Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj    Pörssitiedote    21.4.2020 kello 12.30

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 21.4.2020. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2019, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,23 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 23.4.2020 ja osinko maksetaan 30.4.2020. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 23.10.2020 ja osinko maksetaan 30.10.2020. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään toisen osinkoerän maksamisesta tai maksamatta jättämisestä.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sivula, Reija Laaksonen, David Nuutinen, Jokke Paananen sekä uusina jäseninä Antti Mäkelä ja Tuomo Vähäpassi. Yhtiökokous valitsi Harri Sivulan hallituksen puheenjohtajaksi ja David Nuutisen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60.000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa, ja että tarkastusvaliokunnan jäsenelle maksetaan lisäksi palkkiona 5.000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.500 euroa. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

 

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia koskevat valtuutukset mukaan lukien aiemmin annetun valtuutuksen, joka oli annettu käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista ja joka olisi päättynyt 26.4.2021. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustaminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan sekä hyväksyi nimitystoimikunnan työjärjestyksen.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi David Nuutisen (puheenjohtaja), Reija Laaksosen ja Antti Mäkelän. Hallitus arvioi kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallitus totesi, että Harri Sivula, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, David Nuutinen ja Tuomo Vähäpassi ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Jokke Paananen on riippumaton yhtiöstä.

Hämeenlinnassa 21. huhtikuuta 2020

Kamux Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Puh. 050 544 5538

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 73 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 250 000 käytettyä autoa, joista 55 432 autoa vuonna 2019. Kamuxin liikevaihto nousi 658,5 miljoonaan euroon vuonna 2019. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 595 henkilöä vuonna 2019. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com