Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj      Pörssitiedote     20.4.2021 klo 10.40

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 20.4.2021. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2020, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin vuodelta 2020.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta kahdessa erässä. Osingon ensimmäisen erän täsmäytyspäivä on 23.4.2021 ja osinko maksetaan 30.4.2021. Osingon toisen erän täsmäytyspäivä on 22.10.2021 ja osinko maksetaan 29.10.2021. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi ja hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Harri Sivula, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Jokke Paananen, Tuomo Vähäpassi sekä uutena jäsenenä Tapio Pajuharju. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Harri Sivulan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassin hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 60.000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 30.000 euroa, ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi palkkiona 5.000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2.500 euroa. Päätöksen mukaisesti 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sen jälkeen, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2021 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 hallitukselle antaman osakeantia koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 % kaikista osakkeista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 21.4.2020 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2022 saakka. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Tuomo Vähäpassin (puheenjohtaja), Reija Laaksosen ja Antti Mäkelän. Hallitus päätti olla perustamatta muita valiokuntia.

Hallitus arvioi kokouksessaan jäsentensä riippumattomuuden Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Hallituksen arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hämeenlinnassa 20. huhtikuuta 2021

Kamux Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski

Yhteydenotot:

Satu Otala, viestintäjohtaja

Puh. 0400 629 337

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 300 000 käytettyä autoa, joista 60 657 autoa vuonna 2020. Kamuxin liikevaihto nousi 724,1 miljoonaan euroon vuonna 2020. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 713 henkilöä vuonna 2020. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com