Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kamux Oyj   PÖRSSITIEDOTE   22.3.2018 klo 09.30

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Kamux Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 26.4.2018 klo 10.00 Scandic Marina Congress Centerin Nordia-salissa, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2017 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1.2017-31.12.2017 maksetaan osinkoa 0,12 euroa osakkeelta. Oikeus hallituksen ehdotuksen mukaiseen osinkoon on sillä, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.4.2018 on merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingon maksupäiväksi hallitus ehdottaa 8.5.2018.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500,00 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 36 % yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan sen nykyiset jäsenet Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula. Lisäksi edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että Matti Virtanen valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Janne Rajalahti.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 400 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa kolme (3) vuotta yhtiökokouksen päätöksestä lukien sillä rajoituksella, että valtuutus muihin tarkoituksiin kuin käytettäväksi osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä, on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen 8 §:n ja 10 §:n kuulumaan seuraavasti:

"8 § Edustamisoikeus

Kahdella (2) hallituksen jäsenellä yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä. Hallitus voi lisäksi antaa muille nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä. Hallitus voi päättää myös prokuraoikeuden antamisesta nimetyille henkilöille.

"10 § Yhtiökokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä laajalevikkisessä päivälehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, mutta kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa."

17. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset, osakkeenomistajien ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Kamux Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.kamux.com viimeistään 5.4.2018. Vuosikertomus on saatavilla edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään viikolla 14.

Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla verkkosivuilla viimeistään 11.5.2018.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 16.4.2018 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 23.4.2018 klo 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Kamux Oyj:n internetsivujen kautta osoitteessa www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2018/

b) puhelimitse numeroon 0400 629 337 arkipäivisin klo 10.00-15.00; tai

c) kirjeitse osoitteeseen Kamux Oyj, Yhtiökokous, Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Mikäli ilmoittautuminen tapahtuu internetpalvelun kautta, osakkeenomistajan on annettava kyseisen palvelun edellyttämät yksilöintitiedot.

Osakkeenomistajien Kamux Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistaja, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 16.4.2018. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.4.2018 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 23.4.2018 klo 10.00 mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Kamux Oyj, Yhtiökokous, Parolantie 66 A, 13130 Hämeenlinna ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Pysäköintitiloja on Scandic Marina Congress Centerin omassa parkkihallissa.

Kamux Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 22.3.2018 yhteensä 39 987 294 osaketta ja ääntä.

Hämeenlinnassa 22. maaliskuuta 2018

KAMUX  OYJ

HALLITUS

 

Lisätietoja:

Viestintäjohtaja Satu Heikkilä

Puh. 0400 629 337

 

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 42 autoliikettä Suomessa, kymmenen Ruotsissa ja kaksi Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 160 000 käytettyä autoa, joista 40 957 autoa vuonna 2017. Kamuxin liikevaihto nousi 454,9 miljoonaan euroon vuonna 2017. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 418 henkilöä vuonna 2017. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

www.kamux.com