FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Palkitseminen

Palkitseminen

Kamuxin palkitsemisraportti 2017 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti.

Kamuxin palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin menestymistä. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

Hallituksen palkkiot

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 27.4.2017 yksimielisellä päätöksellä, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiota 36 000 euroa vuodessa ja yhtiön hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa hallituspalkkiota vuodessa.

Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Kamux ja Virtanen Consulting GmbH (hallituksen puheenjohtaja Matti Virtasen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 1.2.2016 konsultointisopimuksen, jonka perusteella Virtanen Consulting GmbH:lle maksetaan erillistä sopimuspalkkiota 9 000 euroa kuukaudessa Kamuxin kansainvälistymiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Lisäksi yhtiö on maksanut Kamuxin pörssilistautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle yhteensä 62 000 euroa.

Kamux ja DN Advisory Oy (hallituksen jäsen David Nuutisen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 5.1.2017 konsultointisopimuksen, joka päättyi 30.9.2017. Sopimuksen perusteella DN Advisory Oy:lle maksettiin erillistä sopimuspalkkiota 7 500 euroa kuukaudessa Kamuxin Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Kuukausiveloituksen lisäksi yhtiö korvasi DN Advisory Oy:n matkakulut, ja osapuolet sopivat erikseen konsulttipalvelujen tuloksellisuuteen perustuvasta bonuksesta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuspalkkiosta, jonka ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Muut johtoryhmän jäsenet kuin toimitusjohtaja ovat oikeutettuja autoetuun. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on internetyhteysetu.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Kamuxin toimitusjohtajalla Juha Kalliokoskella on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta pois lukien yksi johtoryhmän jäsen, jolla irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Kamuxin hallitus päätti 27.4.2017 perustaa Kamuxin avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kamuxissa ei ollut vuodelle 2017 kohdistuvaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmää.

Osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, Kamux Oyj:n hallitus päätti 13.12.2017 hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2018. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2018. Järjestelmän mahdollinen bruttopalkkio ansaintajaksolta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2018 sovellettava ansaintakriteeri on hallituksen asettaman liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2018. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2019 loppuun mennessä yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana. Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Hallitus on valinnut noin 20 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan kannustinjärjestelmään. Hallitus voi osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään.

Mikäli ansaintakriteerille asetettu enimmäistavoitetaso saavutetaan, osakepalkkiojärjestelmän 2018 nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 150 000 Kamuxin osaketta, kun arvio lasketaan Kamuxin osakkeen marraskuun 2017 keskikurssin perusteella.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2020. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 12.4.2017 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 300 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakepalkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vastaavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajaksoilla yhtiön hallituksen harkinnan mukaan.

Yhteissijoitusjärjestelyt

Kamux on toteuttanut tietyille sen avainhenkilöille suunnattuja yhteissijoitusjärjestelyjä, joissa järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt ovat sijoittaneet Kamuxin osakkeisiin. Yhteissijoitusjärjestelyjä toteutettiin vuosina 2011–2017 Kamuxin palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten kanssa. Mahdollisuus yhteissijoituksiin päättyi yhtiön listautuessa pörssiin.

Niiden avainhenkilöiden omistukset, jotka ovat sijoittaneet osakkeisiin vuoden 2011 järjestelyn jälkeen, ovat IFRS 2 – Osakeperusteiset maksut -standardin soveltamisalan piirissä. Avainhenkilöiden tekemät sijoitukset on toteutettu samalla arvonmääritysperiaatteella ja olennaisilta osin samoin ehdoin kuin Interan tekemät sijoitukset.

Avainhenkilöt merkitsivät suunnatuissa osakeanneissa osakkeita 676 000 eurolla alkuvuodesta 2017.

 

Hallituksen palkkiot vuonna 2017

Yhtiön 27.4.2017 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että

  • puheenjohtajan palkkio on 36 000 euroa vuodessa
  • jäsenen palkkio on 20 000 euroa vuodessa
  • hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

Nimi20172016
Matti Virtanen (29.1.2016 alkaen)(1)198137
Reija Laaksonen(10.3.2017 alkaen)
15-
David Nuutinen(2)10713
Jokke Paananen13-
Harri Sivula (12.5.2017 alkaen)13-
Vesa Uotila13-
Inka Mero (29.1.2016 alkaen 12.4.2017 asti)411
Alexej von Bagh (24.3.2016 asti)-3
Yhteensä365163

(1) Matti Virtasen palkkiot sisältävät 166 tuhatta euroa (117 tuhatta euroa vuonna 2016) Virtanen Consulting GmbH:n konsultointipalkkioita.
(2) David Nuutisen palkkiot sisältävät 90 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa vuonna 2016) DN Advisory Oy:n konsultointi- ja tulospalkkioita.

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia kiinteästä palkasta muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Kamuxin toimitusjohtajan saamat palkkiot

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT (TUHATTA EUROA)20172016
Palkat, palkkiot ja etuudet232249
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt5861
Yhteensä290311

 

Kamuxin johtoryhmän jäsenten saamat palkat ja palkkiot (pois lukien toimitusjohtaja)

JOHTORYHMÄN PALKKIOT (PL. TOIMITUSJOHTAJA) (TUHATTA EUROA)20172016
Palkat, palkkiot ja etuudet768776
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt191185
Yhteensä959960