esimerkkejä henkilötiedoista: nimi, sähköpostiosoite ja syntymäaika.

2.      Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot sekä tietosuojavastaava
2.1.   Rekisterinpitäjä
Kamux-konserni

Osoite: Parolantie 66, 13130 Hämeenlinna, Finland Yhteystiedot: Sähköposti: privacy@kamux.fi 

Kamux-konserniin kuuluu joukko yrityksiä, joiden emoyhtiö on listautunut Nasdaq Helsinkiin. Kamux-konserniin kuuluvat yritykset: Kamux Oyj, Kamux Suomi Oy, Suomen Autorahaksi Oy, KMX Holding AB, Kamux AB ja Kamux Auto GMbH.

2.2.  Tietosuojavastaava
Yhteystiedot: Sähköposti: privacy@kamux.fi 

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset
Käsittelemme henkilötietoja ainoastaan sellaisiin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai saatu, ja noudatamme tietojen käsittelyssä lakeja ja asetuksia.

Myynnit, ostot, asiakaspalvelu, hallinto ja sisäinen kehitys
Henkilötietoja käsitellään tuotteidemme ja palveluidemme myyntiä/ostoa varten, mukaan lukien tilaukset/ostot, toimitus, laskutus, takuut, valitukset ja laadunvarmistus.

Asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsitellään lisäksi asiakaspalvelua, asiakassuhteen hoitamista, asiakasviestintää (mukaan lukien asiakaspalautteet ja asiakastyytyväisyyskyselyt), laadunvarmistusta, palvelusuunnittelua ja -kehitystä, analysointia, tilastojen tuottamista sekä hallinnollisia tarkoituksia varten, kuten suostumusten ja oikeuksien hallinnointiin.

Käsittelyn oikeusperusteita ovat sopimuksen syntyä edeltävien rekisteröidyn pyyntöjen, kuten tietopyyntöjen, tarjouspyyntöjen tai tilausten, toteuttaminen, sopimuksen täytäntöönpano tai sen valmistelu Kamuxin kanssa sekä Kamuxin oikeutettu etu. Oikeutettuun etuun kuuluvat Tuotteiden ja Palveluiden hallinnointi ja kehittäminen sekä toiminnot, jotka ovat tarpeen sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi, kuten Tuotteita ja Palveluita koskevien kyselyiden suorittaminen.

Markkinointi
Kamux ja yhteistyökumppanit käyttävät henkilötietoja erilaisiin markkinointitarkoituksiin, kuten markkinointitapahtumiin, kilpailuihin, kyselyihin ja markkinatutkimuksiin. Käsittelyn oikeusperusteina ovat Kamuxin oikeutettu etu liiketoiminnan kehittämiseen ja edistämiseen sekä suostumuksesi silloin, kun se on tarpeen tietojen käsittelemiseksi. Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä markkinointitarkoituksiin.

Kun henkilötietoja käytetään sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten yhteydenottoon tekstiviestitse tai sähköpostitse), markkinointi perustuu suostumukseesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa. Kamux voi kuitenkin lähettää suoramarkkinointia, joka koskee meiltä hankkimiesi tuotteiden ja palveluiden kanssa samankaltaisia tuotteita ja palveluita, käyttäen antamiasi sähköisiä yhteystietoja. Sinulla on oikeus vastustaa myös tämänkaltaista markkinointia, ja voit tehdä sen myös etukäteen.

Järjestämme markkinointitapahtumia ja kilpailuja, joiden yhteydessä keräämme antamiasi tietoja. Osallistuminen on vapaaehtoista, ja siten tapahtumaan tai kilpailuun liittyvä henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, jonka voit peruuttaa milloin tahansa.

Seuranta ja automatisoitu päätöksenteko, mukaan lukien profilointi
Seuraamme palveluiden käyttöä ja käyttäytymistä verkkosivuillamme palveluiden kehittämiseksi sekä palvelu- ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Hyödynnämme lisäksi tietoja markkinointia ja sisäistä kehitystä varten. 

Tietoturva, fyysinen turvallisuus tallentava kameravalvonta mukaan lukien sekä ajoneuvo- ja veropetosten ennaltaehkäiseminen
Henkilötietoja, mukaan lukien kameravalvonnan tallenteita, käsitellään petosten tai muun potentiaalisesti kielletyn tai laittoman toiminnan ennaltaehkäisemiseksi, huomaamiseksi ja tapahtuneen korjaamiseksi. Niitä käsitellään lisäksi tietojen ja omaisuuden suojelemiseksi. Henkilötietoja voidaan käyttää mahdollisten turvallisuusloukkausten, rikosten tai vahinkojen tutkimiseksi.

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on lisäksi varmistaa tiloissa työskentelevien ja vierailevien henkilöiden turvallisuus. Tallentavat kamerat sijaitsevat Kamuxin liiketiloissa. Ne tallentavat henkilöstöä ja vierailijoita heidän liikkuessaan alueilla, joihin kameroita on sijoitettu. Tiloissa on ilmoitukset, jotka huomauttavat tallentavasta kameravalvonnasta.

Turvallisuuteen liittyvä käsittely on lakisääteinen velvoite, mutta jotkin turvallisuuteen liittyvistä toimista perustuvat Kamuxin oikeutettuun etuun, kuten omaisuuden suojelemiseen.

Lakisääteiset velvoitteet
Käsittelemme henkilötietoja lisäksi noudattaaksemme lakeja ja asetuksia (esimerkiksi kirjanpitolainsäädäntöä tai muuta erityistä lainsäädäntöä). Lakisääteinen velvoite on tällöin käsittelyn oikeusperuste.

Käsittelytarkoitukset, joihin tarvitsemme suostumuksesi
Tarvitsemme suostumuksesi tietynlaiseen henkilötietojesi käsittelyyn, kuten sähköiseen suoramarkkinointiin (uutiskirjeen tilaus) ja arkaluontoisten tietojen käsittelyyn. Tarkoituksemme ei ole kerätä arkaluontoisia henkilötietoja, mutta rekisteröidyt voivat toimittaa niitä vapaaehtoisesti, jolloin käsittelemme tietoja suostumuksen perusteella.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn tulevaisuudessa. Katso ohjeet jäljempänä (o Rekisteröityjen oikeudet ja valvontaviranomainen). Noudatamme suostumuksen peruuttamista koskevaa pyyntöäsi, ellei tietojen käsittelyyn ole olemassa toista oikeusperustetta.

4.      Käsiteltävät henkilötiedot ja tietolähteet
Keräämme ja käsittelemme vain tässä tietosuojaselosteessa esitettyihin tarkoituksiin nähden olennaisia ja tarpeellisia henkilötietoja.

Keräämme seuraavanlaisia tietoja:

Käsiteltävät tiedot

Esimerkkejä henkilötiedoista

Henkilöllisyys ja yhteystiedot

nimi, henkilötunnus / syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti, maa, ajokortin yksilöintitiedot

Asiakkuuksia ja sopimuksia koskevat tiedot

Asiakkuussuhdetta koskevat ehdot sekä asiakkuussuhteen syntyä ja päättämistä koskevat tiedot, tuote- ja palvelusopimustiedot, tilaukset, peruuttamiset ja toimitukset, asiakaspalaute ja vaatimukset, takaisinsoitto- ja chat -palveluiden tiedot, vastaukset asiakkaille, markkinakyselyt ja tutkimukset sekä muu vuorovaikutus, pankkitiedot, laskutus- ja maksutiedot, velkojen perintätiedot, mahdolliset luottohakemustiedot, mukaan lukien luottokelpoisuutta koskevat tiedot sekä erityiset sopimusehdot

Ajoneuvotiedot

Rekisterinumero, auton yksilöivä VIN-koodi, omistaja, malli, huoltohistoria

Vakuutushakemusten tiedot

Vahinkohistoria, auton kaupankäyntitiedot, kuljettajat ja ajotottumukset

Suostumukset ja vastustamiset

Suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai muut käsittelytoiminnot

Kuvat, tallenteet

Ajokortin kopio, kameravalvonnan tallenteet

Sähköiset tunnistetiedot ja käyttäytymistiedot

Selaustiedot, hakutiedot ja evästetiedot, katso erillinen evästekäytäntö

  Markkinointitiedot

Suoritetut markkinointitoimet, rekisteröidyn mieltymykset ja kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn antamat tiedot, markkinointiluvat ja suostumukset, rajoitukset ja kiellot, markkinointitapahtumaan tai markkinoinnin kohteen tiedot, kuten mieltymykset

Asiakkaan tuntemista koskevat tiedot

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaan vaadittavat tiedot.

 

Kun tilaat/ostat meiltä Tuotteita tai Palveluita tai muutoin teet sopimuksen kanssamme, tai kun meillä on lakisääteinen velvoite tietojesi pyytämiseen, tarvitsemme henkilötietojasi sopimuksen tai lakisääteisen velvoitteen täyttämiseen. Kerromme sinulle kussakin yhteydessä minkä henkilötietojen antaminen on pakollista. Henkilötunnuksia käsitellään ainoastaan lain sallimissa tarkoituksissa, joissa rekisteröidyn yksilöiminen on tärkeää, kuten esimerkiksi tuotteiden myynnin tai oston sekä luoton tai velan perinnän yhteydessä. Ainoastaan yhteystietoja (pois lukien henkilötunnus) ja edellä määriteltyjä markkinointitietoja käsitellään potentiaalisiin tai entisiin asiakkaisiin kohdistuvaa suoramarkkinointia varten.

Keräämme tietoja seuraavista lähteistä:

●       Sinun antamasi tiedot, esimerkiksi ottaessasi meihin yhteyttä, vieraillessasi liikkeessämme, hyödyntäessäsi Tuotteitamme tai Palveluitamme (mukaan lukien verkkopalvelut ja sosiaalinen media), osallistuessasi markkinointitoimiimme tai tehdessäsi sopimuksen kanssamme / tilatessasi Tuotteitamme tai Palveluitamme.

●       Automaattisesti kerätyt tiedot käyttäessäsi Tuotteitamme ja Palveluitamme, esimerkiksi käyttäessäsi verkkopalveluitamme.

●       Tiedot palveluntarjoajilta, kuten ajoneuvojen korjauspalvelut, ajoneuvotietopalvelut sekä markkinointipalveluiden tuottajat

●       Tiedot kolmansilta osapuolilta, kuten väestörekisteripalveluilta, paikallisilta ajoneuvojen rekisteröintipalveluilta sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä

o  Julkisesti saatavilla olevat lähteet, kuten yhteystietopalvelut, ajoneuvotietopalvelut ja luottotietopalvelut

●       Tiloissamme olevan kameravalvonnan tallenteet

5.      Henkilötietojen säilyttäminen
Keräämiämme henkilötietoja säilytetään tässä tietosuojaselosteessa esitettyjen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan, ellei laki velvoita säilyttämään tietoja kauemmin (esim. kirjanpito- tai raportointivelvoitteet) tai tarvitsemme tietoja lakisääteisten oikeuksiemme suojelemiseksi. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan.

Säilytysajat riippuvat käsittelyn tarkoituksesta ja tietojen tyypistä.

Henkilötiedot ja niiden säilytysajat on lueteltu alla olevassa taulukossa:

Käsiteltävät henkilötiedot

Säilytysaika tai sen määrittelyyn käytettävät kriteerit

Koeajolupaa koskevat tiedot

9 kuukautta (jotta kykenemme reagoimaan sakkoihin tai muihin seuraamuksiin)

Potentiaalisten asiakkaiden tiedot

4 viikkoa mikäli tarjousta/sopimusta ei muodostu

Kontakti-/tarjousasiakkaiden tiedot

6 kuukautta mikäli sopimusta ei muodostu, ajoneuvoista säilytetään ajoneuvon yksilöivä VIN-koodi ja rekisterinumero 5 vuotta

Sopimusasiakkaiden tiedot (valitukset ja osamaksusopimustiedot mukaan lukien)

10 vuotta tilikaudesta/kirjanpitokaudesta (lakisääteinen velvoite)

Vakuutuksen vahvistustiedot, vakuutusasiakirjatiedot, tiedot myönnetystä luotosta

6 kuukautta

Kamuxin takaisinsoitto- ja chat -palvelutiedot

1 kuukausi

Pyynnöt rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen

Kunnes pyyntö on toimitettu

Kameravalvonnan tallenteet

Enintään 12 kuukautta (riippuen tallentimen kapasiteetista)

  Markkinointiluvat

Kunnes suostumus peruutetaan

Evästeet/analytiikkatiedot

(katso evästekäytäntö)

Markkinointitiedot

Poistetaan 90 päivän kuluessa

 

6.      Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietosi ovat saatavilla Kamux-konserniin kuuluville yrityksille.

Henkilötietoja jaetaan lisäksi palveluntarjoajille ja kolmansille osapuolille. Jaamme henkilötietoja ainoastaan siinä määrin, kun se on tarpeen palvelujen toteuttamiseksi (esimerkiksi palvelun tuottamiseksi, ylläpitämiseksi ja turvaamiseksi).

Luovutamme henkilötietojasi seuraaville vastaanottajille:

Vastaanottavat tahot

Vastaanottajat

Rekisteröinti

       Rekisteröintiviranomaiset (pois lukien Saksa)

       Rekisteröintikumppani, Saksa

Paikallinen ajoneuvorekisteröinti (Trafi, Bilvision, Transportstyrelsen)

 

 

Astorga, Holger Slabik

Vakuutusyhtiöt

IF, Folksam, Lähi-Tapiola, Nordea, OP, POP-vakuutus, Fennia,

Pohjantähti, Turva, A-vakuutus, Car Garantie, Länsförsäkringar

Luottoyhtiöt

Santander, OP, Nordea, Nordean Joustoluotto, AKF, BDK, DNB, Lähi- Tapiola,              SVEA               Ekonomi,              SAV-rahoitus,     Handelsbanken

joustorahoitus, Danske Bank, Ecster

Autojen korjaus- ja palveluyhtiöt

Noin 4000 yhteensä koko konsernissa

IT-/verkkopalveluntarjoajat / kumppanit

Houston Analytics, IT4B, Cloupoint, Fiarone, Decens, Mediam, Microsoft Azure, Four Components, Investis, Giosg

Pankkitoiminta

Basware, Analyste Oy, Clausion Oy

Tallentava kameravalvonta

Securitas

Sisäpiiritiedot, osakkeenomistajat, yhtiökokousrekisteri

Euroclear, Insiderlog

Tiedotejakelu- ja tilaus

Cision

Konsultointi

PWC

Arkistointi

Safebox

Markkinoinnin palveluntarjoajat, mukaan lukien mainonta ja yksilöity sisältö

Google AdWords, Adform Display network, Google Display Network, Facebook, Cybot (Cookiebot service

provider), Otavamedia, Instagram, LinkedIn, Custobar, Frosmo, Sanoma

Tilastot

Google Analytics, Hotjar

 

Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueiden ulkopuolelle
Kun henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle, siirto turvataan lain mukaisin keinoin, asianmukaisten suojatoimenpiteiden avulla. Seuraavat vastaanottajat voivat käsitellä tietoja EU:n ja ETA-alueiden ulkopuolella:

Vastaanottaja

Siirron suojatoimenpide

Investis Inc, Investis Corporate Communications

Private Limited

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet Investis:n kanssa

InsiderLog

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet

Google (including YouTube)

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet

Meta (Facebook ja Instagram)

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet

Twitter

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet

LinkedIn

Euroopan Komission tietosuojalainsäädännön mukaiset vakiosopimuslausekkeet

Asiakas voi oma-aloitteisesti halutessaan käyttää yhteydenottovälineenä WhatsAppia, jolloin pätee WhatsAppin tietosuojapolitiikka. WhatsAppin käyttö on mahdollista vain, jos asiakas on asentanut sen päätelaitteelleen ja hyväksynyt siinä yhteydessä käyttöönsä WhatsAppin käyttöehdot ja saanut mahdollisuuden tutustua kyseisen yrityksen tietosuojakäytäntöihin. Kamux tarjoaa asiakkailleen yhteydenottokanavaksi myös tavanomaisen matkapuhelinnumeron ja soiton.

Muut siirrot
Saatamme lisäksi jakaa tietojasi yhteensulautumisen, varojemme myynnin tai liiketoimintamme tai sen osan rahoittamisen tai hankinnan taikka vastaavanlaisen järjestelyn yhteydessä.

Henkilötietoja luovutetaan lisäksi kolmansille osapuolille sovellettavan lain tai toimivaltaisen viranomaisen niin määrätessä, mahdollisten Tuotteisiin tai Palveluihin kohdistuvien rikkomusten tutkimiseksi sekä Tuotteiden ja Palveluiden turvallisuuden takaamiseksi.

7.      Henkilötietojen suojaaminen
Sitoudumme noudattamaan sovellettavan tietosuojasääntelyn turvallisuussäännöksiä sekä käsittelemään henkilötietoja hyvien käsittelytapojen mukaisesti.

Henkilötiedot suojataan asianmukaisilla teknisillä ja hallinnollisilla toimenpiteillä. Säilytämme tietoja lukituissa ympäristöissä, joihin on rajatut fyysiset pääsyoikeudet sekä turvatuissa IT-ympäristöissä. IT-ympäristöt ovat palomuurein ja muulla riittävällä turvallisuustekniikalla suojattuja, ja edistynyttä valvontaa suoritetaan 24/7. Henkilökuntamme ja henkilötietoja käsittelevät käsittelijämme ovat velvoitettuja pitämään henkilötiedot tiukasti luottamuksellisina. Henkilötietoihin on pääsy vain sellaisilla työntekijöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseksi. Työntekijöillä ja käsittelijöillä on henkilökohtaiset tunnisteet ja salasanat.

Digitaaliset kameratallenteet säilytetään lukitussa tilassa, johon on rajattu pääsy. Tallenteisiin on pääsy vain luvan saaneella henkilöstöllä, ja niitä voidaan jakaa ainoastaan viranomaisten niin edellyttäessä lakien ja asetusten mukaisesti. Vanhoja tallenteita tuhotaan säännöllisesti, kun uusi tallenne korvaa ne. Vahinkoihin tai rikoksiin liittyvät tallenteet säilytetään kuitenkin niin kauan, kun on tarpeen tutkinnan ja muiden laillisten toimenpiteiden toteuttamiseksi.

Tiedotamme viranomaisia ja käyttäjiä/rekisteröityjä tietoturvaloukkauksista sovellettavan tietoturva- ja tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisteröityjen oikeudet ja valvontaviranomainen
Rekisteröityjen oikeudet on määritelty sovellettavassa tietosuojalainsäädännössä.

Oikeus saada pääsy tietoihin ja varmistua käsittelystä
Sinulla on oikeus saada varmistus siitä, olemmeko käsitelleet henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus varmistaa ja saada pääsy henkilötietoihisi sekä pyytää meitä antamaan sinulle tiedot kirjallisesti tai sähköisesti.

Oikeus oikaista ja poistaa (oikeus tulla unohdetuksi)
Sinulla on oikeus saada virheelliset tai puutteelliset henkilötietosi oikaistuksi. Sinulla on lisäksi oikeus pyytää meitä poistamaan tietojasi.

Me myös poistamme, oikaisemme ja täydennämme virheellisiä, tarpeettomia, puutteellisia tai vanhentuneita tietoja omasta aloitteestamme kyseisiä tietoja huomattuamme.

Oikeus tietojen siirtämiseen sekä käsittelyn vastustamiseen ja rajoittamiseen
Sinulla on oikeus siirtää tietosi toiselle rekisterinpitäjälle.

Sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä tietosuojalainsäädössä asetettujen ehtojen mukaisesti. Me myös rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä, mikäli emme voi oikaista tai poistaa virheellisiä tietoja tai jos pyyntöösi tietojen poistamisesta liittyy epävarmuutta.

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tiettyihin tarkoituksiin. Sinulla on oikeus kieltää mikä tahansa suoramarkkinointiin liittyvä tietojen käsittely tai siirto. Vastustamisoikeus ei ulotu tietoihin, joiden osalta rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet.

Oikeus peruuttaa suostumus
Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa kyseinen suostumus. Peruuttaminen ei vaikuta peruutusta edeltävän suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen.

Voit kieltää minkä tahansa suoramarkkinoinnin ja peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin seuraamalla ohjeita, jotka olet saanut markkinointiviestin yhteydessä (esimerkiksi markkinointisähköpostissa tai tekstiviestissä).

Voit aina peruuttaa minkä tahansa suostumuksen, mukaan lukien vanhempainvastuusuostumuksen, ottamalla yhteyttä Kamuxiin käyttäen tämän asiakirjan alussa annettuja yhteystietoja 1 Yleistä tietoa.

Kuinka rekisteröidyt voivat käyttää oikeuksiaan
Aloitamme pyyntösi käsittelemisen saatuamme pyyntöäsi koskevat tarpeelliset tiedot (kuten varmistus henkilöllisyydestä). Pyrimme parhaamme mukaan käsittelemään pyyntösi yhden (1) kuukauden kuluessa.

Saatamme hylätä kohtuuttoman toistuvat tai selvästi perusteettomat pyynnöt.

Oikeus saada pääsy, oikaista ja poistaa henkilötietojasi
Voit ottaa selvää, mitä henkilötietojasi on tallennettu asiakasrekisteriin ja pyytää tietojesi oikaisua tai poistamista olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@kamux.fi tai puhelimitse 09 8560 4000. Voit myös ottaa postitse yhteyttä osoitteeseen Kamux Oyj / Tietosuoja-asiat, Parolantie 66, 13130 Hämeenlinna.

Oikeus vastustaa ja rajoittaa käsittelyä, tietojen siirrettävyys, suoramarkkinoinnin vastustaminen ja suostumuksen peruuttaminen
Voit toteuttaa näitä oikeuksiasi käyttämällä tämän tietosuojaselosteen alusta löytyviä yhteystietoja.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiseen
Jos koet, että meidän toimestamme tapahtuva henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) (EU) 2016/679 vastaisesti, sinulla on oikeus valittaa siitä paikalliselle tietosuojavalvontaviranomaiselle.

Tietosuojavaltuutettu
Paikalliset tietosuojavaltuutetut Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

8.      Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Saatamme ajoittain tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. 

Tämä tietosuojaseloste on julkaistu ensimmäisen kerran 24.5.2018.

Muutoshistoria:

Versionumero

Kuvaus muutoksesta

Päiväys

2.

Päivitetty listaa 1. Markkinointipalvelun tarjoajat, mukaan lukien mainonta ja personoitu sisältö ja 2. Tilastot

19.7.2019

3

Päivitetty listaa 1. Markkinointipalvelun   tarjoajat, mukaan lukien mainonta ja personoitu sisältö, 2. Sisäpiiritiedot ja 3. koeajolupien säilytysajat

11.12.2019

4

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitukset

6.2.2020

5

Päivitetty listaa markkinointipalvelun tarjoajat

17.9.2020

6

Päivitetty listaa markkinointipalvelun tarjoajat

18.11.2020

7.

Päivitetty listaa IT-/verkkopalveluntarjoajat / kumppanit

3.12.2020

8.

Päivitetty whatsappiin liittyvä maininta. Päivitetty henkilötietojen vastaanottajat.

26.11.2021

9.

Päivitetty käsiteltävät tiedot ja säilytysajat

10.12.2021

10.

Päivitetty tietosuojavastaava, ajoneuvotiedot, suostumukset tai vastustamiset, henkilötietojen vastaanottajat Tietojen siirto EU:n ja ETA-alueiden ulkopuolelle

24.2.2022

11.

Päivitetty listaa vastaanottavista tahoista

29.9.2022

 

Tietosuojaseloste: Tallentava kameravalvonta

Päivitetty 25.1.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Kamux-konsernissa käsittelemme tallentavan kameravalvonnan tallenteita.

1. Rekisterinpitäjä
Kamux Oyj (y-tunnus 2442327-8)

Kukin Kamux-konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa toiminnassaan tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla sekä voi käyttää siinä tarpeellisia muiden Kamux-konsernin samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja.

2. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Voit rekisteröitynä ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa seuraavien yhteystietojen avulla:
Kamux Oyj / Tietosuoja-asiat
Parolantie 66 A
13130 Hämeenlinna

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@kamux.fi  

3. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
Tietojen käsittely perustuu Kamuxin oikeutettuun etuun. Kameravalvonnan tarkoitus on: 

 • suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä ilkivaltaa ja rikoksia
 • auttaa jo tapahtuneiden rikosten sekä omaisuutta ja turvallisuutta vaarantavien tilanteiden selvittämisessä sekä ennaltaehkäisemisessä
 • varmistaa alueella liikkuvien henkilöiden ja alueiden turvallisuus.

Kameravalvonnan tallenteita voidaan lisäksi käyttää seuraaviin tarkoituksiin:

 • työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi
 • tasa-arvolaissa tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa tarkoitetun häirinnän tai epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi, mikäli on perusteltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen
 • työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

4. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot?
Rekisteri sisältää kameravalvonnan kuva-aineistoa Kamuxin tiloissa ja alueilla liikkuvista henkilöistä. 
Kameravalvonnan alaiset alueet ja tilat on merkitty kameravalvontakyltein. Kuvan lisäksi rekisteriin tallentuu tapahtumien päivämäärä ja kellonaika.  

Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot kerätään tallentavan kameravalvonnan yhteydessä. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

5. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa ETA-alueen ulkopuolelle? 
Emme luovuta henkilötietojasi säännönmukaisesti Kamux-konsernin ulkopuolelle, emmekä siirrä niitä ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, kuten poliisille rikosten tutkintaa varten.

Käytämme kameravalvonnan toteuttamiseen ulkopuolisia palveluntarjoajia. Solmimme kaikkien käsittelijän roolissa toimivien palveluntarjoajien kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä ja edellytämme yhteistyökumppaneidemme käsittelevän henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen ko. palvelun tuottamiseksi.

6. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 
Tietoja säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi.

Tallenteita säilytetään niin kauan, kuin ne ovat tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi. Lähtökohtaisesti tallenteita säilytetään kahden kuukauden ajan. Tallenteita, joita tarvitaan esim. todistusaineistona, säilytetään niin kauan kuin asian käsittely on saatettu loppuun esim. asiasta on saatu lainvoimainen tuomio.

7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevan pyynnön voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@kamux.fi tai puhelimitse 09 8560 4000, tai toimittamalla pyynnön kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista.
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Tietosuojaseloste: Sijoittajasuhteet

Päivitetty 27.4.2023

1. Selosteen tarkoitus ja rekisterinpitäjä
Tämän selosteen tarkoituksena on antaa sinulle tietoa siitä, miten käsittelemme sijoittajasuhteisiin liittyviä henkilötietoja riippumatta siitä, oletko sijoittaja tai mahdollinen sijoittaja ja/tai kiinnostunut liiketoiminnastamme ja ratkaisuistamme. Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Kamux Oyj (y-tunnus 2442327-8).

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn ja/tai tähän selosteeseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä tietosuojavastaavaan: privacy@kamux.fi  

2. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Voit rekisteröitynä ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa seuraavien yhteystietojen avulla:
Kamux Oyj / Tietosuoja-asiat
Parolantie 66
13130 Hämeenlinna
Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@kamux.fi  

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojasi kerätään ja minkä tyyppisiä tietoja kerätään ja mistä? 
Julkaisemme erilaisia raportteja jakaaksemme tietoa Kamuxin liiketoiminnasta ja palveluista, kuten talousuutisia, tiedotusvälineille, analyytikoille, sijoittajille ja osakkeenomistajille. Voit tilata tiedotteita ja julkaisuja, kuten pörssi- tai lehdistötiedotteitamme. 

Kun haluat tilata meiltä informaatiota, kuten Kamuxin lehdistötiedotteita ja raportteja, pyydämme sinua antamaan ne henkilötiedot, jotka ovat tarpeen kyseisen palvelun toteuttamiseksi. Esimerkkejä keräämistämme ja käsittelemistämme henkilötietoryhmistä ovat nimi, yhteystiedot (kuten sähköpostiosoite, postiosoite), edustamasi yrityksen tai organisaation tiedot, asemasi ja muut ammatilliset tiedot. Henkilötietoja käytetään lehdistötiedotteiden, raporttien, seminaarikutsujen ja vastaavien tapahtumien jakeluun. Käsittelemme henkilötietoja oikeutetun edun perusteella, joka perustuu liiketoimintamme harjoittamiseen ja yhteyksien ylläpitämiseen sinuun ja edustamiisi yrityksiin ja organisaatioihin sekä tiedotteiden tilaamiseen.
Henkilötietoja kerätään sinulta verkkosivujen lomakkeilla, puhelimitse, tapaamisissa tai muilla vastaavilla tavoilla.

4. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa ETA-alueen ulkopuolelle? 
Käytämme ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluita esimerkiksi sijoittajasuhdetyökalua postituslistojen ylläpitoon ja tietojen käsittelyyn. Tietosuojasopimusten mukaisesti kukin palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja vain siinä laajuudessa, joka on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi. Jos henkilötietojasi siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, varmistamme, että käytössämme on asianmukaiset mekanismit henkilötietojesi suojan varmistamiseksi, mukaan lukien Euroopan komission hyväksymien vakiolausekkeiden käyttö, jotka antavat henkilötiedoillesi saman suojan kuin mitä niillä on Euroopassa.

Käytämme sijoittajasuhdetyökalua tietojen ylläpitämiseen sekä tiedotteiden ja julkaisujen lähettämiseen. Osa palvelun tietojenkäsittelytoiminnoista suoritetaan ETA-alueen ulkopuolella, esimerkiksi UK:ssa ja Yhdysvalloissa. Tietojen siirto Britanniaan tapahtuu EU komission antaman tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen perusteella. Tietosuojan taso voi olla alhaisempi ETA-alueen ulkopuolella. Ellei maa, johon tiedot siirretään, kuten Yhdysvallat, ole saanut EU komission vastaaavuuspäätöstä, sovellamme muita asianmukaisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen suojan varmistamiseksi, esimerkiksi soveltamalla vakiolausekkeita henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin koskevan Euroopan komission päätöksen mukaisesti. Saatavilla: https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en 

5. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 
Käytämme fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojatoimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Tietoja sisältäviä järjestelmiä saavat käyttää vain ne tahot, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja työnsä suorittamiseksi. Teemme tietojenkäsittelysopimukset kaikkien henkilötietoja käsittelevien alihankkijoiden kanssa asianmukaisen tietosuojan varmistamiseksi.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se on tarpeen ammattillisen suhteen aloittamiseksi, ylläpitämiseksi tai hoitamiseksi sinuun, edustamaasi yritykseen tai organisaatioon tai niin kauan kuin henkilö pyytää tietojen poistamista. Tällöin säilytämme ne tiedot, joiden säilyttämiseen lainsäädäntö velvoittaa meitä, sekä tiedot tietojen poistamisesta. Voit milloin tahansa peruuttaa tilauspalveluidemme ja vastaavien jakelujen tilauksen, minkä jälkeen henkilötietojasi ei tallenneta näihin tarkoituksiin. 

Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti. Lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että rekistereihimme ei tallenneta käsittelyn tarkoitus huomioon ottaen yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja.

6. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevan pyynnön voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@kamux.fi tai puhelimitse 09 8560 4000, tai toimittamalla pyynnön kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 
 • Vastustamisoikeus ja oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

 

Tietosuojaseloste: Ilmoituskanava

Päivitetty 27.3.2023

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten me Kamux-konsernissa käsittelemme ilmoituskanavamenettelyyn liittyviä henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä
Kamux Oyj (y-tunnus 2442327-8)

Kukin Kamux-konserniyhtiö vastaa henkilötietojen käsittelystä sen omassa toiminnassaan tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa ja oikeusperusteilla sekä voi käyttää siinä tarpeellisia muiden Kamux-konserniyhtiöiden samoja tarkoituksia varten keräämiä henkilötietoja.

2. Yhteystiedot tietosuoja-asioissa
Voit rekisteröitynä ottaa yhteyttä tietosuojaan liittyvissä asioissa seuraavien yhteystietojen avulla:
Kamux Oyj / Tietosuoja-asiat
Parolantie 66
13130 Hämeenlinna

Tietosuojavastaavan yhteystiedot: privacy@kamux.fi  

3. Mihin käyttötarkoituksiin ja millä perusteella käsittelemme henkilötietojasi?
Ilmoituskanavamenettelyn tarkoituksena on valvoa Kamux-konsernin toimintaa ja huolehtia Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta. Henkilötietojen käsittely perustuu whistleblowing-direktiivin nojalla säädettyihin kansallisiin lakeihin (esim. Suomessa laki Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 2 § ja 10 §) sekä markkinoiden väärinkäyttöasetukseen. Ilmoituskanavan avulla Kamux voi seurata, noudattaako se toimintaansa liittyviä sääntöjä ja lakeja sekä suojata lakien vastaisen toiminnan rikkomisesta ilmoittavia sekä taata tietojen käsittelyn luottamuksellisuuden. Tietoja käytetään väärinkäytösten seuraamiseen ja selvittämiseen sekä tarvittaessa oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Ilmoituskanavan kautta ilmoittajat, jotka työnsä yhteydessä ovat havainnut tai epäilevät havaitsevansa Euroopan unionin tai kansallisten lakien vastaista toimintaa, voivat tehdä ilmoituksen sovellettavan lain mukaisesti mm. seuraavien alojen yleisen edun vastaisesta toiminnasta: julkiset hankinnat; rahoituspalvelut, rahanpesu ja terrorismin rahoituksen ehkäisy; tuoteturvallisuus; liikenneturvallisuus; ympäristönsuojelu; säteily- ja ydinturvallisuus; elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus; eläinten terveys ja hyvinvointi; kansanterveys; kuluttajansuoja; yksityisyyden ja henkilötietojen suoja, verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus, verotus; avustukset ja valtiontuet; kilpailusäännöstö sekä finanssimarkkinoita koskevat säännökset ja määräykset.

4. Millaisia henkilötietoja käsittelemme ja mistä keräämme tiedot? 
Rekisteri voi sisältää seuraavanlaisia henkilötietoja ilmoittajasta ja ilmoituksen kohteena olevasta sekä muista asiaan liittyvistä henkilöistä, kuten todistajista:

 • Ilmoittajan nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömästi.
 • Ilmoituksen tiedot, kuten kohteen nimi, tiedot lain vastaiseen toimintaan liittyen (ml. paikka ja aika), todistajien tiedot
 • Ilmoituksen tekemiseen ja käsittelyyn sekä viesteihin liittyvät tiedot (ml. ilmoituksen koodi ja status)
 • Mahdolliset ilmoittajan itsensä antamat muut tiedot.


Lisäksi tietoja tallentuu kanavan kautta tulevien ilmoitusten käsittelijöistä, kuten nimi, tehtävänimike,  sähköpostiosoite, käyttäjätunnukset järjestelmään, lokitiedot järjestelmän käytöstä. 

Rekisteriin tallennettavien tietojen ensisijainen tietolähde on ilmoituksentekijä itse. Lisäksi tiedot koostuvat väärinkäytösilmoitusten käsittelyprosessissa tallennetuista tiedoista. Muita tietolähteitä käytetään laissa säädetyissä rajoissa.

5. Mille tahoille luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoa ETA-alueen ulkopuolelle? 
Kamux ei säännönmukaisesti luovuta rekisterin tietoja konsernin ulkopuolisille tahoille, eikä tietoja siirretä ETA-alueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa lain mukaisesti, kuten poliisiviranomaisille rikosten tutkintaan varten.

Kamux käyttää palveluntarjoajaa ilmoituskanavajärjestelmän hallinnoinnissa, ylläpidossa ja ilmoitusten käsittelyssä. Tällöin henkilötietoja siirretään ulkopuoliselle palveluntarjoajille vain siinä määrin kuin se on tarpeen ilmoituskanavan toteuttamiseksi ja ilmoitusten käsittelemiseksi.

6. Miten suojaamme tietoja ja kuinka kauan säilytämme niitä? 
Järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä tietoja ja käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Kamux varmistaa henkilötietoja käsittelevien palveluntarjoajiensa kanssa tehtävillä tietojenkäsittelysopimuksilla tietosuojan toteutumisen.

Rekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin valvonnan tarkoituksen toteuttamiseksi tai lakisääteisten velvoitteiden vuoksi on tarpeellista. Lähtökohtaisesti ilmoitustietoja säilytetään lain mukaisesti viisi vuotta ilmoituksen jättämisestä, jollei tietojen edelleen säilyttäminen ole tarpeen meneillään olevan rikostutkinnan, oikeudenkäynnin tai viranomaistutkinnan vuoksi taikka ilmoituksen tekijän tai ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksien turvaamiseksi. Henkilötiedot, joilla ei selvästi ole merkitystä ilmoituksen käsittelyn kannalta, poistetaan viipymättä.

7. Oikeutesi rekisteröitynä tietojen käsittelyyn liittyen
Rekisteröityjen oikeuksia koskevan pyynnön voit tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme sähköpostitse asiakaspalvelu@kamux.fi tai puhelimitse 09 8560 4000, tai toimittamalla pyynnön kohdassa 2 mainittuun osoitteeseen.

Lähtökohtaisesti rekisteröitynä sinulla on seuraavat tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeudet. Tietyissä tilanteissa yhtiöllä voi olla oikeus rajoittaa alla mainittujen oikeuksien toteuttamista, jos se on esim. välttämätöntä rikoksen tutkinnan kannalta tai ilmoittajan henkilöllisyyden suojelemiseksi.

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
  • Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä ja oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. 
 • Vastustamisoikeus 
  • Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Kamux käyttää evästeitä verkkosivustolla tarjotakseen parhaan käyttökokemuksen, analysoidakseen liikennettä ja tarjotakseen käyttäjille olennaista sisältöä ja tietoa. 

Tietosuojaselosteiden päivittäminen
Kamux pyrkii jatkuvasti kehittämään liiketoiminta- ja tietosuojatyökalujaan ja pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Sovellettavien lakien niin vaatiessa Kamux voi ottaa sinuun yhteyttä antaakseen tietoja sinuun vaikuttavista päivityksistä tai muutoksista.