FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitseminen

Kamuxin palkitsemispolitiikan tavoitteena on määritellä palkitsemiskäytännöt, jotka kannustavat edistämään yhtiön kasvustrategiaa, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Palkitsemispolitiikka myös mahdollistaa kyvykkään johdon ja hallituksen rekrytoinnin ja sitouttamisen yhtiöön.

Kamux-palkitsemispolitiikka

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajat päättävät hallituksen palkitsemisesta ja kulujen korvausperusteista yhtiökokouksessa vuosittain. Palkitsemispolitiikan mukaan suurimmat osakkeenomistajat tai mahdollinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta voivat valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta. Kamuxilla on huhtikuussa 2020 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset muun muassa palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäseniä suositellaan omistamaan yhtiön osakkeita ja yhtiökokous voi päättää, että osa hallituksen palkitsemisesta maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen tai valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2021

Yhtiökokous 20.4.2021 päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

  • hallituksen puheenjohtaja 60 000 euroa,
  • hallituksen jäsen 30 000 euroa,
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa ja
  • tarkastusvaliokunnan jäsenen palkkio 2 500 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta päätetiin maksaa 40 prosenttia Kamux Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia rahana.

Hallituksen jäsenille maksettavan vuosipalkkion osakeosuus maksettiin toukokuussa 2021 käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Palkkioina maksettujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Valiokunnan palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen palkitsemiseen voi tutustua tarkemmin vuoden 2021 palkitsemisraportissa.

Kamuxin 20.4.2022 pidettävän yhtiökokouksen kutsussa on esitetty hallitukselle ehdotettavat palkkiot kaudelle, joka alkaa yhtiökokouksesta 2022.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan palkitsemisesta ja sen perusteista.

  • Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bonuspalkkiosta ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.
  • Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan bonuspalkkion ehdot vuosittain.
  • Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustama yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Toimitusjohtajan johtajasopimus on muodoltaan toistaiseksi voimassa oleva ja toimisuhteen irtisanomisaika on vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisäteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2021

Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken kuukausipalkka (271 533 vuonna 2020 maksettu peruspalkka).

Bonuspalkkio maksetaan tilikaudelle asetettujen liikevaihtoon ja liikevoittoon liittyvien tavoitteiden sekä henkilökohtaisten, kunkin vastuualueeseen liittyvien yhtiön strategian toteuttamista tukevien tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Liikevaihdon paino kannustinjärjestelmän ansainnasta on 70 prosenttia ja henkilökohtaisten strategisten tavoitteiden painotus 30 prosenttia. Bonuspalkkion maksaminen edellyttää, että yhtiön kannustinpalkkioille asettama oikaistu liikevoittoraja on saavutettu.

Tilikauden 2021 suorituksen perusteella määräytynyt toimitusjohtajan bonuspalkkio voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä peruspalkasta (laskettuna rahapalkasta ilman lomarahaa ja luontaisetuja). Toimitusjohtajalle ei makseta bonuspalkkiota vuodelta 2021 toimitusjohtajan luopuessa bonuspalkkiosta.

Tilikauden 2020 suorituksen perusteella määräytynyt toimitusjohtajan bonuspalkkio voi olla korkeintaan 40 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Maaliskuussa 2021 maksettu bonuspalkkio oli 12 prosenttia vuoden 2020 peruspalkasta eli 25 396 euroa. Maksettu palkkio on vuoden 2020 palkitsemisraportissa esitettyä pienempi toimitusjohtajan luopuessa osasta bonuksestaan.

Tilikauden 2022 suorituksen perusteella määräytyvä bonuspalkkio voi yhtä lailla olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä peruspalkasta.

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2021 maksetut kokonaispalkat ja -palkkiot, euroa
Kiinteä peruspalkka (1) Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 2020
Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2020YhteensäBonuspallkio vuodelta 2021, euroa (2)Kannustinpalkkio vuodelta 2021. nettopalkkio osakkeina (2)
345 02025 39611 746382 164-3 430
1) Sisältäen luontoisedut (puhelinetu) ja maksuperusteiset eläkekulut. Peruspalkkaan on sisälletetty myös bonusten maksuperusteiset eläkekulut.
2) Maksetaan tilikaudella 2022.
 Pitkän aikavälin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

Kamux Oyj:n hallitus hyväksyi helmikuussa 2021 uuden pitkän aikavälin kannustinjärjestelmän konsernin
avainhenkilöille vuosille 2021–2023. Järjestelmän tavoitteena on kannustaa ja sitouttaa konsernin
avainhenkilöitä toteuttamaan pitkäjänteisesti strategiaa ja kasvattamaan osakkeenomistajien tuottoa sekä
yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Järjestelmä alkoi vuoden 2021 alusta ja se on jaettu kolmeen vuoden mittaiseen ansaintajaksoon.
Järjestelmän mahdollisen palkkion maksu perustuu hallituksen asettaman yhtiön liikevaihtotavoitteen ja
oikaistun liikevoittotavoitteen saavuttamiseen vuositasolla. Lisäksi järjestelmässä on yhtiön markkina-arvon
kasvuun perustuva lisäosa, jonka perusteella osallistujalla on mahdollisuus saada lisäosakkeita vuoden 2023
ansaintajakson päättymisen jälkeen. Mahdollinen palkkio suoritetaan ensisijaisesti Kamuxin osakkeina tai
rahana tai näiden yhdistelmänä ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun mennessä ja
mahdolliset lisäosakkeet maksetaan vuoden 2023 ansaintajakson päättymisen jälkeisen huhtikuun loppuun
mennessä.

Toimitusjohtajan bruttopalkkio ansaintajaksolta 2021 määräytyi ansaintakriteereille asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen perusteella, ja sovellettava ansaintakriteeri oli hallituksen asettaman
liikevaihtotavoitteen sekä oikaistun liikevoittotavoitteen saavuttaminen vuonna 2021. Toimitusjohtaja
saavutti tavoitteen. Järjestelmän mukainen nettopalkkio yhteensä 3 430 osaketta maksetaan
toimitusjohtajalle maalis–huhtikuussa 2022 yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota
kokonaan tai osaksi rahana.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana.
Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 30.4.2024. Toimitusjohtajan on konsernin
johtoryhmän jäsenenä omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista,
kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa
(omistusvelvollisuus).

Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu. Jos
osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.
Lopullinen oikeus palkkioihin edellyttää työsuhteen jatkumista Kamuxissa huhtikuuhun 2024 saakka.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2017–2020

Toimitusjohtajalle maksettiin vuonna 2021 Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustaman Kamuxin
avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän vuoden 2020 ansaintajakson perusteella määräytynyt
palkkio. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena oli yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden
tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota
heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
Bruttopalkkio ansaintajaksolta 2020 määräytyi ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen
perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2020 sovellettava ansaintakriteeri oli
hallituksen asettaman liikevoittotavoitteen saavuttaminen vuonna 2020. Toimitusjohtaja saavutti asetetun
tavoitteen osittain. Bruttopalkkion määrä oli yhteensä 11 746 euroa perustuen maksupäivän 16.4.2021
osakekurssiin 14,83 euroa osakkeelta. Järjestelmän mukainen palkkio toimitusjohtajalle maksettiin vuonna
2021. Palkkio maksettiin kokonaisuudessaan yhtiön osakkeina. Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin
kohdistuu luovutusrajoitus määrätyn sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion
maksamisesta ja päättyy 31.12.2022.

AnsaintajaksoAnsaintakriteeriPalkkion maksaminenSitouttamisjaksoEhdot
Vuosi 2020 (Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2017–2020)Liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2020Maksettiin yhtiön osakkeina huhtikuussa 2021. 1)Palkkion maksupäivä– 31.12.2022Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,3 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään 181 400 Kamuxin osaketta (joulukuun 2019 keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus.
Vuosi 2021 (Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2021–2023)Liikevaihtotavoitteen ja oikaistun liikevoittotavoitteen saavuttaminen. Lisäksi järjestelmässä on yhtiön markkina-arvon kasvuun perustuva lisäosa.Maksetaan maalis–huhtikuussa 2022 osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana.Palkkion maksupäivä– 30.4.2024Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä yhteensä enintään koko järjestelmän ajalta arviolta 4,4 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 370 000 kappaletta Kamuxin osaketta (tammikuun 2021 osakevaihdolla painotetun keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus.
1)Palkkio maksettu kokonaan yhtiön osakkeina. 2) Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen.

Toimitusjohtajan palkitsemiseen voi tutustua tarkemmin vuoden 2021 Palkitsemisraportissa.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön HR-toiminto valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bonuspalkkiosta sekä osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä. Yhtiön hallitus päättää bonuspalkkioiden ehdot vuosittain. Bonuspalkkion ansaintakriteerit vuonna 2021 perustuivat tilikaudelle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja liikevoittoon liittyviin tavoitteisiin sekä liikevaihtoon liittyviin tavoitteisiin.

Pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää on kuvattu ylempänä. Kaikki johtoryhmän jäsenet ovat osakepohjaisen kannustinjärjestelmän piirissä.

Muun johtoryhmän palkitseminen vuonna 2021

Alla olevassa taulukossa esitetään muille johtoryhmän jäsenille kuin toimitusjohtajalle vuonna 2021 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä:

Kiinteät peruspalkat (1) Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 2019 (2)
Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2019Yhteensä
1 211 527160 47449 4611 421 462
1) Sisältäen luontoisedut ja maksuperusteiset eläkekulut. 2) Bonuspalkkio vuonna 2020 oli korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2022 alusta bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä rahapalkasta.

Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2021 Kamuxille palautui 3211 osaketta 2021 vuoden osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättymisen johdosta.

Johtoryhmän jäsenten työeläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan. Ruotsin maajohtaja Kerim Nielsen on vuoden 2022 alusta alkaen oikeutettu lisäeläkejärjestelyyn.

Muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja autoetuun ja puhelinetuun. Muita verotettavia etuuksia ei ole maksettu johtoryhmän jäsenille vuonna 2021.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on 3–6 kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

 

 

Lue lisää:

Kamuxin palkitsemispolitiikka

KAMUX_Palkitsemisraportti 2021

KAMUX_Palkitsemisraportti 2020

KAMUX_Palkka ja palkkioselvitys 2019

Kamux_palkkioselvitys_2018

Kamux palkkioselvitys 2017