Kamux logo
FI
FI EN
>Kamux Oyj Tiedotteet ja julkaisut Tiedotteet

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kamux Oyj      Pörssitiedote      25.3.2022 klo 9.00

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseenKamux Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 20.4.2022 klo 10.00.  Kokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien tai näiden asiamiesten läsnäoloa Hotel Kämpin Symposion-salissa, Pohjoisesplanadi 29, 00100 Helsinki.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain (375/2021) nojalla. Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen ei voi osallistua paikan päällä.

Osakkeenomistajat voivat osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä ennakkoon vastaehdotuksia tai kysymyksiä. Tarkemmat ohjeet löytyvät tämän kutsun osasta C. “Ohjeita kokoukseen osallistuville”.

Yhtiön hallitus, johtoryhmä, tilintarkastaja ja hallituksen jäseniksi ehdolla olevat henkilöt eivät osallistu yhtiökokoukseen, eivätkä he tule pitämään puheenvuoroja. Yhtiökokoukseen ei myöskään järjestetä videoyhteyttä.

Yhtiö järjestää yhtiökokouksen jälkeen 20.4.2022 klo 11 alkaen erillisen avoimen virtuaalisen tilaisuuden, jossa kuullaan hallituksen puheenjohtajan tervehdys sekä toimitusjohtajan puheenvuoro. Virtuaalitilaisuuden osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Nämä kysymykset eivät ole osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, vaan tällaiset varsinaiselle yhtiökokoukselle osoitettavat kysymykset on tehtävä ennakkoon jäljempänä kuvattavan mukaisesti. Tilaisuus ei ole osa varsinaista yhtiökokousta, ja se pidetään vain suomeksi. Lisätietoja tilaisuuteen osallistumisesta esitetään yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.


A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajana toimii OTM Johanna Hölli-Koskipirtti. Mikäli Johanna Hölli-Koskipirtti ei painavasta syystä voi toimia puheenjohtajana, yhtiön hallitus nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojan valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii yhtiön talousjohtaja Marko Lehtonen. Mikäli yhtiön talousjohtaja ei painavasta syystä voi toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, yhtiön hallitus nimeää pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa toisen henkilön.

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Kokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon tässä kutsussa annettujen ohjeiden mukaisesti ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien tietojen perusteella.


6. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön 23.3.2022 julkistama vuosikatsaus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen, ja joka on saatavilla yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle.

Toimitusjohtajan katsaus on katsottavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ 25.3.2022 klo 10 alkaen.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 31.12.2021 ovat 104 524 157,76 euroa, josta tilikauden voiton osuus oli 22 587 579,69 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 0,20 euroa per osake ja että muut jakokelpoiset varat jätetään vapaaseen omaan pääomaan (vuodelta 2020 jaettiin osinkoa 0,24 euroa per osake). Hallitus ehdottaa osingon maksamista tilikaudelta 2021 kahdessa erässä. Osingon ensimmäinen erä 0,08 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon ensimmäisen maksuerän täsmäytyspäivänä 22.4.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa ensimmäisen osinkoerän maksupäiväksi 29.4.2022. Osingon toinen erä 0,12 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingon toisen maksuerän täsmäytyspäivänä 21.10.2022 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa toisen osinkoerän maksupäiväksi 28.10.2022. Hallitus ehdottaa, että se valtuutetaan tarvittaessa päättämään osingon toiselle maksuerälle uusi osingonmaksun täsmäytyspäivä ja maksupäivä, mikäli Suomen arvo-osuusjärjestelmän säädökset tai säännöt muuttuvat tai muutoin sitä edellyttävät.

Koska hallitus on ehdottanut, että yhtiökokous päättäisi jakaa osinkoa vähemmän kuin osakeyhtiölain 13 luvun 7 §:ssä säädetään, yhtiö on velvollinen jakamaan vähemmistöosingon, mikäli tätä vaativat osakkeenomistajat, joilla on vähintään yksi kymmenesosa kaikista osakkeista. Vähemmistöosingon määrä on vähintään puolet tilikauden voitosta, mutta osakkeenomistaja ei voi kuitenkaan vaatia voittona jaettavaksi enempää kuin kahdeksan (8) prosenttia yhtiön omasta pääomasta. Vähemmistöosingon määrä on näin ollen 8 368 332,62 euroa (kokouskutsun ajankohdan osakemäärällä laskettuna noin 0,209 euroa/osake), mikä vastaa 8 % yhtiön omasta pääomasta. Hallituksen ehdottaman osingon määrä 0,20 euroa/osake on puolestaan yhteensä 7 996 061,20 euroa kokouskutsun ajankohdan osakemäärällä laskettuna. Vähemmistöosinkoa vaativa osakkeenomistaja voi ennakkoäänestyksessä äänestää vähemmistöosingon puolesta, eikä erillistä vastaehdotusta tai vaatimusta yhtiölle tarvitse erikseen esittää.

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021

10. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely

Koska yhtiökokoukseen voi osallistua vain ennakkoon, yhtiön pörssitiedotteella 23.3.2022 julkistama palkitsemisraportti, joka on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla, katsotaan esitetyksi yhtiökokoukselle. Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkiot sekä tarkastusvaliokunnan jäsenten vuosipalkkiot pidetään ennallaan, pois lukien hallituksen puheenjohtajan palkkio, jota ehdotetaan korotettavan 5 000 eurolla vuodessa. Hallituksen ehdotetut vuosipalkkiot ovat siten seuraavat:

  • Hallituksen puheenjohtaja                               65 000 euroa
  • Hallituksen jäsen                                                30 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja              5 000 euroa
  • Tarkastusvaliokunnan jäsen                               2 500 euroa

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2022 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.

Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.

12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan seitsemän (7) jäsentä.

13. Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Tapio Pajuharju, Harri Sivula ja Tuomo Vähäpassi sekä uusina jäseninä Jaana Viertola-Truini ja Terho Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Harri Sivula valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi ja Tuomo Vähäpassi valitaan uudelleen hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan kaikki hallituksen jäseniksi ehdotettavat henkilöt ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yhtiön nykyinen hallituksen jäsen Jokke Paananen on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa hallituksen jäsenten valintaa koskevaan ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Nimitystoimikunta on arvioinut ehdotettavaa kokoonpanoa hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja hallinnointikoodin vaatimusten näkökulmasta sekä kokonaisuutena että yksittäisten jäsenehdokkaiden osalta. Nimitystoimikunta katsoo, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden toisiaan täydentävän erinomaisen osaamisen ja kokemuksen lisäksi myös ehdotettava hallitus kokonaisuutena täyttää sekä hallinnointikoodin että hallituksen monimuotoisuuspolitiikan vaatimukset.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy hänen valintaansa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

15. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Markku Launis.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään osakkeiden antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 4 000 000 (neljän miljoonan) osakkeen antamisesta yhdessä tai useammassa erässä, mikä määrä vastaa noin 10 (kymmenen) % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeiden antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle 20.4.2021 antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 2 000 000 (kahden miljoonan) oman osakkeen hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla, mikä vastaa noin 5 (viisi) % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa omia osakkeita pantiksi.

Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa ja osakkeista maksettava vastike on yhtiön osakkeen hankintahetken markkinahinta Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Hallitus valtuutetaan päättämään, miten osakkeita hankitaan.

Valtuutus sisältää oikeuden päättää suunnatusta hankinnasta tai pantiksi ottamisesta, mikäli siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy osakeyhtiölain 15 luvun 6 §:n mukaisesti. Osakkeet hankitaan käytettäväksi osana yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttamista tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin.

Päätöstä omien osakkeiden hankkimisesta, lunastamisesta tai pantiksi ottamisesta ei valtuutuksen nojalla saa tehdä siten, että yhtiöllä ja sen tytäryhteisöillä hallussaan tai panttina olevien omien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 10 prosenttia kaikista osakkeista.

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen ja/tai pantiksi ottamiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 20.4.2021 hallitukselle antaman valtuutuksen, ja on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

18. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että nimitystoimikunnan työjärjestyksen kohtaa 2 ”Nimitystoimikunnan jäsenten nimittäminen ja kokoonpano” muutetaan siten, että nimitystoimikunnan jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun ensimmäisenä arkipäivänä syyskuun ensimmäisen arkipäivän sijaan. Muita jäsenten nimittämistä ja kokoonpanoa koskevia päivämääräsäännöksiä ehdotetaan muutettavan vastaavasti kuukautta aiemmaksi.

Työjärjestyksen kohdan 2 toinen ja kolmas kappale kuuluisivat muutoksen jälkeen seuraavasti:

”Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella (3) osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän osakasluettelon mukaan varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Mikäli osakkeenomistaja, joka on hajauttanut omistustaan esimerkiksi useisiin rahastoihin ja jolla on arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) mukainen velvollisuus ottaa nämä omistukset huomioon ilmoittaessaan omistusosuutensa muutoksista, esittää viimeistään heinäkuun viimeisenä arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan perustellun kirjallisen pyynnön, lasketaan tällaisen osakkeenomistajan useisiin rahastoihin tai rekistereihin merkityt omistukset yhteen nimeämisoikeuden ratkaisevaa ääniosuutta laskettaessa.

Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja haluaa käyttää nimeämisoikeuttaan, tulee tämän esittää luotettava selvitys omistamiensa osakkeiden lukumäärästä varsinaista yhtiökokousta edeltävän elokuun 1. (ensimmäisenä) arkipäivänä. Selvitys on esitettävä hallituksen puheenjohtajalle viimeistään elokuun 8. (kahdeksantena) arkipäivänä varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna.”

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan päivitetty työjärjestys, sisältäen ehdotuksen päivitetyksi kohdaksi 2 kokonaisuudessaan, on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

19. Kokouksen päättäminen


B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu, joka sisältää varsinaiselle yhtiökokoukselle tehdyn päätösehdotuksen, sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/. Kokouskutsusta ja muista edellä mainituista asiakirjoista lähetetään pyynnöstä kopio. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 4.5.2022 alkaen.

C. Ohjeita varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistujille

Koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous järjestetään siten, että osak-keenomistaja tai tämän asiamies ei voi osallistua yhtiökokoukseen kokouspaikalla eikä voi myöskään osallistua reaaliaikaisen tietoteknisen yhteyden välityksellä. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.


1. Osallistumisoikeus


Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.4.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan vain ennakkoon alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ohjeet hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille löytyy alta kohdasta C.4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat”.
 

2. Ilmoittautuminen ja äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys alkavat 29.3.2022 klo 12.00, kun jäljempänä kohdassa 5 esitetty määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 11.4.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla tehtynä ja ennakkoäänten on oltava perillä.

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet ovat rekisteröitynä hänen suomalaisella arvo-osuustilillään, voi ilmoittautua ja äänestää ennakkoon tiettyjen varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta 29.3.2022 klo 12.00 – 11.4.2022 klo 16.00 välisenä aikana seuraavilla tavoilla:

  1. sähköisesti yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistamista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön verkkosivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen tunnistamiseen. Tämän jälkeen osakkeenomistaja voi yhdellä istunnolla ilmoittautua yhtiökokoukseen, valtuuttaa toisen ja ennakkoäänestää. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien tapauksessa ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen tapahtuu y-tunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käyttämällä. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii suomalaisilla pankkitunnuksilla tai suomaisella mobiilivarmenteella.

  1. sähköpostitse tai postitse

Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Finland Oy:lle sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu tai postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki. Ennakkoäänestyslomake tulee saataville osoitteeseen https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.3.2022 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Osakkeenomistajan ennakkoäänet kirjataan ja otetaan huomioon edellyttäen, että hän ilmoittautuu ja äänestää ennakkoon annettujen ohjeiden mukaisesti ja toimittaa tässä yhteydessä asianmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot ennen ilmoittautumisajan ja ennakkoäänestyksen päättymistä.

Äänestysohjeet tulevat olemaan saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/.

Ilmoittautumisen yhteydessä osakkeenomistajan tai asiamiehen on ilmoitettava pyydetyt henkilötiedot. Osakkeenomistajien ja asiamiesten yhtiölle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvo-osuustileillä olevilla osakkeilla, kutakin arvo-osuustiliä koskevat erilliset valtakirjat on toimitettava ja valtuutusasiakirjoilla on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirja- ja äänestysohjemalli tulee saataville osoitteeseen https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen alkaessa 29.3.2022 klo 12.00 tai pian sen jälkeen.

Koronaviruspandemian vuoksi niitä osakkeenomistajia, jotka eivät äänestä ennakkoon, pyydetään käyttämään oikeuksiaan yhtiön nimeämän keskitetyn asiamiehen välityksellä valtuuttamalla lakimies Anni Lammila Fondia Oyj:stä, tai hänen määräämänsä, edustamaan osakkeenomistajaa ja käyttämään osakkeenomistajan äänioikeutta yhtiökokouksessa osakkeenomistajan antamien äänestysohjeiden mukaisesti. Nimetyn asiamiehen valtuuttamisesta ei aiheudu osakkeenomistajalle kustannuksia, lukuun ottamatta mahdollisia valtakirjamateriaalien postittamiskustannuksia. Allekirjoitettu valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tulee toimittaa Anni Lammilalle postitse tai sähköpostitse (yhteystiedot alla) ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on oltava perillä. Anni Lammilan yhteystiedot ovat: Fondia Oyj, Anni Lammila/Kamux Oyj, PL 4, 00101 Helsinki, sähköposti anni.lammila@fondia.com.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan halutessaan myös muun itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan itse valitseman asiamiehen on äänestettävä ennakkoon postitse tai sähköpostitse tässä kutsussa kuvatulla tavalla (asiamies ei voi äänestää sähköisen ennakkoäänestysjärjestelmän kautta).

Asiamiehen tulee toimittaa saamansa valtakirja sisältäen ennakkoäänestyslomakkeen tai vastaavat tiedot postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous / Kamux Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu ennen ilmoittautumisajan ja äänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen tai vastaavien tietojen on oltava perillä. Valtakirjan ja ennakkoäänestyslomakkeen toimittaminen Euroclear Finland Oy:lle ennen ilmoittautumisajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa https://www.suomi.fi/valtuudet.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on ilmoittauduttava ja ennakkoäänestettävä kohdassa C.4 ”Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat” annettujen ohjeiden mukaisesti.


4. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajat

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 6.4.2022. Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2022 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteröityjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 13.4.2022 klo 10.00 mennessä.

Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön on myös huolehdittava ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

5. Vastaehdotukset, kyselyoikeuden käyttäminen ja muut tiedot

Osakkeenomistajilla, joilla on väliaikaislain tarkoittamalla tavalla vähintään yksi sadasosa (1/100) yhtiön kaikista osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen ir@kamux.fi viimeistään 28.3.2022 klo 10.00, mihin mennessä vastaehdotusten on oltava perillä.

Vastaehdotus otetaan käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, sillä edellytyksellä, että osakkeenomistajalla on oikeus osallistua kokoukseen ja osakkeenomistaja omistaa varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä vähintään yhden sadasosan (1/100) yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut äänet jäävät ottamatta huomioon. Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 29.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen ir@kamux.fi 4.4.2022 klo 16.00 asti, mihin mennessä kysymysten on oltava perillä. Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön internetsivuilla osoitteessa https://www.kamux.com/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/ viimeistään 7.4.2022.

Kysymysten ja vastaehdotusten tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää riittävän selvityksen osakeomistuksestaan.


Kamux Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä kokouskutsun päivänä 25.3.2022 on 40 017 420 osaketta ja ne tuottavat yhteensä 40 017 420 ääntä.


Hämeenlinnassa 25.3.2022

KAMUX OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Heidi Purola, Kamux Oyj, viestintäpäällikkö

Puh. +358 40 482 4336

ir@kamux.fi

Kamux Oyj on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 77 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamuxin osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.kamux.com