Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj, Pörssitiedote, 20.4.2023 klo 16.00

Kamux Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Kamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 20.4.2023. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2022, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle ja hyväksyi neuvoa-antavasti toimielinten palkitsemisraportin.

Osingonjako

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti jakaa osinkoa 0,15 euroa osakkeelta kahdessa erässä.  Osingon ensimmäisen erän, 0,05 euroa, täsmäytyspäivä on 24.4.2023 ja osinko maksetaan 2.5.2023. Osingon toisen erän, 0,10 euroa, täsmäytyspäivä on 24.10.2023 ja osinko maksetaan 31.10.2023. Hallitus valtuutettiin tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Hallituksen kokoonpano ja palkitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi valittiin nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti uudelleen Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini ja uutena jäsenenä Juha Kalliokoski. Yhtiökokous valitsi osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti Terho Kalliokosken hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivulan hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kaikkien valittujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitetty yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous päätti myös, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 68 000 euroa ja hallituksen jäsenille kullekin 31 000 euroa, ja että tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan lisäksi vuosipalkkiona 5 000 euroa ja kullekin tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenelle vuosipalkkiona 2 500 euroa. Päätöksen mukaisesti 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sen jälkeen, kun osavuosikatsaus ajalta 1.1. – 31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Palkkiot valiokuntien jäsenyydestä maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin hallituksen ehdotuksen mukaisesti uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jolle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan. PricewaterhouseCoopers Oy:n ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Markku Launis.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 4 000 000 osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Valtuutus kumoaa aikaisemman varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 hallitukselle antaman osakeantia koskevan valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen enintään 2 000 000 oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi. Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan. Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti lisätä yhtiön yhtiöjärjestykseen uuden kohdan nro. 12, jonka mukaan hallitus voi päättää että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous) tai että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).  Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla. Lisäksi yhtiöjärjestyksen kohdasta nro. 10 poistettiin lause ”Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa.”, joka sisältyy uuteen kohtaan nro. 12.

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouspöytäkirja on saatavilla viimeistään 4.5.2023 alkaen Kamux Oyj:n sijoittajasivuilla osoitteessa  https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/.

Yhtiökokouksen puheenjohtajana toimi oikeustieteen maisteri Johanna Hölli-Koskipirtti.

Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen välittömästi pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan valita tarkastusvaliokunnan jäseniksi Harri Sivulan (puheenjohtaja), Juha Kalliokosken ja Jaana Viertola-Truinin, ja henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Reija Laaksosen (puheenjohtaja), Juha Kalliokosken ja Antti Mäkelän. Hallituksen tekemän riippumattomuusarvioinnin mukaan sen jäsenistä Juha Kalliokoski on riippuvainen yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Muut jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Kamux Oyj
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765, ir@kamux.fi

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 450 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com