Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kutsu Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj, pörssitiedote, 28.3.2023 klo 9.00

Kutsu Kamux Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj:n (”Kamux” tai ”yhtiö”) osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2023 kello 14.00 Scandic Marina Congress Centerin Fennia 1-salissa, 2. kerros, Katajanokanlaituri 6, 00160 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan kello 13.00.

Kamuxin osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. 

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Tilikauden 1.1. – 31.12.2022 tilinpäätöksen, sisältäen konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

 • Toimitusjohtajan katsaus
 • Tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2023.

7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2022 ovat 109 418 100,43 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 12 870 706,13 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,15 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2021 jaettiin osinkoa 0,20 euroa per osake). Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2022 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,05 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.4.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 2.5.2023. Osingon toinen erä maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 24.10.2023 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 31.10.2023. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2022

10. Neuvoa-antava päätös toimielinten palkitsemisraportin hyväksymisestä

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle Kamuxin toimielinten palkitsemisraportin 2022 hyväksymistä. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava. Toimielinten palkitsemisraportti on saatavilla yhtiön internetsivuilla viimeistään 30.3.2023.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan maltillisesti ja valiokuntapalkkiot säilyvät aiemmalla tasolla. Ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

 • hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa)
 • hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa)
 • tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
 • tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
 • henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamuxin osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokuntien palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille.

Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2023 päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut jäsenehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Hallituksen jäsenenä vuodesta 2020 alkaen ja hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana vuodesta 2021 alkaen toiminut Tuomo Vähäpassi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä seuraavalle nimityskaudelle. Hallituksen jäsenenä vuodesta 2021 alkaen toiminut Tapio Pajuharju on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.6.2023 alkaen. Tästä syystä Pajuharju ei ole käytettävissä Kamuxin hallitukseen vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Koska toimitusjohtajavaihdoksen ajankohta täsmentyy myöhemmin, ehdotuksen perusteella Juha Kalliokoski toimii keväällä 2023 lyhyen ajan sekä yhtiön toimitusjohtajana että hallituksen jäsenenä, mikä on väliaikainen poikkeama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ehdottavat, että yhtiökokouksessa otetaan kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Ehdottava taho on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Ehdottava taho katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Ehdotetut hallituksen jäsenet on esitelty yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan hallituksen hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Markku Launis. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. 

16. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestystä muutetaan lisäämällä sinne uusi kohta nro. 12, joka kuuluu kokonaisuudessaan seuraavasti:

”12. Yhtiökokouksen paikka ja järjestäminen etäkokouksena

Yhtiökokous voidaan järjestää hallituksen valinnan mukaan Helsingissä tai Hämeenlinnassa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (hybridikokous).

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).  Etäkokoukseen osallistuva osakkeenomistaja voi käyttää etäkokouksessa kaikkia oikeuksiaan kokouspaikalla osallistumista vastaavalla tavalla.”

Lisäksi hallitus ehdottaa, että yllä olevan muutosehdotuksen vuoksi yhtiöjärjestyksen kohdasta nro. 10 poistetaan lause ”Yhtiökokous on pidettävä Helsingissä tai Hämeenlinnassa.”

Ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi on kokonaisuudessaan nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljä miljoonaa) osaketta, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2022 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 saakka.

18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi 10 (kymmenen) prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2022 antaman valtuutuksen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti.

19. Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Tämä kokouskutsu, joka sisältää kaikki yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

Kamuxin vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen sekä selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin, on saatavilla edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 30.3.2023.

Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään torstaina 4.5.2023.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 6.4.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.3.2023 kello 10.00 (Suomen aikaa). Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään tiistaina 11.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

 • yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023
  Henkilöomistajan osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistautumiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

  Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää, että yritys- ja yhteisöomistaja ilmoittaa arvo-osuustilinsä numeron, yritys-, yhteisö- tai yksilöintitunnuksensa sekä muut vaaditut tiedot.

  Yritys- ja yhteisöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen ei edellytä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja kuitenkin käyttää jäljempänä kohdassa C.3. kuvattua sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   
 • sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
 • kirjeitse postiosoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki.
 • puhelimitse +358 40 185 8633, 28.3.2023 alkaen maanantaista torstaihin kello 9-10 ja 16-17.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika/henkilötunnus. Osakkeenomistajien yhtiölle tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Osakkeenomistajan tai hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä torstaina 6.4.2023. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään maanantaina 17.4.2023 kello 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistus yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärän.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymisestä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan 17.4.2023 kello 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Lisätietoa on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää kokouksessa oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi ja äänestysohjeiksi on saatavilla yhtiön internetsivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.  Alkuperäinen valtakirja on varauduttava esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai kirjeitse Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä 11.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa), mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yritys- ja yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Tällöin yritys/yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa http://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

Lisätietoja osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet sekä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jolla on suomalainen arvo-osuustili, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon 28.3.2023 kello 10.00 - 11.4.2023 kello 16.00 (Suomen aikaa) välisenä aikana tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta

 • yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023/
  Henkilöomistajat kirjautuvat palveluun vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Vahva sähköinen tunnistautuminen ilmoittautumista ja ennakkoäänestämistä varten edellyttää suomalaisten pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen käyttämistä ja osakkeenomistajan tulee ilmoittaa tarvittavat henkilötiedot.

  Osakkeenomistaja on yhteydessä elektroniseen yhtiökokouspalveluun suojatun internetyhteyden kautta. Käytössä oleva tietoliikenneyhteys on salattu SSL-tekniikalla, joka on yleisesti käytössä mm. verkkopankeissa.

  Yritys- ja yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistautumista. Tällöin yritys- ja yhteisöomistajat tarvitsevat kirjautumiseen osakkeenomistajan arvo-osuustilin numeron yritys-/yhteisö-/yksilöintitunnusten lisäksi. Arvo-osuustilin numero löytyy muun muassa arvo-osuustilin tiliotteesta. Mikäli yritys- ja yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
 • postitse tai sähköpostitse
  Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivulla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous/Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki, tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Ennakkoäänestyksen ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023.

Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien tai asiamiesten Kamuxille tai Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistaja voi ottaa kantaa haluamiinsa asiakohtiin ja muuttaa ennakkoon antamiaan ääniä ennakkoäänestysaikana sekä selata antamiaan ennakkoääniä myös yhtiökokouksen jälkeen. Osakkeenomistaja voi myös tulostaa itselleen vahvistuksen ennakkoon antamistaan äänistä.

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

Sähköisen ennakkoäänestyksen ehdot ja muut sitä koskeva ohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2023. Edellä mainituilla internetsivuilla on saatavilla myös tietoa alaikäisen, muun vajaavaltaisen tai ulkomaalaisen osakkeenomistajan, jolla on suomalainen arvo-osuustili, yhtiökokoukseen ilmoittautumisesta ja ennakkoon äänestämisestä.

5. Muut ohjeet ja tiedot

Kokouskielenä on suomi ja kokouksessa ei ole simultaanitulkkausta.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkö osakkeenomistajan äänimäärään.

Kamux Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 28.3.2023 yhteensä 40 017 420 osaketta ja ääntä. Yhtiön hallussa on tämän kokouskutsun päivänä yhteensä 6 098 omaa osaketta, joilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

Hämeenlinnassa 28. maaliskuuta 2023

Kamux Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050 557 6765

Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 450 000 käytettyä autoa, joista 62 922 autoa vuonna 2022. Kamuxin liikevaihto oli 968,7 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja yhtiön palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 883 henkilöä. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. Lisätietoja osoitteessa www.kamux.com