Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj     Pörssitiedote     20.4.2022    klo 10.30

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin keskiviikkona 20.4.2022. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2021, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja hyväksyi neuvoa-antavasti toimielinten palkitsemisraportin.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,20 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  Osakkeenomistajat eivät vaatineet jaettavaksi vähemmistöosinkoa. Osingon ensimmäisen erän, 0,08 euroa, täsmäytyspäivä on 22.4.2022 ja osinko maksetaan 29.4.2022. Osingon toisen erän, 0,12 euroa, täsmäytyspäivä on 21.10.2022 ja osinko maksetaan 28.10.2022. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä Terho Kalliokoski ja Jaana Viertola-Truini. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Harri Sivulan hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassin hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 65 000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 30 000 euroa, ja että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi palkkiona 5 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan jäsenelle 2 500 euroa. Päätöksen mukaisesti 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sen jälkeen, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman osakeantia koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti muuttaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestystä nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 4.5.2022 alkaen yhtiön verkkosivuilla osoitteessa  
https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi oikeustieteen maisteri Johanna Hölli-Koskipirtti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Tuomo Vähäpassin (puheenjohtaja), Tapio Pajuharjun ja Jaana Viertola-Truinin. Lisäksi hallitus päätti perustaa henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan ja valita sen jäseniksi Reija Laaksosen (puheenjohtaja), Antti Mäkelän ja Terho Kalliokosken.

Kamux Oyj

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765
ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kamux.com