FIN | ENG

Vastuuvapauslauseke

Missä maassa asut?

Missä maassa oleskelet juuri nyt?

Jatka

Vastuuvapauslauseke

Näillä verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn vuoksi. Teitä pyydetään lukemaan seuraavat tiedot ja tekemään seuraava vahvistus joka kerta siirtyessänne tarkastelemaan näitä rajoitettuja tietoja.

TÄTÄ MATERIAALIA EI OLE SUUNNATTU TAI SAATAVILLA HENKILÖILLE, JOTKA OLESKELEVAT AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA MAASSA, MISSÄ SE OLISI LAINVASTAISTA.

Tätä verkkosivua ja tällä verkkosivulla olevaa tietoa ei ole tarkoitettu, eikä verkkosivulle tule siirtyä, eikä tällä verkkosivulla olevaa tietoa tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa, eivätkä ne muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa, Singaporessa tai missään muussa maassa, jossa se olisi kyseisen maan lakien tai määräysten vastaista.

Tämä materiaali ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity tai vapautettu rekisteröinnistä kyseisen lain mukaisesti.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavilla olo voi olla lainvastaista tietyissä maissa, ja vain tietyt henkilöryhmät voivat olla oikeutettua saamaan nämä tiedot ja asiakirjat. Kaikkien niiden Yhdysvaltojen, Australian, Kanadan, Hongkongin, Japanin, Uuden-Seelannin, Etelä-Afrikan tai Singaporen ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat nähdä näillä verkkosivuilla olevat asiakirjat, on ensin varmistuttava siitä, ettei heihin sovellu sellaiset paikalliset lait tai asetukset, joiden nojalla tälle verkkosivulle siirtyminen on kiellettyä tai rajoitettua tai jotka edellyttävät rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, jos henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä.

Tässä esitetyt tiedot toimitetaan ja ne on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneen Kuningaskunnan ulkopuolella tai (ii) Yhdistyneen Kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (Order 2005) (“Määräys”) 19(5) artiklan mukaisille sijoitusalan ammattilaisille tai (iii) Määräyksen 49(2) artiklan mukaisille yhtiöille, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity), taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti kommunikoida (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä “asiaankuuluvat tahot”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu ainoastaan asiankuuluvien tahojen saataville ja siihen tulee ryhtyä vain asiaankuuluvien tahojen kanssa. Kenenkään, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja suostun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti ja vahvistan, että asuinpakkani ei ole enkä tällä hetkellä ole Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla alueella, jossa tällainen levittäminen tai saatavilla olo on lainvastaista.

Hyväksyn En hyväksy
Palkitseminen

Palkitseminen

Palkitseminen

Kamuxin palkitsemispolitiikan tavoitteena on määritellä palkitsemiskäytännöt, jotka kannustavat edistämään yhtiön kasvustrategiaa, pitkän aikavälin taloudellista menestystä ja omistaja-arvon luomista. Palkitsemispolitiikka myös mahdollistaa kyvykkään johdon ja hallituksen rekrytoinnin ja sitouttamisen yhtiöön.

Kamux-palkitsemispolitiikka

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Osakkeenomistajat päättävät hallituksen palkitsemisesta yhtiökokouksessa. Palkitsemispolitiikan mukaan suurimmat osakkeenomistajat tai mahdollinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta voivat valmistella yhtiökokoukselle ehdotuksen hallituksen palkitsemisesta. Kamuxilla on huhtikuussa 2020 pidetyn yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on vuosittain valmistella ja esitellä varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotukset muun muassa palkitsemisesta toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti.

Hallituksen jäseniä suositellaan omistamaan yhtiön osakkeita ja yhtiökokous voi päättää, että osa hallituksen palkitsemisesta maksetaan yhtiön osakkeina.

Hallituksen tai valiokuntien kokouksista ei makseta erillistä korvausta. Yhtiön hallituksen palkkioihin ei liity eläkemaksuja. Hallituksen jäsenet eivät ole Kamuxin lyhyen tai pitkän aikavälin kannustinjärjestelmien piirissä.

Hallituksen palkitseminen vuonna 2021

Yhtiökokous 20.4.2021 päätti, että hallituk­sen jäsenten vuosipalkkiot ovat seuraavat:

 • hallituksen puheenjohtaja 60 000 euroa,
 • hallituksen jäsen 30 000 euroa,
 • tarkastus­valiokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa ja
 • tarkastusvaliokunnan jäsenen palkkio 2 500 euroa.

Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta päätetiin maksaa 40 prosenttia Kamux Oyj:n osakkeina ja 60 prosenttia rahana.

Hallituksen jäsenille maksettavan vuosipalkkion osakeosuus maksettiin toukokuussa 2021 käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Palkkioina maksettujen osakkeiden omistamiseen ei liity erityisiä ehtoja. Valiokunnan palkkiot maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Hallituksen palkitsemiseen voi tutustua tarkemmin vuoden 2020 palkitsemisraportissa.

Toimitusjohtajan palkitseminen

Yhtiön hallitus päättää Kamuxin toimitusjohtajan palkitsemisesta ja sen perusteista.

 • Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bonuspalkkiosta ja osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.
 • Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan bonuspalkkion ehdot vuosittain.
 • Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustama yhtiön avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Toimitusjohtajan johtajasopimus on muodoltaan toistaiseksi voimassa oleva ja toimisuhteen irtisanomisaika on vähintään kuusi kuukautta. Lisäksi yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus tietyin edellytyksin 12 kuukauden kokonaispalkkaa vastaavaan määrään. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläkejärjestelyä. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisäteisen työeläkejärjestelmän puitteissa ja on soveltuvan lainsäädännön nojalla 63 vuotta.

Toimitusjohtajan palkitseminen vuonna 2020

Toimitusjohtajan kiinteä palkka oli 271 533 euroa vuonna 2020. Bonuspalkkion ansaintakriteerit vuonna 2020 olivat sidottu tilikaudelle asetettujen henkilökohtaisten tavoitteiden ja liikevoittoon liittyviin tavoitteisiin. Vuodelta 2020 toimitusjohtajan bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 40 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2021 alusta toimitusjohtajan bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä rahapalkasta.

Toimitusjohtajalle tilikaudella 2020 maksetut kokonaispalkat ja -palkkiot, euroa
Kiinteä peruspalkka (1) Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 2019 (2)
Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2019Yhteensä
271 53342 35750 206364 096
1) Sisältäen luontoisedut ja maksuperusteiset eläkekulut. 1.1.2021 alkaen toimitusjohtajan kiinteä peruspalkka on 28 117 euroa kuukaudessa. 2) Bonuspalkkio vuonna 2019 oli korkeintaan 40 prosenttia kiinteästä peruspalkasta.
 Pitkän aikavälin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä
AnsaintajaksoAnsaintakriteeriPalkkion maksaminenSitouttamisjaksoEhdot
Vuosi 2019Liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 201917.4.2020 (1)17.4.2020‒31.12.2021Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 180 000 Kamuxin osaketta (joulukuun 2018 keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus. (2) Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana.
Vuosi 2020Liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 202031.5.2021 mennessäPalkkion maksupäivä– 31.12.2022Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,3 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään 181 400 Kamuxin osaketta (joulukuun 2019 keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus.2 Palkkio maksetaan yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkiota kokonaan tai osaksi rahana.
1)Palkkio maksettu kokonaan yhtiön osakkeina. 2) Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen.

Toimitusjohtajan palkitsemiseen voi tutustua tarkemmin vuoden 2020 Palkitsemisraportissa.

 

Muun johtoryhmän palkitseminen

Johtoryhmän jäsenten palkoista ja palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus. Yhtiön HR-toiminto valmistelee ylimmän johdon sopimusten ehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat.

 • Johtoryhmän jäsenten palkitseminen koostuu kiinteästä kuukausipalkasta, bonuspalkkiosta sekä osakeperusteisesta kannustinjärjestelmästä.
 • Yhtiön hallitus päättää bonuspalkkioiden ehdot vuosittain.
 • Kamuxin hallituksen vuonna 2017 perustama Kamuxin avainhenkilöille suunnatun osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Kamuxin arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa avainhenkilöt Kamuxiin ja tarjota heille kilpailukykyinen osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä.
 • Johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet osakepalkkiojärjestelmän perusteella palkkiona saamistaan osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosipalkkansa arvoa (omistusvelvollisuus).

Muun johtoryhmän palkitseminen 2020

Bonuspalkkion ansaintakriteerit vuonna 2020 perustuivat tilikaudelle asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja liikevoittoon liittyviin tavoitteisiin.

Pitkän aikavälin osakeperusteinen kannustinjärjestelmä

 

Ansaintajakso

AnsaintakriteeriPalkkion maksaminenSitouttamisjaksoEhdot
Vuosi 2019Liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 201917.4.2020-31.12.202117.4.2020-31.12.2021Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 1,0 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 180 000 Kamuxin osaketta (joulukuun 2018 keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus.2 Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkioita kokonaan tai osaksi rahana.
Vuosi 2020Liikevoittotavoitteen (EBIT) saavuttaminen vuonna 202031.5.2021 mennessäPalkkion maksupäivä – 31.12.2022Avainhenkilöiden palkkioiden kokonaismäärä on enintään noin 1,3 miljoonaa euroa (brutto), vastaten arviolta enintään noin 181 400 Kamuxin osaketta (joulukuun 2019 keskikurssin perusteella). Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus.2 Palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina, ellei yhtiön hallitus päätä maksaa palkkioita kokonaan tai osaksi rahana.

1)Palkkiot maksettu kokonaan osakkeina. 2)Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta palkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen.

Mikäli johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Vuonna 2020 Kamuxille palautui 2 445 osaketta vuoden 2018 osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti johtoryhmän jäsenen työsuhteen päättymisen johdosta.

Alla olevassa taulukossa esitetään muulle johtoryhmälle vuonna 2020 maksetut palkat ja palkkiot yhteensä. Johtoryhmässä oli 31.12.2020 toimitusjohtajan lisäksi seitsemän jäsentä.

Muulle johtoryhmälle tilikaudella 2020 maksetut kokonaispalkat ja -palkkiot, euroa
Kiinteät peruspalkat (1) Maksetut
bonuspalkkiot vuodelta 2019 (2)
Osakepohjaiset kannustinpalkkiot vuodelta 2019Yhteensä
1 443 942195 007172 0951 811 044
1) Sisältäen luontoisedut ja maksuperusteiset eläkekulut. 2) Bonuspalkkio vuonna 2019 oli korkeintaan 40 prosenttia kiinteästä peruspalkasta. Vuoden 2021 alusta bonuspalkan osuus voi olla korkeintaan 45 prosenttia kiinteästä rahapalkasta.

 Johtoryhmän jäsenten työeläke-etuudet määräytyvät TyEL:n mukaan, eikä heillä ole lisäeläkejärjestelyjä. Muut johtoryhmän jäsenet kuin toimitusjoh­taja ovat oikeutettuja autoetuun. Muita verotettavia etuuksia ei ole maksettu johtoryhmän jäsenille vuonna 2020.

Johtoryhmän jäsenten toimisuhteiden irtisanomisaika on kolme kuukautta. Johtoryhmän jäsenillä on oikeus palkkaan irtisanomisajalta.

 

Lue lisää:

Kamuxin palkitsemispolitiikka

KAMUX_Palkitsemisraportti 2020

KAMUX_Palkka ja palkkioselvitys 2019

Kamux_palkkioselvitys_2018

Kamux palkkioselvitys 2017