Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tapio Pajuharju aloitti Kamux Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2023.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavista elementeistä:
  • Kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen
  • Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuositulospalkkio)
  • Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä
  • Lisäeläkejärjestelmä
Kuukausipalkka

Toimitusjohtaja Pajuharjun rahapalkka on 45 000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalla on oikeus vapaaseen autoetuun ja puhelinetuun.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, vuositulospalkkio

Suoritusperusteisen tulospalkkiojärjestelmän (vuositulospalkkio) tarkoituksena on ohjata toimitusjohtajaa yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tukea yhtiön strategian toteutumista lyhyellä aikavälillä. Yhtiön hallitus päättää vuositulospalkkion ansaintakriteerit vuosittain. Hallituksen vahvistama, ansaintakriteerien saavuttamiseen perustuva palkkio maksetaan rahana vuoden mittaisen ansaintajakson jälkeen. Toimitusjohtajalle maksettava vuositulospalkkio voi olla korkeintaan 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä. Vuositulospalkkion maksaminen edellyttää, että yhtiön kannustinpalkkioille asettama oikaistu liikevoittoraja konsernitasolla on saavutettu.

Toimitusjohtaja Pajuharjun vuoden 2023 vuositulospalkkion ansaintakriteerit liittyvät tilikaudelle asetettuun oikaistuun liikevoittoon liittyvään tavoitteeseen sekä liikevaihdon kasvutavoitteeseen. Vuoden 2023 mahdollisen vuositulospalkkion määrä suhteutetaan vastaamaan toimisuhteen voimassaoloaikaa vuonna 2023.

Osakepohjainen kannustinjärjestelmä vuosille 2023–2026 

Kamux Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernin toimitusjohtajana 1.6.2023 aloittaneelle Tapio Pajuharjulle pitkän aikavälin osakepohjaisen kannustinjärjestelmän vuosille 2023–2026 (”järjestelmä”). Tavoitteena on kannustaa ja sitouttaa toimitusjohtajaa toteuttamaan strategiaa pitkäjänteisesti, nostamaan yhtiön arvoa pitkällä aikavälillä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi. Lisäksi tarkoituksena on sitouttaa toimitusjohtaja yhtiöön ja tarjota hänelle kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuva palkkiojärjestelmä. Järjestelmä noudattaa Kamuxin toimielinten palkitsemispolitiikan linjauksia.

Järjestelmä alkaa 1.6.2023 ja päättyy 31.12.2026. Palkkiona annettuihin netto-osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus sitouttamisjakson aikana, joka alkaa palkkion maksamisesta ja päättyy 30.4.2027. Järjestelmä on jaettu neljään mittausjaksoon. Ensimmäinen mittausjakso on 1.6.-31.12.2023 ja muut mittausjaksot ovat tilikauden mittaisia alkaen 1.1. ja päättyen 31.12. (”mittausjakso”). Mahdollisten palkkioiden maksu perustuu hallituksen kullekin mittausjaksolle asettamien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakriteerit perustuvat kaikilla mittausjaksoilla yhtiön tuloksen, markkina-arvon ja yhtiön vastuullisuusohjelmaan kytkeytyvän ESG-mittarin kehittymiseen.

Hallitus on päättänyt toimitusjohtajalle hänen bruttomääräiseen vuosipalkkaansa perustuvan enimmäispalkkion kullekin mittausjaksolle. Järjestelmän ajalta maksettavat enimmäispalkkiot ovat mittausjaksoilta 2024–2026 kultakin enintään 129 310 osaketta ja mittausjaksolta 2023 enintään 75 431 osaketta, eli yhteensä enintään 463 360 osaketta.  Kunkin mittausjakson enimmäispalkkio vastaa arvoltaan toimitusjohtajan 15 kuukauden rahapalkan määrää (mittausjakson 2023 osalta suhteutettuna toimisuhteen voimassaoloon). Enimmäispalkkio on ilmaistu osakkeiden bruttokappalemääränä ennen sovellettavien verojen vähentämistä. Kamuxin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti järjestelmän tavoitetason ansaintamahdollisuuden arvo on laskettu käyttämällä Kamuxin osakkeen hintaa ansaintajakson alkaessa.

Kultakin mittausjaksolta mahdollisesti maksettavista palkkioista puolet suoritetaan mittausjakson päättymisen jälkeen seuraavan huhtikuun loppuun mennessä, pois lukien mittausjakso 2023, jonka perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot suoritetaan aikaisintaan 1.7.2024 ja viimeistään 31.7.2024. Puolet kunkin mittauskauden palkkioista suoritetaan koko ansaintajakson päättymisen jälkeen 30.4.2027 mennessä. Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta bruttopalkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen.

Jos toimitusjohtajan toimisopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy sitouttamisaikana, jo maksetut palkkio-osakkeet palautuvat yhtiölle, ellei hallitus erikseen toisin päätä. Sitouttamisjakson jälkeenkin toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosittaista rahapalkkaansa maksuhetkellä (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajuus jatkuu. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää poikkeuksia omistusvelvollisuuteen. Hallituksella on mahdollisuus tehdä tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia järjestelmään ehdoissa määritellyin tavoin.

Mikäli ansaintakriteereille asetetut enimmäistavoitteet saavutetaan, järjestelmän nojalla suoritettavien palkkioiden enimmäisarvo on koko järjestelmän ajalta 2 418 750 euroa (brutto), vastaten 463 360 kappaletta Kamuxin osaketta (noin 1,2 % Kamuxin koko osakemäärästä), kun arvo lasketaan Kamuxin osakkeen 1.6.2023 osakekurssin (5,22 €) ja toimitusjohtajan kesäkuun 2023 mukaisen kuukausittaisen rahapalkan (45 000 €) perusteella.

Toimitusjohtajan toimisuhteen pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajan johtajasopimus on muodoltaan toistaiseksi voimassa oleva. Toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön päättäessä toimisopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus erorahaan, joka vastaa toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa irtisanomishetkellä.

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään, jonka hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on maksupohjainen. Toimitusjohtajalla on Kamuxin puolesta henkivakuutus, edunsaajina toimitusjohtajan omaiset.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää