FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitsemispolitiikka

Kamux-palkitsemispolitiikka

 

Hallituksen palkitseminen 2020

21.4.2020 Kamuxin varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten vuosipalkkiosta toimikaudelta, joka päättyy vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

  • hallituksen puheenjohtaja 60.000 euroa
  • kullekin hallituksen jäsen 30.000 euroa
  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5.000 euroa
  • kullekin tarkastusvaliokunnan jäsen 2.500 euroa.

40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2020 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

 

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2019

Tämä Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”yhtiö”) palkka- ja palkkioselvitys 2019 on tehty Suo­men listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti.

Kamuxin palkitsemisjärjestelmän ta­voitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin menestymistä. Palkitse­misjärjestelmien tavoitteena on kannustaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjän­teiseen työhön omien ja yhteisten tavoittei­den saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luo­miseksi.

Hallituksen palkkiot

Kamuxin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvaus­perusteet vuosittain suurimpien osakkeen­omistajien tekemän ehdotuksen perusteella.

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Halli­tuksen tai valiokuntien kokouksista ei mak­seta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannuk­set korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläke­maksuja.

Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin ly­hyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestel­mien piirissä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitus­johtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitse­misesta ja sen perusteista. Kamuxin toimi­tusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bo­nuspalkkiosta ja osakeperusteisesta kan­nustinjärjestelystä. Yhtiön hallitus päättää bonuspalkkioiden ehdot vuosittain. Bonus­järjestelmän ja osakeperusteisen kannus­tinjärjestelmän tavoitteena on tukea sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteiden saa­vuttamista ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonus­palkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tietty­jen kannattavuustavoitteiden saavuttami­sen perusteella. Vuodelta 2019 bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 40 prosenttia kiin­teästä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Hallitus seuraa bonusjärjestelmän ta­voitteiden toteutumista säännöllisesti.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jä­senet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Muut johtoryhmän jäsenet kuin toimitusjoh­taja ovat oikeutettuja autoetuun. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on internetyhteysetu.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Kamuxin toimitusjohtajalla Juha Kalliokos­kella on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisää­teisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hä­nellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajaso­pimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisano­misaika on kolme kuukautta pois lukien yksi johtoryhmän jäsen, jolla irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryh­män jäsenten eläkeikä määräytyy lakisäätei­sen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on so­veltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019

Kamuxin hallitus päätti 27.4.2017 perustaa Kamuxin avainhenkilöille osakepalkkiojär­jestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoi­tuksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitout­taa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Kamux Oyj:n hallitus päätti 23.1.2019 hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osa­kepohjaisen kannustinjärjestelmän yksi­tyiskohtaiset ehdot vuodelle 2019. Osa­kepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2019. Järjestelmän mahdol­linen bruttopalkkio ansaintajaksolta mää­räytyy ansaintakriteereille asetettujen ta­voitteiden saavuttamisen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansainta­jaksoon 2019 sovellettava ansaintakriteeri on hallituksen asettaman liikevoittotavoit­teen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2019. Järjestelmän mahdolliset palkkiot makse­taan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2020 loppuun mennessä yh­tiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi ra­hana. Maksettava palkkio koostuu osak­keiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vah­vistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vä­hentämisen jälkeen. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkki­on maksamista, palkkiota ei pääsääntöises­ti

Hallitus valitsee avainhenkilöt, jotka ovat oikeutettuja osallistumaan kannustinjärjes­telmään. Hallitus voi osakepalkkiojärjestel­män ehtojen mukaisesti päättää ansaintajak­son aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään. Kannustinjärjestel­män mukaisiin palkkioihin eivät järjestelmän ehtojen mukaisesti ole oikeutettuja henkilöt, joiden työsuhde päättyi vuoden 2019 aika­na. Kannustinjärjestelmään kuului Kamuxin hallituksen päätöksellä vuoden 2019 lopus­sa yhteensä 27 henkilöä.

Mikäli ansaintakriteerille asetettu enim­mäistavoitetaso saavutetaan, osakepalkkio­järjestelmän 2019 nojalla suoritettavien palk­kioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviol­ta enintään noin 180 000 Kamuxin osaketta, kun arvio lasketaan Kamuxin osakkeen jou­lukuun 2018 keskikurssin perusteella.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion mak­samisesta ja päättyy 31.12.2021. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamis­taan netto-osakkeista, kunnes hänen osa­keomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvel­vollisuus). Tämä osakemäärä on omistetta­va niin kauan kuin osallistujan jäsenyys kon­sernin johtoryhmässä jatkuu.

Osakkeiden antaminen osakepalkkiojär­jestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yh­tiökokouksen päätöksellä 26.4.2018 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 400 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamu­xin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osake­palkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vas­taavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajak­soilla yhtiön hallituksen harkinnan mukaan.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä 2019 on toinen hallituksen 27.4.2017 teke­män kannustinjärjestelmän perustamista koskevan päätöksen nojalla hyväksytty kan­nustinjärjestelmä. Vuoden 2018 ohjelmaan kuului 22 Kamuxin avainhenkilöä ja ohjel­man ehdot olivat samat kuin 2019 vuoden ohjelmassa.

Lisätietoja Kamuxin osakepalkkiojär­jestelmistä löytyy yhtiön verkkosivulla kamux.com/hallinnointi/palkitseminen

Palkitsemisraportti 2019

Hallituksen palkkiot vuonna 2019

Yhtiön 12.4.2019 pidetty varsinainen yhtiö­kokous päätti, että hallituksen puheenjoh­tajalle maksetaan palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700 euroa kuukaudessa, ja että valiokun­tajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mu­kaisesti.

Kamux ja Virtanen Consulting GmbH (hallituksen puheenjohtaja Matti Virtasen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) sol­mivat 1.2.2016 konsultointisopimuksen, jonka perusteella Virtanen Consulting GmbH:lle maksetaan erillistä sopimuspalkki­ota 9 000 euroa kuukaudessa Kamuxin kan­sainvälistymiseen liittyvistä konsultointipal­veluista. Vuonna 2019 Virtanen Consulting GmbH:lle maksettiin konsultointisopimuksen perusteella 108 360 euroa.

31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta Ka­muxin hallitukselle maksettiin palkkioita yh­teensä 142 500 euroa.

HALLITUKSEN JÄSENILLE MAKSETUT PALKKIOT 31.12.2019 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA

Euroa Kuukausi-palkkiot Valiokunta-jäsenyys Yhteensä
Matti Virtanen 36 000 36 000
Reija Laaksonen 20 400 1 500 21 900
David Nuutinen 20 400 20 400
Jokke Paananen 20 400 20 400
Vesa Uotila 20 400 1 500 21 900
Harri Sivula 20 400 1 500 21 900
Yhteensä 138 000 4 500 142 500

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2019

Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken peruspalkka luontoisetuineen vuonna 2019 oli 220 740 euroa. Eläkekulut olivat 62 458 euroa, ja lisäksi hänelle maksettiin bonuspalkkiona vuoden 2018 tavoitteiden perusteella 31 920 euroa ja osakepalkkioina 37 888 euroa.

TOIMITUSJOHTAJALLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 31.12.2019 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA

Euroa 2019 2018
Peruspalkka luontoisetuineen 220 740 220 740
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 62 458 59 898
Bonuspalkkiot 31 920 18 546
Osakepalkkiot 37 888
Yhteensä 353 006 299 184

 

MUILLE JOHTORYHMÄN JÄSENILLE MAKSETUT PALKAT JA PALKKIOT 31.12.2019 PÄÄTTYNEELLÄ TILIKAUDELLA

Euroa 2019 2018
Peruspalkka luontoisetuineen 1 151 869 887 011
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt) 324 472 235 030
Bonuspalkkiot 163 108 53 341
Osakepalkkiot 112 793
Yhteensä 1 589 134 1 175 382

 

Vuonna 2019 muuhun johtoryhmään kuuluivat Tapio Arimo (12.4.2919 saakka), Tommi Iiskonmäki, Mikko-Heikki Inkeroinen, Olli Kilpi, Marko Lehtonen (17.6.2019 alkaen), Satu Otala, Jennie Stenbom (19.9.2019 saakka), Tero Törmänen ja Ilkka Virtanen sekä Milla Kärpänen vt. talousjohtajana (ajalla 13.4.-16.6.2019). Taulukoiden luvut ovat pyöristettyjä.

KAMUX_Palkka ja palkkioselvitys 2019

 

Palkka- ja palkkioselvitys 2018

Tämä Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”yhtiö”) palkka- ja palkkioselvitys 2018 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti.

Kamuxin palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin menestymistä. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

Hallituksen palkkiot

Kamuxin varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain suurimpien osakkeenomistajien tekemän ehdotuksen perusteella.

Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen tai valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista. Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bonuspalkkiosta ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelystä. Bonuspalkkioiden ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Bonusjärjestelmän ja osakeperusteisen kannustinjärjestelmän tavoitteena on tukea sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamista ja sitouttaa johtoa yhtiöön.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Vuodelta 2018 tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 40 prosenttia kiinteästä peruspalkasta toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta. Hallitus seuraa bonusjärjestelmän tavoitteiden toteutumista säännöllisesti.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Muut johtoryhmän jäsenet kuin toimitusjohtaja ovat oikeutettuja autoetuun. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on internetyhteysetu.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimisuhteiden ehdot

Kamuxin toimitusjohtajalla Juha Kalliokoskella on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta. Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta pois lukien yksi johtoryhmän jäsen, jolla irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Kamuxin hallitus päätti 27.4.2017 perustaa Kamuxin avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää yhtiön hallitus hyväksyi 13.12.2017 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2018. Ansaintajakso on kalenterivuosi 2018. Järjestelmän mahdollinen bruttopalkkio ansaintajaksolta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden 2018saavuttamisen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2018 sovellettava ansaintakriteeri on hallituksen asettaman liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2018.

Mikäli ansaintakriteerille asetettu enimmäistavoitetaso saavutetaan, osakepalkkiojärjestelmän 2018 nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 150 000 Kamuxin osaketta, kun arvio lasketaan Kamuxin osakkeen marraskuun 2017 keskikurssin perusteella.

Palkkio maksetaan osittain rahana ja osittain osakkeina. Palkkion rahaosuus on tarkoitettu henkilölle palkkiosta aiheutuviin veroihin. Palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2019 loppuun mennessä. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Hallitus valitsi noin 20 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan kannustinjärjestelmään. Hallitus voi osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään. Vuoden 2018 aikana järjestelmään otettiin kaksi uutta henkilöä.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2020. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 12.4.2017 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus valtuutettiin päättämään enintään 300 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti.

Osakepalkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vastaavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajaksoilla yhtiön 844hallituksen harkinnan mukaan. Kamux tiedotti tammikuussa 2019 osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaisista ehdoista vuodelle 2019. Ohjelman ehdot ovat vastaavat kuin vuoden 2018 ohjelmassa.

Palkitsemisraportti 2018

Hallituksen palkkiot vuonna 2018

Yhtiön 26.4.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella palkkioita seuraavasti:

EuroaKuukausipalkkiotValiokuntajäsenyysYhteensä
Matti Virtanen36 00036 000
Reija Laaksonen20 2671 50021 767
David Nuutinen20 26720 267
Jokke Paananen20 26720 267
Harri Sivula20 2671 50021 767
Vesa Uotila20 2671 50021 767
Yhteensä137 3334 500141 844

Kamux ja Virtanen Consulting GmbH (hallituksen puheenjohtaja Matti Virtasen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 1.2.2016 konsultointisopimuksen, jonka perusteella Virtanen Consulting GmbH:lle maksetaan erillistä sopimuspalkkiota 9 000 euroa kuukaudessa Kamuxin kansainvälistymiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Vuonna 2018 Matti Virtaselle maksettiin yllä kuvattujen hallituksen jäsenyyteen liittyvien palkkioiden lisäksi konsultointisopimuksen perusteella 108 000 euroa.

Kamux ja DN Advisory Oy (hallituksen jäsen David Nuutisen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 5.1.2017 konsultointisopimuksen, joka päättyi 30.9.2017. Nuutiselle ei maksettu konsultointisopimuksen perusteella palkkioita vuonna 2018.

31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta Kamuxin hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 108 667 euroa, minkä lisäksi Matti Virtaselle ja David Nuutiselle maksettiin konsultointi- ja bonuspalkkioita yhteensä 256 077 euroa.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot vuonna 2018

Toimitusjohtaja Juha Kalliokosken peruspalkka luontoisetuineen vuonna 2018 oli 220 740 euroa. Eläkekulut olivat 59 898 euroa ja lisäksi hänelle maksettiin bonuspalkkiona vuoden 2017 tavoitteiden perusteella 18 546 euroa.

Toimitusjohtajalle maksettiin 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella palkkoja ja palkkioita seuraavasti:

EuroaYhteensä 2018Yhteensä 2017
Peruspalkka luontoisetuineen220 740220 740
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)59 89858 090
Bonuspalkkiot18 54611 324
Yhteensä299 184290 154

Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella palkkoja ja palkkioita seuraavasti:

EuroaYhteensä 2018Yhteensä 2017
Peruspalkka luontoisetuineen887 011721 656
Eläkekulut (maksupohjaiset järjestelyt)235 030191 451
Bonuspalkkiot53 34145 978
Yhteensä1 175 382959 085

Vuonna 2018 johtoryhmään kuuluivat Tapio Arimo, Tommi Iiskonmäki, Mikko-Heikki Inkeroinen (24.2.2018 alkaen), Olli Kilpi, Jussi Mäkinen (17.6.2018 saakka), Satu Otala, Jennie Stenbom (1.10.2018 alkaen), Tero Törmänen ja Ilkka Virtanen (29.10.2018 alkaen). Taulukon luvut ovat pyöristettyjä.

Kamux_palkkioselvitys_2018

 

Palkitseminen vuonna 2017

Kamuxin palkitsemisraportti 2017 on tehty Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (2015) mukaisesti.

Kamuxin palkitsemisjärjestelmän tavoitteena on edistää yhtiön kilpailukykyä ja pitkän aikavälin menestymistä. Palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä pitkäjänteiseen työhön omien ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luomiseksi.

Hallituksen palkkiot

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen palkkiot sekä kulujen korvausperusteet vuosittain.

Yhtiön osakkeenomistajat päättivät 27.4.2017 yksimielisellä päätöksellä, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan hallituspalkkiota 36 000 euroa vuodessa ja yhtiön hallituksen muille jäsenille 20 000 euroa hallituspalkkiota vuodessa.

Hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Hallituksen jäsenten kokouksista aiheutuneet matkakustannukset korvataan kohtuullista laskua vastaan. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja.

Kamux ja Virtanen Consulting GmbH (hallituksen puheenjohtaja Matti Virtasen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 1.2.2016 konsultointisopimuksen, jonka perusteella Virtanen Consulting GmbH:lle maksetaan erillistä sopimuspalkkiota 9 000 euroa kuukaudessa Kamuxin kansainvälistymiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Lisäksi yhtiö on maksanut Kamuxin pörssilistautumiseen liittyvästä vuoden 2017 toisen vuosineljänneksen aikana tehdystä työstä Virtanen Consulting GmbH:lle yhteensä 62 000 euroa.

Kamux ja DN Advisory Oy (hallituksen jäsen David Nuutisen määräysvallassa oleva konsulttiyhtiö) solmivat 5.1.2017 konsultointisopimuksen, joka päättyi 30.9.2017. Sopimuksen perusteella DN Advisory Oy:lle maksettiin erillistä sopimuspalkkiota 7 500 euroa kuukaudessa Kamuxin Ruotsin liiketoiminnan kehittämiseen ja johtamiseen liittyvistä konsultointipalveluista. Kuukausiveloituksen lisäksi yhtiö korvasi DN Advisory Oy:n matkakulut, ja osapuolet sopivat erikseen konsulttipalvelujen tuloksellisuuteen perustuvasta bonuksesta.

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta ja sen perusteista.

Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuspalkkiosta, jonka ehdot yhtiön hallitus päättää vuosittain. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta, kuten myös muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet ovat oikeutettuja matkapuhelinetuun. Muut johtoryhmän jäsenet kuin toimitusjohtaja ovat oikeutettuja autoetuun. Yhdellä johtoryhmän jäsenellä on internetyhteysetu.

Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot

Kamuxin toimitusjohtajalla Juha Kalliokoskella on oikeus lakisääteiseen eläkkeeseen. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Toimitusjohtajan toimitusjohtajasopimuksen irtisanomisaika on kuusi kuukautta, ja hänellä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään.

Muiden johtoryhmän jäsenten irtisanomisaika on kolme kuukautta pois lukien yksi johtoryhmän jäsen, jolla irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta. Johtoryhmän jäsenten eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Osakepalkkiojärjestelmät

Kamuxin hallitus päätti 27.4.2017 perustaa Kamuxin avainhenkilöille osakepalkkiojärjestelmän. Osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Kamuxissa ei ollut vuodelle 2017 kohdistuvaa pitkän aikavälin osakepalkkiojärjestelmää.

Osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmää, Kamux Oyj:n hallitus päätti 13.12.2017 hyväksyä konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset ehdot vuodelle 2018. Osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakso on kalenterivuosi 2018. Järjestelmän mahdollinen bruttopalkkio ansaintajaksolta määräytyy ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Hallituksen päätöksen mukaan ansaintajaksoon 2018 sovellettava ansaintakriteeri on hallituksen asettaman liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 2018. Järjestelmän mahdolliset palkkiot maksetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen toukokuun 2019 loppuun mennessä yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana. Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen. Mikäli avainhenkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

Hallitus on valinnut noin 20 avainhenkilöä oikeutetuiksi osallistumaan kannustinjärjestelmään. Hallitus voi osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti päättää ansaintajakson aikana uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään.

Mikäli ansaintakriteerille asetettu enimmäistavoitetaso saavutetaan, osakepalkkiojärjestelmän 2018 nojalla suoritettavien palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 150 000 Kamuxin osaketta, kun arvio lasketaan Kamuxin osakkeen marraskuun 2017 keskikurssin perusteella.

Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana. Sitouttamisjakso alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 31.12.2020. Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet järjestelmän perusteella palkkiona saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin osallistujan jäsenyys konsernin johtoryhmässä jatkuu.

Osakkeiden antaminen osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti perustuu yhtiön osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä 12.4.2017 Kamuxin hallitukselle annettuun valtuutukseen. Yhtiön hallitus on valtuutettu päättämään enintään 300 000 uuden ja/tai olemassa olevan osakkeen liikkeeseenlaskusta Kamuxin avainhenkilöiden palkitsemiseen yhtiön osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti. Osakepalkkiojärjestelmää on tarkoitus jatkaa vastaavilla vuosittain alkavilla uusilla ansaintajaksoilla yhtiön hallituksen harkinnan mukaan.

Yhteissijoitusjärjestelyt

Kamux on toteuttanut tietyille sen avainhenkilöille suunnattuja yhteissijoitusjärjestelyjä, joissa järjestelyn piiriin kuuluvat avainhenkilöt ovat sijoittaneet Kamuxin osakkeisiin. Yhteissijoitusjärjestelyjä toteutettiin vuosina 2011–2017 Kamuxin palveluksessa olleiden ja palvelukseen tulleiden avainhenkilöiden sekä yhtiön hallituksen jäsenten kanssa. Mahdollisuus yhteissijoituksiin päättyi yhtiön listautuessa pörssiin.

Niiden avainhenkilöiden omistukset, jotka ovat sijoittaneet osakkeisiin vuoden 2011 järjestelyn jälkeen, ovat IFRS 2 – Osakeperusteiset maksut -standardin soveltamisalan piirissä. Avainhenkilöiden tekemät sijoitukset on toteutettu samalla arvonmääritysperiaatteella ja olennaisilta osin samoin ehdoin kuin Interan tekemät sijoitukset.

Avainhenkilöt merkitsivät suunnatuissa osakeanneissa osakkeita 676 000 eurolla alkuvuodesta 2017.

 

Hallituksen palkkiot vuonna 2017

Yhtiön 27.4.2017 tehdyllä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä päätettiin, että

  • puheenjohtajan palkkio on 36 000 euroa vuodessa
  • jäsenen palkkio on 20 000 euroa vuodessa
  • hallituksen kokouksista ei makseta erillistä korvausta

Hallituksen jäsenille maksettiin 31.12.2017 päättyneellä tilikaudella seuraavat yhtiökokouksen päättämät palkkiot:

Nimi20172016
Matti Virtanen (29.1.2016 alkaen)(1)198137
Reija Laaksonen(10.3.2017 alkaen)
15-
David Nuutinen(2)10713
Jokke Paananen13-
Harri Sivula (12.5.2017 alkaen)13-
Vesa Uotila13-
Inka Mero (29.1.2016 alkaen 12.4.2017 asti)411
Alexej von Bagh (24.3.2016 asti)-3
Yhteensä365163

(1) Matti Virtasen palkkiot sisältävät 166 tuhatta euroa (117 tuhatta euroa vuonna 2016) Virtanen Consulting GmbH:n konsultointipalkkioita.
(2) David Nuutisen palkkiot sisältävät 90 tuhatta euroa (0 tuhatta euroa vuonna 2016) DN Advisory Oy:n konsultointi- ja tulospalkkioita.

 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän palkkiot

Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten palkka muodostuu kuukausipalkasta ja bonuksesta. Bonuspalkkion ehdot päättää yhtiön hallitus vuosittain. Kamuxin toimitusjohtajan ja johtoryhmän bonuspalkkiot maksetaan tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden sekä tiettyjen kannattavuustavoitteiden saavuttamisen perusteella. Tulospalkan osuus voi olla korkeintaan 50 prosenttia kiinteästä palkasta toimitusjohtajan osalta ja 50 prosenttia kiinteästä palkasta muiden johtoryhmän jäsenten osalta.

Kamuxin toimitusjohtajan saamat palkkiot

TOIMITUSJOHTAJAN PALKKIOT (TUHATTA EUROA)20172016
Palkat, palkkiot ja etuudet232249
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt5861
Yhteensä290311

 

Kamuxin johtoryhmän jäsenten saamat palkat ja palkkiot (pois lukien toimitusjohtaja)

JOHTORYHMÄN PALKKIOT (PL. TOIMITUSJOHTAJA) (TUHATTA EUROA)20172016
Palkat, palkkiot ja etuudet768776
Eläkekulut - maksupohjaiset järjestelyt191185
Yhteensä959960