Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj    Pörssitiedote    12.4.2019 kello 12.15

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina 12.4.2019. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2018 sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,16 euroa osakkeelta. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 16.4.2019 ja osinko maksetaan 25.4.2019.

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Matti Virtanen, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen, Vesa Uotila ja Harri Sivula. Yhtiökokous valitsi Matti Virtasen hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivulan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 3 000,00 euroa kuukaudessa ja hallituksen jäsenille kullekin 1 700,00 euroa kuukaudessa, ja että valiokuntajäsenyydestä maksetaan lisäksi palkkiona 1 500,00 euroa vuodessa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset lukuun ottamatta sitä osaa aikaisemmin annetusta valtuutuksesta, joka on tarkoitettu käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 saakka. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan perustaa tarkastusvaliokunnan. Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sivula (puheenjohtaja), Reija Laaksonen ja Vesa Uotila.

Hallitus arvioi kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että Reija Laaksonen, David Nuutinen ja Harri Sivula ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, Jokke Paananen sekä Vesa Uotila ovat riippumattomia yhtiöstä ja Matti Virtanen on riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

Helsingissä 12. huhtikuuta 2019

Kamux Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Ensimmäinen Kamux-autoliike aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa, ja yhtiöllä on tällä hetkellä 47 autoliikettä Suomessa, viisitoista Ruotsissa ja neljä Saksassa. Yhtiö on myynyt perustamisensa jälkeen yli 200 000 käytettyä autoa, joista 46 596 autoa vuonna 2018. Kamuxin liikevaihto nousi 527,8 miljoonaan euroon vuonna 2018. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 472 henkilöä vuonna 2018. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. 

www.kamux.com