Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj: KAMUX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kamux Oyj, Pörssitiedote 26.4.2018, kello 13.30


KAMUX OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 26.4.2018. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2017 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 30.4.2018 ja osinko maksetaan 8.5.2018.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula. Yhtiökokous valitsi Matti Virtasen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500,00 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
4 000 000 osakkeen antamisesta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 400 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus muihin tarkoituksiin kuin käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 10 §:n kuulumaan seuraavasti:

"8 § Edustamisoikeus

Kahdella (2) hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä. Hallitus voi päättää myös prokuraoikeuden antamisesta nimetyille henkilöille.

"10 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa."

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Harri Sivula (puheenjohtaja), Reija Laaksonen ja Vesa Uotila.

Helsingissä 26. huhtikuuta 2018

Kamux Oyj


Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Talousjohtaja Tapio Arimo

Puh. 040 829 6452


Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 42 autoliikettä Suomessa, kymmenen Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 160 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com