Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Hallinnointi Palkitseminen Toimitusjohtaja

Toimitusjohtajan palkitseminen

Tapio Pajuharju aloitti Kamux Oyj:n toimitusjohtajana 1.6.2023.

Toimitusjohtajan palkitseminen muodostuu seuraavista elementeistä:
  • Kiinteä kuukausipalkka luontoisetuineen
  • Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä (vuositulospalkkio)
  • Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä
  • Lisäeläkejärjestelmä
Kuukausipalkka

Toimitusjohtaja Pajuharjun rahapalkka on 45 000 euroa kuukaudessa. Toimitusjohtajalla on oikeus vapaaseen autoetuun ja puhelinetuun.

Lyhyen aikavälin kannustinjärjestelmä, vuositulospalkkio

Suoritusperusteisen tulospalkkiojärjestelmän (vuositulospalkkio) tarkoituksena on ohjata toimitusjohtajaa yhtiön lyhyen aikavälin taloudellisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä tukea yhtiön strategian toteutumista lyhyellä aikavälillä. Yhtiön hallitus päättää vuositulospalkkion ansaintakriteerit vuosittain. Hallituksen vahvistama, ansaintakriteerien saavuttamiseen perustuva palkkio maksetaan rahana vuoden mittaisen ansaintajakson jälkeen. Toimitusjohtajalle maksettava vuositulospalkkio voi olla korkeintaan 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava määrä. Vuositulospalkkion maksaminen edellyttää, että yhtiön kannustinpalkkioille asettama oikaistu liikevoittoraja konsernitasolla on saavutettu.

Toimitusjohtaja Pajuharjun vuoden 2024 vuositulospalkkion ansaintakriteerit liittyvät tilikaudelle asetettuun oikaistuun liikevoittoon liittyvään tavoitteeseen. 

Pitkän aikavälin osakepohjainen kannustinjärjestelmä

Toimitusjohtajan pitkän aikavälin kannustimet ovat yhteneväiset konsernin johtoryhmän ja avainhenkilöiden kannustimien kanssa. Hallitus on hyväksynyt toimitusjohtaja Tapio Pajuharjun osallistumisen Kamuxin avainhenkilöiden vuosien 2024-2026 pitkän aikavälin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään. 
Hallitus on päättänyt toimitusjohtajalle hänen tehtäväänsä sidotusta kiinteästä enimmäispalkkiosta ansaintajaksolle 2024. Ansaintajaksolta 2024 maksettava enimmäispalkkio on enintään 123 000 osaketta. Enimmäispalkkio on ilmaistu osakkeiden bruttokappalemääränä ennen sovellettavien verojen vähentämistä. Kamuxin toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti järjestelmän tavoitetason ansaintamahdollisuuden arvo on laskettu käyttämällä Kamuxin osakkeen hintaa ansaintajakson alkaessa.

Ansaintajaksolta 2024 mahdollisesti maksettavat palkkiot suoritetaan ansaintajakson päättymisen jälkeen seuraavan huhtikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen mahdollisesti maksettaviin netto-osakkeisiin kohdistuu kahden vuoden sitouttamisjakson aikana luovutusrajoitus. Maksettava palkkio koostuu osakkeiden nettomäärästä, joka jää jäljelle vahvistetusta bruttopalkkiosta aiheutuvien verojen kattamiseen tarvittavan rahaosuuden vähentämisen jälkeen.

Jos toimitusjohtajan toimisopimus päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta. Mikäli toimitusjohtajan toimisuhde päättyy sitouttamisaikana, jo maksetut palkkio-osakkeet palautuvat yhtiölle, ellei hallitus erikseen toisin päätä. Sitouttamisjakson jälkeenkin toimitusjohtajan on omistettava puolet järjestelmän perusteella saamistaan netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhtiössä yhteensä vastaa hänen vuosittaista rahapalkkaansa maksuhetkellä (omistusvelvollisuus). Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin toimitusjohtajuus jatkuu. Hallitus voi harkintansa mukaan myöntää poikkeuksia omistusvelvollisuuteen. Hallituksella on mahdollisuus tehdä tarpeellisiksi katsomiaan muutoksia järjestelmään ehdoissa määritellyin tavoin.

Lisäeläkejärjestelmä

Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy lakisääteisen työeläkejärjestelmän puitteissa. Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu lisäeläkejärjestelmään, jonka hän saa 63 vuoden iässä. Lisäeläkesopimus on maksupohjainen. Toimitusjohtajalla on Kamuxin puolesta henkivakuutus, edunsaajina toimitusjohtajan omaiset.

Toimitusjohtajan toimisuhteen pääasialliset ehdot

Toimitusjohtajan johtajasopimus on muodoltaan toistaiseksi voimassa oleva. Toimisuhteen irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Yhtiön päättäessä toimisopimuksen on toimitusjohtajalla oikeus erorahaan, joka vastaa toimitusjohtajan kuuden kuukauden kokonaispalkkaa irtisanomishetkellä.

Osaketyökalut

Lue lisää

Strategia

Lue lisää

Sijoittajakalenteri

Lue lisää

Raportit ja esitykset

Lue lisää